"nyomtatott betűkké változik"
Kereső  »
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 9. (815.) SZÁM – MÁJUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Toronyból, csont nélkül
MÁRTON EVELIN
Beszélgetés Csabai László íróval
Csabai László
Gogolra várva (részlet)
Ferencz Imre
Ferencz Imre versei
GÜNTER KUNERT
Az írásról. Feljegyzések II.
Monostori Tibor
Monostori Tibor versei
Gerber Erika
Gerber Erika rövidprózái
Alex Văsieș
Alex Văsieș versei
Szijj Márton
Cherry Flavoured Apocalypse
Farkas Arnold Levente
a szó, a hiba
Horváth Adél
Horváth Adél versei
PÉCSI GYÖRGYI
Migráns, posztmigráns kor-irodalom
Balázs Imre József
Ég, varjakkal
Bálint Tamás
Máj hagymalekvárral – részlet –
Lakatos Aliz
Folyamatok és tendenciák az erdélyi magyar nyelvhasználatban
Murányi Sándor Olivér
Medveorr a fenyőtörzsből
Szántai János
Hej, Verkóczi, megsiratlak, valahányszor búcsúztatlak!
Bartha Réka
Online alámerülés női mélységekben
PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Aspektuslátás (1)
Biró Mónika-Anita
Líra pintyekről és más tollasokról
Mărcuțiu-Rácz Dóra
Letekinteni az ég pincéiből
Jakabffy Tamás
Terényi tárcasorozata az Utunkban és a Helikonban
HORVÁTH BENJI
Mint akit rajtakaptak az emlékezésen
 
Lakatos Aliz
Folyamatok és tendenciák az erdélyi magyar nyelvhasználatban
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 9. (815.) SZÁM – MÁJUS 10.

A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén  című sorozat utolsó, hatodik köteteként jelent meg Péntek János és Benő Attila A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című kötete az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Gondolat Kiadó közös gondozásában. A Kárpát-medencei kisebbségi magyarok nyelvi leírása korábban már megelent kárpátaljai (1998), vajdasági (1999), szlovákiai (2000), ausztriai és szlovéniai (2012), valamint  horvátországi (2016) vonatkozásban, a Kontra Miklós által szerkesztett sorozat azonban ezzel a kötettel válik teljessé. A kötet hiánypótló, nemcsak a sorozat teljessége miatt, hanem önmagában is, hiszen a nyelvi kérdések vizsgálata mellett bemutatja ennek a történeti, politikai, szociológiai és kulturális hátterét is.

 

Bár nem volt benne szándékosság, a könyv éppen Trianon százéves évfordulóján jelent meg. A sorozat többi kötetéhez és a kutatás 1996-os adatgyűjtéséhez képest viszonylag sok időre, de ennek a hátránynak olyan előnyeit használták ki a szerzők, amelyek teljesebbé tették a romániai magyar nyelv szociolingvisztikai leírását. Ennek köszönhetően a kötet nemcsak a 20. század nyelvi leírását és kontextusát tárgyalja, hanem tartalmazza a 21. század elejére vonatkozó adatokat és folyamatokat is. Másrészt pedig így a szerzők felhasználták egy 2009-ben készült adatgyűjtés eredményeit is.

 

A két kutatás eredményei egymást kiegészítik, alátámasztják, vagy éppen új kutatási területeket tárnak fel, de a szerzők kiemelik, hogy nem összehasonlítható a kettő, mert különböző mintavétellel készült, és nagy a különbség az adatközlők számában is. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című kutatás adatgyűjtése kvótaminta alapján 1995–96-ban zajlott az Open Society Institute prágai Research Support Scheme irodája segítségével. A 2009-es kutatást a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet végezte Demográfia, rétegződés, nyelvhasználat címmel reprezentatív minta alapján.

 

A kutatások nyelvi vonatkozású eredményeinek bemutatása előtt a szerzők átfogó képet adnak a történeti és a jelenlegi körülményekről egyaránt. A Népek és nyelvek Erdély múltjában című fejezet térképekkel illusztrálva mutatja be, milyen hatalmas változáson ment keresztül Erdély etnikai megoszlása a 13. századtól napjainkig. Érdemes tenni egy kitérőt arról, hogy a szerzők már a Bevezetőben is használják a legnagyobb kisebbség szókapcsolatot, és rávilágítanak arra, hogy milyen feszültség rejlik ebben a kifejezésben a nagy és kicsi ellentétpár között. Ennek kapcsán fontos megemlíteni egyrészt azt a tényt, hogy sem az európai, sem a romániai szintű szabályozások nem tudják kezelni ennek a nagyszámú kisebbségnek a helyzetét. Másrészt maga a kisebbség megnevezés sem mondható semlegesnek a kifejezés negatív konnotációi miatt.

 

A második, A magyar nyelvközösség néhány jellemzője a 21. század 2. évtizedében című fejezet a jelen helyzetet tárgyalja, figyelembe véve a szociológiai, földrajzi, gazdasági, műveltségi szempontokat, illetve a beszélők identitását és attitűdjét. A népszámlálási adatokból kiderül, hogy a románokhoz képest a magyar nemzetiségűek kisebb arányban végeznek középiskolát, és a foglalkoztatási ágazatokat illetően alulreprezentáltak a vezetők és értelmiségiek, a technikusok és mesterek körében. Ennek részben politikai oka van, részben a diszkriminatív érettségi és a felsőfokú oktatás tannyelvének következménye, de a beszélők attitűdje is nagyban befolyásolja. Az attitűd kapcsán a szerzők érdekes ellentmondásra világítanak rá: a magyar nyelvközösség saját nyelvéhez fűződő attitűdjében a szimbolikus fölértékelés dominál, ennek ellenére a mindennapi pragmatikus döntések az anyanyelvről való könnyű lemondást tükrözik.

 

A nyelvhasználat vizsgálatában is igen lényeges kérdés az egyház és a hitélet szerepe. A reformáció hatására a 16. század egyik legnagyobb újdonsága az erdélyi művelődésben az anyanyelvűség. Ennek és a könyvnyomtatásnak köszönhetően kezdett el egyre szélesebb körben terjedni a magyar nyelvű írásbeliség, de napjainkban is érdemes az egyházak nyelvével és nyelvhasználatával foglalkozni. Romániában az ortodox és a görögkatolikus egyház többnyire a román nyelvet használja, a római katolikus, illetve a protestáns egyházak pedig a magyart. Ez összefüggésben áll a nemzetiséggel is, hiszen az ortodox és görögkatolikus vallásúak nagyrészt román nemzetiségűek, a római katolikusok és protestánsok pedig magyarok. Mindemellett vannak kivételek: a moldvai magyarok és az erdélyiek körében is van arra példa, hogy végbement a nyelvcsere, de a magyar megmaradt szakrális, liturgikus nyelvként a római katolikus és protestáns közösségekben. Ezek az esetek is igazolják azt a tendenciát, hogy egy asszimilációs folyamatban az emberek a hitükről, a vallásukról mondanak le legutoljára.

 

A nyelvi színtereket illetően nemcsak az egyházat és a hitéletet érdemes megemlíteni, hanem az oktatást is. Az oktatásban két alapvető vonatkozása van a magyar nyelvnek: 1. az oktatás nyelvisége és 2. a magyar nyelv és irodalom tantárgy. Míg az első nyelvpolitikai, kisebbségi kérdés, a második szakpolitikai és szakmai. A magyar nyelv és irodalom tantárgy kapcsán a szerzők olyan kérdéseket, témákat feszegetnek, amelyek jellemzően nem merülnek fel a közéletben, mint például az, hogy hol van ennek a tantárgynak a helye az oktatásban, vagy hogy milyen magyar nyelvet oktatnak és milyen szemléletben. A magyar közösségek attitűdjében gyakran megfigyelhető az a felfogás, hogy a magyart érzik többletnek és tehernek az oktatásban a román tannyelvű oktatáshoz mérten, és ez is befolyásolhatja az iskolaválasztást. Többek között azért választanak a tanulók és/vagy a szüleik román tannyelvű iskolát, hogy kevesebb tantárgyuk legyen, illetve abból a meggyőződésből, miszerint jobban, könnyebben lehet érvényesülni a román tannyelvű oktatást követően, holott sem a kutatások, sem az eddigi tapasztalatok nem igazolják ezt.

 

A kötet az erdélyi nyelvhasználat nyelvjárási sajátosságait is bemutatja. A régió nyelvjárási sokszínűségét jelzi, hogy a tíz nagy nyelvjárási régió közül három teljes mértékben Románia területén van (moldvai, székely és mezőségi), három pedig átnyúlik az országhatáron (északkeleti, Tisza–Körös-vidéki és dél-alföldi).

 

Stiláris regiszterként a szépirodalom nyelve a legszabadabb nyelvhasználati terület, mert meríthet bármely nyelvhasználatból vagy regiszterből. A szerzők kiemelik, hogy tudatosan vagy tudattalanul, de az írók, költők nyelvezete valamilyen mértékben tartalmazza azt a vernakuláris változatot, amelybe beleszülettek, mert az író számára ez az anyanyelvnek a legtermészetesebb változata. Megállapítható hogy az erdélyi irodalom alkotói szorosabban kapcsolódnak „a közvetlen nyelvi gyökereikhez”, mint magyarországi kortársaik, és ezt a változatot nemcsak díszként használják, hanem nyelvi forrásként, mintaként. Ugyanakkor az erdélyi kisebbségi léthelyzetben az irodalomban hangsúlyozottabban jelentkezik a nyelv fölértékelődése, a nyelv közösségi gondjainak megjelenítése, a nyelv és az identás szerves kapcsolata.

 

Az 1996-os és a 2009-es adatgyűjtések nyelvi vonatkozásait Az érintkező nyelvek kontaktusnyelvészeti kérdései című fejezet tárgyalja. Ennek kapcsán fontos kiemelni, hogy a kontaktológiai jelenségek vizsgálata nemcsak a nyelvi változatosság és változások szempontjából lényeges. Ezek a jelenségek történeti viszonylatban rámutatnak arra, hogy a magyar közösségek mikor és milyen népcsoportokkal, kultúrákkal voltak kapcsolatban, a szinkrón vizsgálat pedig a nyelvi tervezésben is segít, hiszen rámutat a kisebbségi létből fakadó nyelvi hiányokra. A szerzők minden esetben figyelembe vették a magyar nyelv viszonylatában Románia településtípusait (szórvány, tömb, határmenti), és minden eredményt, illetve következtetést ennek függvényében vizsgáltak.

 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kötet címében indokolt a földrajzi nevek sorrendje: először az ország neve jelenik meg, és csak zárójelben a régióé. Bár látszólag apró különbségről van szó, lényeges részletekre világít rá. Az országnév hangsúlyos szerepét egyrészt az indokolja, hogy bár a magyar közösségek többsége Erdélyben él, ezen régión kívül is élnek magyarok Romániában. Másrészt azért is fontos az ország nevét hangsúlyozni, mert jogi, politikai vonatkozásban az intézkedések és szabályozások a teljes országra érvényesek, így az ország neve helyezi megfelelő kontextusba az itt élő magyar közösségeket. Másrészt a sorozat korábbi köteteinek címéhez is kellett igazodni.

 

A kötet részletesen elemzi a magyar nyelv jelenlegi helyzetét és a kétnyelvű lét következményeit Romániában. Ez a részletes leírás és a jelenségek tudatosítása első lépése lehet a problémák megoldásának. A szerzők nemcsak nyelvészeti szempontokat vettek alapul az elemzések során, hanem történeti, politikai, jogi, társadalmi és kulturális szempontokat egyaránt. Ezért a nyelvi és társadalmi jelenségek tágabb kontextusban értelmeződnek, és az olvasó számára is egyértelművé válnak a szempontok és diszciplínák közötti összefüggések.

 

 

Péntek János – Benő Attila: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben). Erdélyi Múzeum-Egyesület – Gondolat Kiadó, Kolozsvár–Budapest, 2020.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében