"nincs olyan táj, ország, amelyet sosem ront el az ember"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
At­lan­ti­sza­ink
Király László
A Vass utca
Egyed Emese
A kí­ván­csi­ság áldásairól
Marta Petreu
Fenntartások nélkül
Adrian Popescu
A ki­in­du­ló­pont egy an­to­ló­gia
Szőcs István
MERENGŐ
V/ES­PE­RES AZ OPE­RÁ­BAN
Lászlóffy Csaba
A waterlooi ganajtúró bogár
Budapesti (XI. kerületi) óda
Bogdán László
Költő a vér­pa­don
Ma­gyar ada­lék Borges Az al­jas­ság vi­lág­tör­té­ne­te cí­mű mű­vé­be
Dimitrie Stelaru
Kutyák
A fehér angyal
Ők hárman
Pontus Euxinus
Caraomer
Áltatás
Odin
A kocsma
Karácsonyi Zsolt
D. S. DNS
Józsa T. István
Chap­lin, a szegénylegény
Nextepp Béla
Az azonistúlon in­nen
Papp Attila Zsolt
Burus Botond megleli az Istent
Marácz László
Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv
Szakolczay Lajos
Kós Kár­oly-épü­le­tek
Ha­ris Lász­ló fo­tói a bu­da­pes­ti Kolta Ga­lé­ri­á­ban
KÓ­DEX –
Társadalom(élet) és gaz­da­ság
Terényi Ede
ZE­NE – KÖLTŐI VILÁG 17.
Öröm­re han­go­lat­la­nul?
Februári évfordulók
 
Józsa T. István
Chap­lin, a szegénylegény
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.

A szer­kesz­tő „a csa­var­gó” alak­já­ról kért szö­ve­get, a gon­do­lat stíl­sze­rű­en ut­cai be­szél­ge­tés­ben, gyor­su­ló szel­le­mi ka­lan­do­zás­ban szü­le­tett. Né­hány mér­he­tet­len perc után el­kö­szön­tünk, az­tán az el­ső, aki­vel ta­lál­koz­tam, az ma­ga Chap­lin volt. Ter­mé­sze­te­sen, mon­da­nám. (...) Hi­szen Chap­li­nen ne­vel­ke­dett ma­ga a 20. szá­zad, il­let­ve az utób­bi kö­zel száz év em­be­re. Ak­kor is, ha ke­ve­seb­bet be­szé­lünk róla, és a szá­zad- és ez­red­for­du­ló­ra össze­ál­lí­tott szá­zas top­lis­tá­ra fel sem ke­rült.
Csa­var­gók klasszi­ku­sa, Chap­lin. „A film Shakes­peare­-je”, „min­den idők leg­na­gyobb balerinje”, ír­ták ró­la. Chap­lin, an­gol zsi­dó, ame­ri­kai be­ván­dor­ló új­ra ki­ta­lál egy örök em­ber­ala­kot és tör­té­ne­tet, rá­adá­sul lé­te­ző ala­kot, és a film vi­lá­gá­ban és ma­gán­élet­ében alap­já­ban vé­ve új­ra­éli an­nak tör­té­ne­tét. Film­je bur­leszk, mű­fa­ji meg­ha­tá­ro­zá­sa sze­rint, de cél­ja sem­mi­képp sem „egy­sze­rű” ne­vet­te­tés. Film­je ko­mi­kum és tra­gi­kum sa­já­tos öt­vö­ze­te.
Charlot lé­te­ző alak, 12. szá­za­di fran­cia tru­ba­dúr. Köz­utá­lat vet­te kö­rül, rí­mes for­má­ban vág­ta kor­tár­sai ké­pé­be, hogy kép­mu­ta­tó, gyű­löl­kö­dő, vul­gá­ris ba­gázs, és per­sze az em­be­rek ak­kor is me­ne­kül­tek a gon­do­lat­tól, tud­ták, hogy igaz. Charlot, a tru­ba­dúr sem gaz­da­go­dott meg a köl­te­mé­nye­i­vel. Aho­gyan Vil­lon sem, aki rab­ló­gyil­kos­ként foly­ton az akasz­tó­fa ár­nyé­ká­ban élt, köl­tő­ként vers­ben ha­gya­ko­zott, elöl­já­ró­i­ra ugyan­eb­ben a hang­nem­ben a ha­rang­zú­gást hagy­ta stb. Pus­kin gon­do­la­ta, hogy az al­ko­tó tu­laj­don­kép­pen há­rom hú­ron játsz­va mond­hat­ja el mű­vét: a rész­vét, a hu­mor és a bor­za­lom húr­ján. Iga­zán nagy­for­má­tu­mú al­ko­tók pe­dig öt­vöz­ni tud­ják mű­al­ko­tá­suk­ban mind­hár­mat. Nos, Chap­lin a hu­mor re­gisz­te­ré­ben mond­ja el, fil­me­sí­ti meg gon­do­la­ta­it.
Az el­ső fil­mes mon­dat­ban ki­je­len­ti té­má­ját, köz­pon­ti alak­ját, hő­sét. „Volt egy­szer egy sze­gény­le­gény.” A vi­lá­gon min­den kon­ti­nens, min­den nép kultúrkincsében alap­mon­dat. Mi­ti­kus, sőt archetipikus jel­kép, az em­be­ri szel­lem mély­ré­te­ge­i­ben já­runk. És már az el­ső kép­től, ki­je­len­tés­től, mon­dat­tól tud­juk, mert a mí­to­szok­ban, le­gen­dák­ban, me­sék­ben év­ez­re­dek óta tud­juk, hogy ez a köz­pon­ti alak, ez a sze­gény­le­gény be fog­ja jár­ni a ma­ga út­ját, le­küz­di az aka­dá­lyo­kat, egy­szó­val me­gáll­ja he­lyét. És vé­gül meg­kap­ja vá­gyott, mél­tó, meg­ér­de­melt ju­tal­mát. Chap­lin vé­gig is ve­ze­ti hő­sét a ko­ra­be­li ame­ri­kai tár­sa­da­lom min­den szint­jén. Így lesz a „little fellow” be­ván­dor­ló, arany­ásó, sze­rel­mes éj­je­li­őr, fod­rász, kup­lé­éne­kes, gyá­ri mun­kás, szö­kött fe­gyenc és így to­vább. Mo­nu­men­tá­lis tár­sa­dal­mi tab­ló, itt van az új vi­lág ele­jé­től vé­gig, lent­ről fel és új­ra le, oda és vissza. „A rend”. A csa­var­gó, a sze­gény­le­gény – az év­ez­re­dek óta is­mert mó­don – nem ta­lál­ja he­lyét eb­ben a „rend­ben”, nem fo­gad­ja el, nem is is­me­ri el el­len­fe­le­it, még csak ko­mo­lyan sem ve­szi őket. Konf­lik­tu­sa­it nem harc­cal, ha­nem ne­ve­tés­sel, ne­vet­te­tés­sel old­ja fel. „The Emigrant” cí­mű film­je ha­jón uta­zó be­ván­dor­lók pa­no­rá­má­já­val kez­dő­dik, nyo­mo­rul­tak a mo­tyó­ik­kal. A part­ra ér­ve ha­tal­mas­ko­dó hi­va­tal­nok elé áll­nak, most dől el, hogy fo­gad­ják vagy ki­to­lon­col­ják őket. A hi­va­tal­nok kis­sze­rű­sé­gé­ről be­szél, ahogy Chap­lin an­nak meg­je­le­né­sét ren­de­zi, ke­zé­ben össze­csuk­ha­tó asz­tal­ká­val ér­ke­zik, or­di­bál, gesz­ti­ku­lál. A ret­te­gett Ellis Island. Meg­alá­zó mó­don sa­rok­ba te­reli a ron­gyos em­be­re­ket, kö­te­let húz ki előt­tük. Az el­ső egy fi­a­tal nő, ijed­ten kö­ve­ti az or­di­bá­lást. Chap­lin – fe­nék­be rúg­ja a hi­va­tal­no­kot, job­bal ki­ka­na­laz a kö­tél alatt. A hi­va­tal­nok meg­döb­ben, hát ő ah­hoz szo­kott, hogy min­den ki resz­ket előt­te, hi­szen sor­sok fö­lött dönt. Chap­lin az el­ső, aki sem­mi­be ve­szi ha­tal­mát, te­kin­té­lyét. Az Ellis Islandről, az „Arany­ka­pu­ról” így még nem be­szél­tek. Ez a csa­var­gó sze­gény­le­gény lesz az, aki túl­jár fös­vény ke­res­ke­dő, rend­őr, ré­szeg mil­li­omos, csa­ló, „a rend” kép­vi­se­lői és az ár­ta­ni aka­rók eszén. A fil­mek ko­he­rens vi­lá­got épí­te­nek, más ko­mi­kus szí­né­szek, pél­dá­ul Peter Sellers nem ala­kí­tot­tak ki sa­ját arc­élt – Chap­lin Charlot-ja ha­tá­ro­zott ka­rak­ter az el­ső film­től az utol­só­ig, ő az igaz­ság baj­no­ka, nők és gye­re­kek vé­del­me­ző­je. Fő tu­laj­don­sá­ga az az óri­á­si ad­ni aka­rás – és tud­juk, hogy nincs sem­mi­je, csak az a túl­ára­dó em­ber­sze­re­te­te, és hogy mit ren­dez, ha ta­lál egy lyu­kas ga­rast, és ho­gyan oszt­ja meg még a ha­mis pénzt is, azt csak Chap­lin tud­ta el­ját­sza­ni.
Az a moz­gás. A csa­var­gó ak­kor is szem­be­száll el­len­fe­lé­vel, ha el­ső lá­tás­ra sem­mi esé­lye, de az az utol­ér­he­tet­len moz­gás... Az a moz­gás, az elő­ször is ba­lett, az a volt egy­szer egy sze­gény­le­gény, az a min­den idők leg­na­gyobb balerinje úgy pi­ru­et­te­zik és pukkedlizik át min­den mocs­kos, ve­szé­lyes élet­hely­ze­ten, hogy köz­ben er­köl­csi óri­ás­ként tart­ja meg mél­tó­sá­gát. A kö­lyök­ben kis vé­den­cét ár­va­ház­ba akar­ják szál­lí­ta­ni – az au­tót ül­dö­ző Chap­lin a ház­te­tő­kön gyor­sab­ban ha­lad, mint a tö­fö­gő ma­si­na lent az ut­cán. Az a moz­gás ba­lett, akrobácia, a hely­zet dik­tál­ta moz­du­la­tok hu­mor­ba ve­ze­té­sé­nek öt­vö­ze­te. Ez az ügyes­ség a né­ma­film szí­né­sze szá­má­ra kö­te­le­ző volt, az a szí­nész, aki er­re nem volt ké­pes, a film szá­má­ra meg­halt, ma­radt a szín­ház. Harold Lloyd, Carlie Chase, Buster Keaton és mind a töb­bi­ek haj­me­resz­tő mu­tat­vá­nyo­kat pro­du­kál­tak – csak ada­lék­ként hoz­zá, hogy a film­tech­ni­ka még messze állt trük­kök al­kal­ma­zá­sá­tól, a ka­me­ra azt vet­te, amit lá­tott.
Chap­lint mind­ezért bal­ol­da­li­ság­gal vá­dol­ták. Mi­kor fe­le­sé­gül akar­ta ven­ni Oona O’ Neillt, az ak­kor már is­mert és el­is­mert drá­ma­író lá­nyát, a nagy O’ Neill fe­nye­ge­tő­zött. Ki­ta­gad­ja egyet­len gyer­me­két, ha azt a bal­ol­da­li­ság­gal vá­dol­tat hoz­za a csa­lád­ba. Chap­lint a le­he­tő leg­ke­vés­bé sem be­fo­lyá­sol­ta, ő har­minc éve­sen dús­gaz­dag, nem a va­gyon ér­de­kel­te, ha­nem a lány. Szü­le­tett egy fut­ball­csa­pat­nyi gyer­me­kük, és örökbefogadtak még egy­szer annyit. Chap­lin em­ber­sze­re­tet­ét – „bal­ol­da­li­ság” – a kor­tár­sak sem ér­tet­ték egé­szé­ben, de utá­nuk ma­ga a 20. szá­zad sem, ami­kor az al­ko­tó­kat az aktuálpolitika szint­jé­re pró­bál­tak le­rán­ci­gál­ni. A sze­gény­le­gény út­ját csak tö­re­dé­ke­sen kö­vet­ték. A mi­ti­kus alap­kép­let az is­mert for­mu­la, a sze­gény­le­gény út­ja vé­gén si­ker­re jut. Chap­lin azon­ban to­vább­fej­lesz­ti az ősi kép­le­tet. Rend­kí­vü­li ügyes­sé­gé­vel győz – de ezért sem­mi, de sem­mi ju­tal­mat nem kap. Ha nagy össze­gek jár­nak a ke­zé­ben, min­dig to­vább­ad­ja, a meg­lo­pott nő­nek a be­ván­dor­lók ha­jó­ján, a vak lány­nak ope­rá­ci­ó­ra és így to­vább. A csa­var­gó sze­gény­le­gény ma­radt . A film vé­gén a vál­lát ránt­ja, nem dü­hös, nem bosszan­ko­dik, re­zig­nál­tan in­dul to­vább. A ki­rály­lány hoz­zá­megy a ju­hász­le­gény­hez, igaz? Hogy­ne. A ki­rály még a fe­le ki­rály­sá­gát is ne­ki ad­ja, igaz? Hogy­ne. Er­ről áb­rán­do­zott az egy­sze­rű em­ber, a hi­á­nya­it kom­pen­zál­ta, az élet­mi­nő­sé­gén sze­re­tett vol­na ja­ví­ta­ni. Fö­lös­le­ges rész­le­tez­ni, hogy mind­ez vágy­kép, so­ha, a vi­lá­gon se­hol nem tör­tént ilyes­mi. És ha meg­tör­té­nik, a ki­rály­lánnyal még el­bol­do­gult vol­na, ter­mé­szet tör­vé­nye, de a királykodással, bár a fe­lé­vel már nem. (...) Chap­lin több év­ez­re­des kom­pen­zá­lás után fel­éb­resz­ti az ál­mo­do­zót. A Chap­lin-élet­mű nem 20. szá­za­di bur­leszk, ez csak for­mai té­nye­ző, rá­adá­sul csak az egyik az öt­vö­zet­ben. Az élet­mű elő­ször is gon­dol­ko­dói tel­je­sít­mény­ként ér­té­ke­len­dő, és év­ez­re­dek táv­la­tá­ban ki­ma­gas­ló­nak mi­nő­sül. A 20. szá­zad, a kü­lö­nö­sen tö­mény és ag­resszív 20. szá­zad avant­gárd gon­dol­ko­dá­sa hoz­ta ezt a vál­tást az em­be­ri kul­tú­ra sok­ez­re­des tör­té­ne­té­ben. Chap­lin demitizálása fel­éb­resz­ti a szim­bó­lum­te­rem­tő em­bert, a szö­ve­gek­kel kom­pen­zá­ló em­bert, és a tra­gi­kus éb­resz­tést, a tra­gé­di­á­ra éb­re­dést is úgy mond­ja el, hogy ne­ve­tés­sé old­ja. A tár­sas lé­te­zés­re kép­te­len em­ber korlátait, az em­be­ri lé­te­zés so­kat em­le­ge­tett tra­gi­ku­mát ko­mi­kum­ba olt­ja. Mert az em­be­rek fe­lé ve­ze­tő utat ke­res­ni tra­gé­dia. Sőt több. Ko­mé­dia. Eb­ben áll Chap­lin nagy­sá­ga. Jó­zsef At­ti­la a rész­vét­kel­tés ma­gas fo­kán szólt, Dalí a hor­ror re­gisz­te­ré­ben nyúj­tott a se­bész­kés kö­nyör­te­len­sé­gé­vel port­rét az em­ber­ről, Chap­lin a hu­mor re­gisz­te­ré­ben ko­mi­kum és tra­gi­kum öt­vö­zé­sé­vel. Tra­gi­kus bur­leszk­fi­gu­rá­ja eb­ben óri­ás. És sért­he­tet­len túl­élő.
Vé­gül is ter­mé­szet­sze­rű, hogy Chap­lin út­ja lé­nye­gé­ben meg­is­mét­li Charlot-nak, a 12. szá­za­di tru­ba­dúr­nak az út­ját. A ki­kö­zö­sí­tés­re Egy ki­rály New York­ban cí­mű film­jé­vel fe­lel. Ahogy a be­ván­dor­ló fe­nék­be rúg­ta a hi­va­tal­no­kot, az Egy ki­rály New York­ban fő­sze­rep­lő­je tűz­ol­tó­fecs­ken­dő­vel vé­gig­lo­csol­ja a „bal­ol­da­li­sá­got” ki­vizs­gá­ló, ret­te­gett bí­ró­sá­got. Vé­gül ki­uta­sí­tot­ták Ame­ri­ká­ból, Ang­li­á­ba már nem tu­dott vissza­men­ni, az örök­ké sem­le­ges Svájc­ban te­le­pe­dett le, ott is halt meg. És mint a me­sé­ben, tes­tét be­bal­zsa­moz­ták, üveg­ko­por­só­ba he­lyez­ték. Victor Hugo te­me­té­sén két­mil­lió em­ber vett részt, Tolsz­toj te­me­té­sén többmillió, meg­moz­dult a ha­tal­mas Orosz­or­szág. Chap­lin ko­por­só­ja előtt sok­mil­lió em­ber tisz­tel­gett, éve­ken át bú­csú­zott tő­le a vi­lág. Míg a csa­lád be­je­len­tet­te, hogy örök nyu­ga­lom­ra he­lye­zik, ter­mé­sze­te­sen tit­kos he­lyen.
„To­tá­lis mű­vész”, ott­hon érez­te ma­gát a ka­me­ra mind­két ol­da­lán, és er­re a film­tör­té­net alig né­hány pél­dát is­mer. Ő volt a fő­sze­rep­lő – oly­kor egy film­ben több sze­re­pet is ját­szott –, a hely­ze­tek, tör­té­ne­tek ki­ta­lá­ló­ja – for­ga­tó­köny­vet ak­kor még nem ír­tak –, a ze­ne­szer­ző – zon­go­ra­vir­tu­óz, klasszi­kus film­ze­nék szer­ző­je, fel­dol­go­zá­sok szü­let­nek mind a mai na­pig – és a ren­de­ző, egy­sze­mé­lyes in­téz­mény volt.

 

Józsa T. István: 1974-ben szü-letett Székelyhídon. Kritikus, esszé-író, a BBTE adjunktusa. Jelenleg Kolozsváron él.  
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében