"A tiltott gyümölcs az Úr ötlete volt"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 1. (447.) SZÁM — JANUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Haj­nal az ab­la­kon, haj­nal a sze­me­ken
Szőcs István
ME­REN­GŐ
Ün­nep és cső­cse­lék
El­ma­radt szil­vesz­te­ri szaturnáliák he­lyett
Meg­hí­vó
Fe­lek. Di­a­ló­gus a szom­széd­ság­ról
Cseh Katalin
Kijózanodás
Fák
Előérzet
Sóvárgás
Vágy-Változatok
Fodor Sándor
Bú­csú – a
Cseke Péter
Meg­cen­zú­rá­zott írá­sok
Jancsó Bé­la: Kosz­to­lá­nyi De­zső (1885–1936)
Ungvári László Zsolt
Ze­nész , hunyt szem­mel
ESZTERÓ ISTVÁN PARÓDIÁI
Ugye, értitek?
Székely Csaba
Már­ton Lász­ló: Test­vér is
Fekete Richárd
Át-iratok
Weöres Sándor:
Az éjszaka bordái (Az éjszaka csodái)
(kórházi változat)
Kabán Annamária
Kvan­to­rok szö­veg­for­má­ló sze­re­pe
Ady End­re: Só­haj­tás a haj­nal­ban
Balázs Imre József
"Az em­ber nem rossz, de el­va­dít­ha­tó"
Lászlóffy Csaba
Fe­né­kig álom
Gaal György
Vá­ros­tör­té­net hely­ne­vek­ben
Alexa Károly
Ör­mény­föld, 2005. má­jus
Ma­gán­be­széd
KÓ­DEX–
Terényi Ede
MŰ­HELY­JEGY­ZE­TE­IM 21.
Csak ki­nyi­tom a köny­vet...
HOL -
 
Szőcs István
ME­REN­GŐ
Ün­nep és cső­cse­lék
El­ma­radt szil­vesz­te­ri szaturnáliák he­lyett

XVII. ÉVFOLYAM 2006. 1. (447.) SZÁM — JANUÁR 10.

Mit ké­ne ün­ne­pel­ni ben­ne, ha már meg­ér­tük ezt a 2006. esz­ten­dőt? – kér­de­zi a mi­nap va­la­mi­lyen tár­sa­dal­mi gitár­egy­let tit­kár­nő­je, ter­mé­sze­te­sen ha­zai, ezen belül is er­dé­lyi, s még szo­ro­sabb­ra von­va a kört, ko­lozs­vá­ri vo­nat­ko­zás­ban? Vi­szony­lag ke­rek év­for­du­lók kel­le­né­nek.
Hát itt vol­na mind­járt egy szép ke­rek 450-es: 1556. ok­tó­ber 22-én az egé­szen if­jú Já­nos Zsig­mond fe­je­de­lem, pretendált ma­gyar ki­rály – Zord idő – be­vo­nul Ko­lozs­vár­ra; mi­vel úgy lát­szik, Ko­lozs­vá­ron a be­vo­nu­lá­sok és fel­sza­ba­du­lá­sok idő­sza­ka min­dig is az év vé­ge fe­lé szo­kott meg­es­ni. Ez csak amo­lyan po­li­ti­kai ese­mény, mond­hat­ná a kultúrtitkárnő, de rög­tön le­csil­la­pít­hat­juk, ugyan­is a be­vo­nu­ló fel­sé­ges sze­mély­nek hó­do­ló or­szág­gyű­lés 3 nap­pal a fé­nyes ese­mény után: is­ko­lák szer­ve­zé­sét ren­de­li el! Még­hoz­zá Ko­lozs­vá­rott és Ma­ros­vá­sár­he­lyen, az­az ak­kor még úgy mond­ták: Székelyvásárhelyütt.
Azért ép­pen eze­ken a he­lye­ken, mi­vel itt már elő­ző­leg is mű­köd­tek is­ko­lák, még­hoz­zá a fe­ren­ce­sek ke­ze­lé­sé­ben, ezek­ben azon­ban a zord tör­té­nel­mi ég­haj­lat­vál­to­zá­sok so­rán ak­ko­ri­ban szü­ne­telt az ok­ta­tá­si te­vé­keny­ség. (Nem tan­ügyi sztrájk­ra kell gon­dol­ni: ak­ko­ri­ban a ne­ve­lő ká­de­rek fő­gond­ja ál­ta­lá­ban az volt, hogy va­la­hogy meg­ússzák az ün­nep­lő cső­cse­lék ál­ta­li agyon­ve­re­tést.) Min­den­eset­re, a kö­vet­ke­ző év­től már be is in­dul­tak ezek a pro­jek­tek, s pl. a ma­ros­vá­sár­he­lyi evref. kol­lé­gi­um 1557-et te­kin­ti meg­ala­pí­tá­sa évé­nek, ho­lott ha hoz­zá­szá­mí­ta­nák a fran­cis­ká­nus elő­tör­té­ne­tet, tán több mint száz évet nyer­het­né­nek, akár­csak Ko­lozs­vá­rott. De in­kább nem te­szik; s nyil­ván ma már nem annyi­ra az odium teologicum en­nek az oka, mint a fe­le­ke­ze­ti ne­héz­kes­ség – inertia conf. stb.
En­nek a négy­száz­öt­ve­ne­dik év­for­du­ló­nak még sok más em­lé­kez­ni­va­ló­ja is le­het mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti fron­ton, ahogy ma mon­da­ni szo­kás. Pél­dá­ul könyv­ki­adás­ban. Mert ha va­la­kit ne­tán ér­de­kel­ne – a hat­van­hat ko­lozs­vá­ri szer­kesz­tő­sé­get és könyv­ki­adót, va­la­mint nyom­dát bi­zo­nyá­ra nem, mi­vel a di­rekt ha­gyo­mány­ápo­lá­sért nem ja­va­dal­maz­zák őket, lásd alább is –, pél­dá­ul ugyan­csak 450 éve je­lent meg itt hely­ben a Száz fa­bu­la, Heltai Gás­pár úr ál­tal. És ez nem el­szi­ge­telt je­len­ség gya­nánt tart­ha­tó szá­mon, mi­vel ugyan­azon év­ben nap­vi­lá­got lá­tott ugyan­csak itt hely­ben Mol­nár Ger­gely la­tin nyelv­tan­köny­ve, az Elementa, mely az­tán to­va 1830-ig még több mint húsz ki­adást ért meg, va­la­mint az ugyan­csak ne­ve­ze­tes Hoggreft-féle éne­kes­könyv.
Ám ezek nem ke­ser­ves év­for­du­lók, ta­lán ezért sen­ki sem ha­rap rá­juk. Ezért is­mé­tel­ten ja­va­so­lan­dó le­het­ne meg­em­lé­ke­zés vé­gett Ti­nó­di Lan­tos Se­bes­tyén 1566-ban Sárvárott esett ha­lá­la, ha már ez­előtt két év­vel se­hogy sem vol­tak haj­lan­dók sem ze­ne­szer­zők és kri­ti­ku­sok, sem tör­té­net­írók, sem doktorandák, sem szín­há­zi jel­le­gű is­me­rő­sök, sem gi­tá­ros (lant­pót­ló) sze­mé­lyi­sé­gek, egy­ál­ta­lán sen­ki sem az ar­ról va­ló meg­em­lé­ke­zés­re, hogy itt hely­ben meg­je­lent Ti­nó­di Kró­ni­ká­ja, amely, akár­hogy is te­kint­sük, mo­nu­men­tá­lis ki­ad­vány volt, de saj­nos nem­csak a fel­ső­fo­kú tan­sze­mély­zet, de a közrendűbb kultúralapítványi té­nye­zők sem is­me­rik. Mint ahogy a könyvész-nyelvész-történész céh sem tar­tot­ta fi­gye­lem­re­mél­tó­nak, hogy pár év­vel ez­előtt itt je­lent meg a Nagy­vá­ra­di Regestrum, még­hoz­zá oly fa­mó­zus, dé­mo­ni­kus és mo­nu­men­tá­li­san tra­gi­kus sze­mé­lyi­ség szer­kesz­té­sé­ben, mint ama bi­zo­nyos György ba­rát, az­az Frá­ter György, Er­dély kor­mány­zó­ja, ki­vá­ló had­ve­zér stb., akit sa­ját­sá­gos, hogy a he­lyi lek­to­rok, re­dak­to­rok, edi­to­rok, kul­túr­fe­le­lő­sök nem haj­lan­dók sa­ját előd-kol­lé­gá­juk gya­nánt el­is­mer­ni.
E kép­nek leg­alább egyik szög­le­té­hez hoz­zá­tar­to­zik, hogy a he­lyi, a Sza­bad­ság ide­á­já­ról el­ne­ve­zett na­pi­lap­ban ír­tam volt egy iro­ni­kus, sőt tré­fás áp­ri­lis el­se­jei „anya­got”: mint­ha mind­ezek meg­ün­ne­pel­tet­tek vol­na! És az „anyag” meg is je­lent – áp­ri­lis má­so­di­kán, egy ár­va szó szer­kesz­tő­sé­gi meg­jegy­zés nélkül…
A kö­vet­ke­ző elég­gé ke­rek év­for­du­ló – 425-ös – a ko­lozs­vá­ri egye­tem el­ső meg­ala­pí­tá­sa, 1581-ben, de úgy vé­lem, meg­ün­nep­lé­sé­nek lesz gaz­dá­ja a szor­gos és für­ge báthoristák ál­tal. Ezt ki­egé­szít­het­né az ugyan­csak tra­gi­kus sor­sú Abafái Gyu­lai Pál mű­vé­nek az év­for­du­lós új­ra­ki­adá­sa Báthori Ist­ván er­dé­lyi fe­je­de­lem és len­gyel ki­rály orosz­or­szá­gi had­já­ra­tá­ról, amit egy ide­je ugyan­csak hi­á­ba ke­res az em­ber a köny­ves­bolt­ok­ban, mint pl. a Szé­kely Ok­le­vél­tár VI. kö­te­tét is. A gyen­géb­bek, sőt a Fő­os­ko­lai Tzuntzik ked­vé­ért hadd em­lít­sük: ez a Gyu­lai Pál nem azo­nos az­zal az ugyan­csak ko­lozs­vá­ri Gyu­lai Pál ne­vű kri­ti­kus­sal, aki Ke­mény Zsig­mon­dot oly sze­ren­csét­le­nül nép­sze­rű­sí­te­ni akar­ta, és szin­tén nem túl sze­ren­csés kéz­zel ren­dez­te saj­tó alá Ke­mény Összes Mű­ve­it; ha­nem az a bi­zo­nyos Gyu­lai Pál, aki Báthori Zsig­mond­nak is tit­kos – és ma­ga a fe­je­de­lem ál­tal el­árult – ta­ná­cso­sa volt, s aki­ről Ke­mény Zsig­mond, egyes hossza­dal­mas rész­le­te­zé­se­i­től el­te­kint­ve, iz­gal­mas, ugyan­csak Gyu­lai Pál cí­mű re­gé­nyét ír­ta.
E re­gény ta­nul­má­nyo­zá­sa kü­lö­nö­sen ér­de­kes vol­na ma, mi­vel a ter­ro­riz­mus tech­no­ló­gi­á­já­nak már az ak­ko­ri idők­ben is tör­té­nel­mi sze­re­pet ját­szó ter­mé­sze­tét ku­tat­ta, rá­mu­tat­va ar­ra, hogy pl. a féltehetségeknek mi­lyen nagy sze­re­pük volt min­dig is a tár­sa­dal­mi di­ver­zi­ók és szubverziók szí­tá­sá­ban s a cső­cse­lék fel­buj­tá­sá­ban.
Ha nem is túl ke­rek, de 430-as az az év­for­du­ló is, amely a ko­lozs­vá­ri öt­vös le­gé­nyek céh­el­le­nes moz­gal­má­ról szól – kü­lön­ben ak­ko­ri­ban még tar­tott a ko­lozs­vá­ri öt­vös céh hosszas vi­rág­zá­sa, amely el­len így in­do­kolt volt ke­reszt­be ten­ni. S eh­hez kap­csol­ha­tó len­ne, ha nem is a he­lyi, de ide is kö­vet­kez­mé­nyei ál­tal ki­ha­tó fel­vi­déki céh és nem céh moz­gal­mak so­ra, ame­lyek a moh­ácsi vész kü­szö­bén a bá­nya­vá­ros­ok­ban za­var­gá­sok­kal aka­dá­lyoz­ták az or­szág vé­del­mé­nek meg­szer­ve­zé­sét, s ame­lyek kö­vet­kez­té­ben vé­gül is a fel­vi­dé­ki pixidáriusok nem ér­kez­het­tek meg a csa­ta szín­he­lyé­re. S amely­nek elem­zé­sé­vel a Nem­zet Nagy Ta­nár­jai má­ig adó­sok ma­rad­tak, ha­csak a Szlo­vák Szak­szer­ve­ze­tek Nem­ze­ti Ha­gyo­mány­őr­zői nem fog­lal­koz­nak ve­le.
De elég le­gyen ezen hol di­a­dal­mas, hol szív­té­pő fe­u­da­lis­ta meg­em­lé­ke­zé­sek aján­lá­sá­ból: pol­gá­ribb jel­le­gű, no­ha szin­tén au­li­kus vo­nat­ko­zá­sú év­for­du­lót kí­nál 1696. Ép­pen há­rom­száz­tí­ze­di­ket. Ak­kor tör­tént, hogy az a bi­zo­nyos I. Li­pót ma­gyar ki­rály, mel­les­leg hor­vát, cseh ki­rály is és a szent né­met-ró­mai bi­ro­da­lom csá­szá­ra, aki tíz év­vel az­előtt, te­hát 1686-ban In­ce pá­pá­val össze­fo­gódz­va meg­szer­ve­zi a tö­rö­kök vég­le­ges ki­pa­te­ro­lá­sát Bu­dá­ról és Pest­ről, szó­val ez a bi­zo­nyos Leopoldus az ak­kor ko­lozs­vá­ri la­kos Felvinczi György köl­tő­nek és ügy­véd­nek ki­vált­sá­gos en­ge­délyt ad színjádzó tár­su­lat lét­re­ho­zá­sá­ra és egész Er­dély­ben va­ló mű­köd­te­té­sé­re. Ez meg­ün­ne­pel­he­tő len­ne Ko­lozs­vá­ron újabb olasz nyel­vű ope­ra­elő­adás­ok ál­tal, va­la­mint a ma­gyar szín­ház­ban ren­de­zen­dő Pi­szo­á­rok, deszkabudik és vé­cé­pum­pák a he­lyi ma­gyar dra­ma­tur­gi­á­ban cí­mű ki­ál­lí­tás­sal.
Ám ha már megint a „cső­cse­lék” cím­szó ke­rül­ge­té­se lett ese­dé­kes, utol­só­nak em­lít­het­ném azt a mind­össze 150. év­for­du­lót, hogy 1856-ban meg­je­lent vá­ro­sunk­ban Ke­mény Gá­bor mű­ve: A nem­ze­tek fej­lő­dé­sé­ről. En­nek az az ér­de­kes­sé­ge, hogy Eöt­vös Jó­zsef ne­ve­ze­tes mun­ká­já­val, A XIX. szá­zad ural­ko­dó esz­mé­i­nek be­fo­lyá­sa az ál­la­da­lom­ra cí­mű­vel vi­tat­ko­zik! Ez a vi­ta na­gyon iz­gal­mas ma is, mi­vel Eöt­vös ilye­ne­ket írt: Hogy a sza­bad­ság és az egyen­lő­ség esz­méi egy­más­sal el­len­kez­nek. Hogy a nem­ze­ti­ség esz­mé­je a sza­bad­ság és egyen­lő­ség fo­gal­ma­i­val el­len­ke­zés­ben áll. Ha az egyen­lő­ség és sza­bad­ság azon ér­te­lem­ben, mely e fo­gal­mak­nak je­len­leg tu­laj­do­nít­ta­tik, va­ló­sul­hat­ná­nak is: ez nem ered­mé­nyez­né azt a meg­elé­ge­dést, me­lyet vá­runk tő­lük. Ha a nem­ze­ti­ség­re tö­rek­vé­sek a célt, me­lyet ki­tűz­tek, el­ér­nék is, az eu­ró­pai em­be­ri­sé­get nem elé­gí­te­nék ki… stb.
Szó­val, Eöt­vös és Ke­mény Gá­bor mű­vé­nek szem­be­sí­té­se ta­lán el­ve­zet­het­ne Or­te­ga y Gasset és má­sok töp­ren­gé­se­i­nek a fel­újí­tá­sá­hoz is, már nem­csak a XX., ha­nem a XXI. szá­zad bi­zo­nyos ese­mé­nye­i­nek a tük­ré­ben, hogy a de­mok­rá­ci­á­ban mi a vi­szony a tö­me­gek és a „cső­cse­lék” fo­gal­ma között… Vagy má­sik ol­dal­ról, Herczeg Fe­ren­ce­sen kö­ze­lít­ve: ha el­vár­ják a tö­meg­től, hogy sza­va­za­ta­i­val a köz­gaz­da­ság, po­li­ti­ka, tu­do­mány leg­ben­sőbb kér­dé­se­i­ről dönt­sön, mi­ért nem en­ge­dik meg ne­ki, hogy olyan szín­há­zat néz­zen, ami­lyent sze­ret­ne?­
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében