"díszletek között élünk"
Kereső  »
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 11. (817.) SZÁM – JÚNIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
MÁRTON EVELIN
Létszámkorlát
Benő Eszter
„Hogy semmi se menjen veszendőbe” – Interjú Hellmut Seiler költővel, műfordítóval
Hellmut Seiler
Hellmut Seiler versei
Juhász Andrea
Megérkezés Erdélybe – Kuncz Aladár húszas években írott novelláiról
Mózes Huba
A Törökvágástól a Hoche Rinnéig
FELLINGER KÁROLY
Fellinger Károly versei
Nagy-Benus Viktor
mozdulatlan zászlók
Benkő Imola Orsolya
Szalmazsák
Réman Zsófi
Réman Zsófi versei
Láng Orsolya
Agota, Herta, Terézia
Markó Béla
Kenyér, fecske, könyv
Vida Gábor
Micsoda egy év ez is, mint a Titanic
Soós Amália
Neverblue
Bartha Réka
A járványügyileg kóser színház ügyei
RITTER GYÖRGY
Ciklusok
Lakatos-Fleisz Katalin
A szó alakváltozásai
Lakatos Artur
Egy huszadik századi „bolygó magyar”
Szétoszlik más életekbe
Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 12.
HORVÁTH BENJI
Smells Like Teen Spirit. látomások Székely Ian képeire
 
Lakatos-Fleisz Katalin
A szó alakváltozásai
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 11. (817.) SZÁM – JÚNIUS 10.

Egy újabb, immár kecses, elegáns küllemű könyv a 2017-ben megjelent Paian című robosztusabb verseskötet után. Habár a Daphné idejében régebbi és új versek egyaránt helyet kaptak, a kötet maga – borítója Láng Orsolya légies grafikájának jóvoltából – mégis az újdonság erejével hat az olvasóra.

 

A kötet tíz, tematikusan többé-kevésbé elkülönített ciklusba rendeződik. Ugyanakkor a ciklusokba való rendezettség talán inkább kötetszervezői szempont, az elhelyezhetőséget, visszakereshetőséget könnyíti. Az olvasás során nem annyira a tematikus összefüggés követése a lényeg, sokkal inkább a versekben való benne-lét. Egyed Emese versei lassú olvasást követelnek. A szavak ízlelgetése, holdudvara, felidéző ereje a fontos. Az olvasónak érdemes a szó felidéző, képeket teremtő erejére rábíznia magát. A versek a szó jó értelmében véve nem akarnak sokat mondani, tudják, hogy a szavakban végtelen teremtőerő rejlik, a jelentés immár az olvasó ügye. A szavakhoz ugyanakkor kulturális hatások tapadnak, utakat vágnak, múltba vezetnek, majd múltból ismét a jelenbe.

 

Induljunk ki a kötet címéből. A mitológiai Daphne szépséges nimfából babérfává való átváltozása arról tanúskodik, hogy senki sem az, aminek látszik. Daphne szépsége felhívás a szerelemre, ő mégis elmenekül az őt üldöző napisten szerelmi ostroma elől. Inkább vállalja igazán önmagát – másként. Szépsége, lényegisége megmarad, de más formában. Önmagunk, a lényegiségek átváltozásra ítéltettsége – vajon mindez a kötet verseiben hogyan jelenik meg? A vers átváltozásaiban hogyan fejlik ki önmagává? A továbbiakban a kötet tematikus összefüggései közül – meglehetősen önkényesen – a terek, helyek, kulturális hatások, olvasmányok, a költő- és alkotótársaknak ajánlott versek, valamint az imádság, az istenes vers a teljes köteten végig vonuló teremtő alakváltozatait keresem.

 

Az Egyed Emese-vers szívesen kísérletezik a formával, egy-egy látszólag elhullajtott szó, versmondat, soráthajlás megállásra készteti a tekintetet. Az első, Ajánlás versciklusban helyet kapott Gondolatutak című versben a helyeknek már csak puszta felsorolása megidéző, teremtő erejű. A felsorolás talán a legegyszerűbb versteremtő „eljárás”, de ezzel együtt nagyvonalú is, a legtöbbet bíz a szavakra. Kolozsvár, Bodos, Nagybacon, Uzonka, majd végül a Házsongárd nemcsak a szeretett testvér életútjának állomásai, hanem gondolatút is. A megfoghatatlan, ámde élő gondolat konkrétumot, helyeket kíván. A Descartes-mottó, miszerint gondolatainkat különböző utakon vezetjük, miért ne lehetnének valódi, konkrét, helyhez kötött utak? De konkrét kitaposott utakon túl mítoszi helyek, a lélek által teremtett helyek is megjelennek a versekben: Dionüszosz asztala, Mantineia ablaka, Odüsszeusz árbócfája, Szapphó sziklája. A szó, az üzenet ugyan megfejthetetlen, de a szavak általi gesztusokból helyek teremthetők. A „kérdések tarka csarnokától” a „tréfálkozás pitvarán” át „a hiányok visszhang palotájáig”. Hogy végül mindent a „hallgatás palástja” borítson be (Üzenetek).

 

Párizs, mint amely városnál több, az európai szellem, kultúra szimbóluma is megjelenik egy vers erejéig az utolsó, Keltezés című ciklusban, egyben a kötet záró verseként (Adieu, Paris). A búcsúzás elegáns gesztusa ez a vers, emblematikus helyek számbavételével. Még ha kihaltak és kihűltek is ezek a helyek, és a téli dermedtséget csak a vers beszélőjének vallomásos hangja oldja. A francia kulturális hatások amúgy a kötet több versében is megjelennek, Descartes „mesterünk”-től, Ady Párizsán át a francia filmig.

 

Galéria ciklus három verse képzőművészeti kiállítás adta élmények foglalata. A Tárgylevelek üzenete című vers az Üzenet a szakrálisból névvel ellátott kolozsvári Szentegyház utcai tárlat élményéből fakad. A vers kurzívval jelzett soraiban visszatérően jelenik meg (száll le?), így az egész vers leitmotívumává válik az angyal. Hogy a szakrális témában kedvelt az angyal motívuma, nem kétséges. De másként is olvashatjuk az angyal visszatérő alakját a versben. A vers, mint amely szóanyaggá gyúrja a megfoghatatlant, maga is világok között közvetít, akárcsak az angyalok. Szavakká formált képeken pásztázó értő tekintet a következő két vers is: a Vetró András tárlatán címűben a kávéház falain kiállított grafikák a tekintetet tematizálják. A tekintet mint a műértő tekintete, de mint az ember halandóságát, buborékokban életjelt adó voltát is látó tekintet, a Kurszk tengeralattjáró tragédiáját megrajzoló képe kapcsán különösen jelentős. Jakab Ilona (önarc)képei előtt állva négysoros versekben elevenedik meg egy-egy portré hol szelíd, idilli, hol baljós, átkos képekben.

 

A Genethliacon címmel ellátott ciklus legnagyobb részt költőknek, pályatársaknak, kollégáknak ajánlott verseket tartalmaz. Nyitó verse viszont a várva várt unokának címzett örömvers, világrajövetelekor útmutató (Várakozás). A továbbiakban Orbán Gyöngyinek, Ungvári László Zsoltnak, Ilia Mihálynak, Király Lászlónak, Kiss Endrének címzett verseket találunk a ciklusban. Az élő ember, az ismerősség átsüt ugyan a verseken, de – akárcsak a képzőművészeti portrék – azok számára is jelentésesek lehetnek, akik a dedikáció címzettjeit személyesen nem ismerik.

 

Ahogy már az eddigiekből is kirajzolódott, a versek fontos élményanyaga a könyv, az írott szó. A Könyvjegyek ciklusban Ady-, Krúdy-, Andersen-, Petőfi-sorok, műélmények elevenednek meg, de József Attila- és Tóth Árpád-áthallásokat is találunk. A versben beszélő könyvbirodalmakban tett bolyongásairól vall, egy bábeli könyvtárba való áldásos beleveszésről (A könyvről kérdezel?). A könyv: tágasság, „viszontlátható partok”, országok, világok. Mint ahogy beleveszni a zenébe is lehet („elborít csönd és zengés”), beleveszni és „az időtlen zene árján” lebegni. Ligeti György orgonadarabjának, a Voluminának talán tere, határa, kiterjedése nincs, mégis térre utalt, térben él. Nem csak abban az értelemben, hogy a szerző révén helyeket idéz fel ráadásul három nyelven, ami sajátos erdélyi ízt ad a neveknek, de az orgona mint hangszer maga is tér, amihez még hozzájárul a templom szakrális tere alkonyati fényeivel.

 

„Szólni nehéz: kimondod/mást jelent/szél fújja szét a jelentéseket/ egy arc kísér/kísért a félelem” – mondja a Rosette-i kő című vers. A szó baljóslatúsága máshol is megjelenik: „égő hasábok fénye széthullt mondat” (Kérdezett). Kétélű tehát a szó, kételybe rántó homályt, akár fegyvert is hord magában. A kötet istenes verseiben az imádság mégis a szó ereje. Istenhez szólás. Megszólíthatóság. A hallgatás felelete („Valaki hisz őbenne…”). Isten mint a szó: könyörgésünkre a válasz (Fohászkodás). Szó mint a hallgatni tudás kérése (Fohászkérő). Szó mint versáldozat füstje (Versszóval szólok…). Szó mint a siralomének enyhén archaizáló veretessége (A feleletről). Szó mint a kételyesebb, Vörösmarty-áthallásokban teremtődő istenélmény, emberi léthelyzet (A képmás). A testi szenvedésből kibomló imaforma a remény kérésében (Július).

 

Tudjuk, az istenes vers nemes költészeti hagyomány a magyar irodalomban Balassitól Adyig. A kötet verseinek megszólító formája, letisztult hangja, enyhén archaizáló nyelve illeszkedik ehhez a hagyományhoz. De legalább annyira „istenes” verseknek foghatók fel a remény, a megújulás, a folytatódás versei. A női alakváltozatok, sorsok egymásba tűnései (Napfényről, élővízről). Az unokát ünneplő, várakozást beérlelő versek. A feledtető, új vizeket fakasztó Szent Március verse (Felengedéshó). A jókívánságban „meleg, közös, osztható remény” (Áve új esztendő). A jövő, eljövendő: jelentés, jelenlét. A szó alakváltozása.

 

 

Egyed Emese: Daphne ideje. Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2020.

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében