"nincs olyan táj, ország, amelyet sosem ront el az ember"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
At­lan­ti­sza­ink
Király László
A Vass utca
Egyed Emese
A kí­ván­csi­ság áldásairól
Marta Petreu
Fenntartások nélkül
Adrian Popescu
A ki­in­du­ló­pont egy an­to­ló­gia
Szőcs István
MERENGŐ
V/ES­PE­RES AZ OPE­RÁ­BAN
Lászlóffy Csaba
A waterlooi ganajtúró bogár
Budapesti (XI. kerületi) óda
Bogdán László
Költő a vér­pa­don
Ma­gyar ada­lék Borges Az al­jas­ság vi­lág­tör­té­ne­te cí­mű mű­vé­be
Dimitrie Stelaru
Kutyák
A fehér angyal
Ők hárman
Pontus Euxinus
Caraomer
Áltatás
Odin
A kocsma
Karácsonyi Zsolt
D. S. DNS
Józsa T. István
Chap­lin, a szegénylegény
Nextepp Béla
Az azonistúlon in­nen
Papp Attila Zsolt
Burus Botond megleli az Istent
Marácz László
Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv
Szakolczay Lajos
Kós Kár­oly-épü­le­tek
Ha­ris Lász­ló fo­tói a bu­da­pes­ti Kolta Ga­lé­ri­á­ban
KÓ­DEX –
Társadalom(élet) és gaz­da­ság
Terényi Ede
ZE­NE – KÖLTŐI VILÁG 17.
Öröm­re han­go­lat­la­nul?
Februári évfordulók
 
Papp Attila Zsolt
Burus Botond megleli az Istent
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.

Ha az em­ber vet egy pil­lan­tást Burus Já­nos Bo­tond fris­sen meg­je­lent pró­za­kö­te­té­nek cím­lap­já­ra, a ta­lán kis­sé karikaturisztikus áb­rá­zo­lás el­le­né­re is ér­te­ni vél min­dent. És nem csak ab­ban az ér­te­lem­ben, hogy a bo­rí­tó azt ad­ja, amit a cím ál­lít. Hogy van, ugye, Szent­há­rom­ság meg is­te­ni szem, kö­zé­pen egy nyíl­lal át­lőtt vér­ző szív ér­vény­te­le­nít­ve, a má­sik pó­lu­son meg a PM, amely itt nem a dél­utá­ni idő je­lö­lő­je, ha­nem Pethő Már­ton szer­szám­la­ka­tos mo­nog­ram­ja. S ez így együtt azt ad­ja ki, hogy a szem és a há­rom­szög ál­tal szim­bo­li­zált va­la­mi, amit köz­meg­egye­zés­sel Is­ten­nek ne­ve­zünk, nem sze­re­ti töb­bé a mo­nog­ram bir­to­ko­sát, az­az Pethő Mar­cit el­hagy­ja az Is­ten. Fél­re­ér­tés ne es­sék, nem a könyv­bo­rí­tó­ról óhaj­tok kis­elő­adást tar­ta­ni. Burus Já­nos Bo­tond kis­pró­zái ezt az – egyéb­ként szin­te át­hi­dal­ha­tat­lan­nak tű­nő – tá­vol­sá­got jár­ják be, vagy mond­juk így, ezt az ívet ír­ják le. Nem csak ab­ban az ér­te­lem­ben, hogy ezek­ben az írá­sok­ban több­nyi­re a – ne­vez­zük így – transz­cen­den­cia és a na­gyon is kis­em­be­ri eg­zisz­ten­ci­ák közt kép­ző­dik va­la­mi­fé­le el­lent­mon­dá­sos vi­szony, ha­nem úgy is, hogy ez a vi­szony – bár­mi­fé­le ter­mé­sze­tű is le­gyen – csak ezek kö­zött a pó­lu­sok közt jö­het lét­re. De ejt­sünk egy szót en­nek a vi­szony­rend­szer­nek az egyik pó­lu­sá­ról, Burus kis­em­be­re­i­ről – már csak azért is, mert Is­ten amúgy is ki­is­mer­he­tet­len. Pethő Mar­ci, Elisabetta BiceRossi, Koz­ma Gyu­la, Tef­lon Májk és má­sok nem iga­zi jel­le­mek, a szó lé­lek­ta­ni-re­a­lis­ta áb­rá­zo­lás sze­rin­ti ér­tel­mé­ben. Ezt-azt meg­tu­dunk ró­luk, de több­nyi­re nem az a tét, hogy mit tu­dunk meg ró­luk mint ka­rak­te­rek­ről. Gya­kor­la­ti­lag alig tör­té­nik ve­lük olyas­mi, ami mé­lyebb el­mé­lyü­lés­re ér­de­mes­nek lát­sza­na. Mon­dom, lát­sza­na. Csak­hogy az ör­dög a min­den­nap­ok­ban rej­tő­zik, és Burus Já­nos Bo­tond tud­ja ezt jól, el­len­tét­ben hő­se­i­vel, akik csak ak­kor kez­de­nek el kapisgálni va­la­mit, ami­kor már be­ütött a krach. Az a bumm, ami min­dig be­üt – vagy leg­alább­is min­dig ott áll, be­ütés­re ké­szen –, csak­hogy je­len­lé­te alig ér­zé­kel­he­tő, egy­faj­ta azo­no­sít­ha­tat­lan ere­de­tű nyug­ta­lan­ság-ér­zet­ként je­lent­ke­zik, de amúgy tel­je­sen – mond­hat­ni: vég­ze­te­sen – ter­mé­sze­tes. Ezt a ter­mé­sze­tes­sé­get vi­szont sen­ki más nem ér­zé­ke­li raj­tuk kí­vül. A vak Koz­ma bá­csi időn­ként össze­fut Szűz Má­ri­á­val, Pethő Mar­ci­ért pe­dig egy­szer csak el­jön­nek a po­kol an­gya­lai – mi eb­ben olyan ért­he­tet­len? A min­den­nap­ok rend­je annyi­ra ter­mé­szet­sze­rű­en áll a fe­je te­te­jé­re, hogy a sze­rep­lők ész­re sem ve­szik – nem is ve­he­tik –, hogy olyan ha­tár­hely­zet­be ke­rül­tek, ahon­nan alig­ha van vissza­út. És csak­is eb­ben a ha­tár­hely­zet­ben ké­pes Koz­ma Gyu­la meg­ta­lál­ni, Pethő Mar­ci el­vesz­te­ni az Is­tent, Tef­lon Májk pe­dig el­ját­sza­ni ön­nön is­te­ni­sé­gét. Az iskarióti Jú­dás pe­dig úgy ke­rül a kép­let­be, hogy ré­szeg, az­az ön­ként – bár nem da­lol­va – fejt le ma­gá­ról min­den szak­rá­lis sal­lan­got. Ezt a pil­la­na­tot több­fé­le­kép­pen azo­no­sít­hat­nánk, min­den­fé­le fél­re­ér­té­sek és mel­lé­be­szé­lé­sek el­ke­rü­lé­se vé­gett ne­vez­zük egy­sze­rű­en (egy­sze­rű­en?!) cso­dá­nak. A fo­ga­lom ta­lán ké­nyel­met­len, ám ha el­ol­vas­suk Burus írá­sa­it, le­hull ró­lunk min­den mon­dén elő­í­té­let. Burus hő­sei ezt a cso­dát élik meg egy na­pon, amely gyö­ke­re­sen meg­vál­toz­tat­ja éle­tü­ket – mint a cso­dák ál­ta­lá­ban –, s ez vi­szont ko­ránt­sem meg­nyug­ta­tó szá­muk­ra. Azért nem meg­nyug­ta­tó, mert nem­igen szo­ci­a­li­zá­lód­tak ah­hoz, hogy cso­dás dol­gok­kal ta­lál­koz­za­nak. A kör­nye­ze­tük több­nyi­re egy­ál­ta­lán nem kü­lön­le­ges. Ta­lán itt, eb­ben a kör­nye­zet­fes­tés­ben ta­lál­koz­hat­ni leg­in­kább an­nak a kor­sze­rűt­len esz­mé­nek az ere­jé­vel, mi­sze­rint a szer­ző min­dig sa­ját lét­ta­pasz­ta­la­ta­it sű­rí­ti a mű­vé­be, s ön­nön él­mé­nye­it pá­rol­ja az iro­dal­mi fik­ció nagy bo­szor­kány­kony­há­já­ban. Van itt egy olyan mű, amely­nek a cí­me Tig­ris­buk­fenc. Majd­nem oly­annyi­ra hi­te­les, hogy alig hi­szem el a fik­ci­ót (és le­het-e más cél­ja egy iro­dal­mi mű­nek, mint ennyi­re hi­te­les­nek len­ni...?). Ez a szö­veg azért is fon­tos, mert – ta­lán nem vé­let­len, hogy a könyv „ge­rin­cét”, „mér­ta­ni” kö­zép­pont­ját ké­pe­zi – Burus szép­írói ere­je itt a ma­ga tel­jes­sé­gé­ben mu­tat­ko­zik meg. Eb­ben a no­vel­lá­ban ben­ne rej­lik egy kis­re­gény – ne adj’ Is­ten, egy nagy­re­gény – le­he­tő­sé­ge. Va­la­hon­nan in­nen le­het to­vább­men­ni a szer­ző­nek. In­nen kell. Mert Burussal az a hely­zet, hogy né­ha él­vez­ni lát­szik sa­ját hu­mor­ér­zé­két: nem min­dig tud el­len­áll­ni a – két­ség­te­le­nül csá­bí­tó – csat­ta­nó kí­sér­té­sé­nek, bár, te­gyük hoz­zá, ezt is szel­le­me­sen te­szi (lásd A sze­re­tet meg­ér­ke­zik Szovátára ese­tét, ami ki­vá­ló po­én-no­vel­la, a meg­fe­le­lő „mon­da­ni­va­ló­val” – va­ló­szí­nű­sít­he­tő, a kö­tet egyik „slá­ger­szö­ve­ge” lesz...).
Kü­lön meg­ér­nek még egy mi­sét a szer­ző cím­adá­sai: Burus no­vel­lái az ide­á­lis pél­dák ar­ra, hogy a cím nem pusz­tán „szük­sé­ges rossz”, nem csak egy kon­ven­ció, mely a nar­ra­tív sík jobb meg­ér­té­sét szol­gál­ja, ha­nem iga­zán szer­ves ré­sze, al­ko­tó­ele­me an­nak a konstruktumnak, amit iro­dal­mi mű­nek ne­ve­zünk. A cí­mek nél­kül gyak­ran alig len­né­nek ért­he­tők ezek az el­be­szé­lé­sek. A sze­re­tet meg­ér­ke­zik Szovátára, Nincs fur­csább a pol­gár­há­bo­rú­nál, Kö­te­les­sé­ge tel­je­sí­té­se köz­ben, Az iskarióti már megint ré­szeg (ez a „már megint” sem sem­mi), Elisabetta BiceRossi sze­ret­ne ha­za­men­ni, Pethő Mar­cit el­hagy­ja az Is­ten – meg­annyi kontextusteremtő szó­kap­cso­lat, amely az il­le­tő szö­ve­gek lé­nye­gé­re vi­lá­gít rá, s ame­lyek nél­kül alig len­né­nek ér­tel­mez­he­tők ezek a szö­ve­gek. Be­szél­tünk már az előbb bi­zo­nyos „szak­rá­lis sal­lan­gok­ról” – nos, Burus Já­nos Bo­tond gro­teszk­be haj­ló apok­rif­ja­i­nak épp ez a nagy erős­sé­gük: sal­lang­men­te­sen be­szél­ni a szó leg­hét­köz­na­pibb ér­tel­mé­ben vett em­be­ri élet egye­dül lé­nye­ges ha­tár­hely­ze­te­i­ről. És, te­gyük hoz­zá, pá­rat­lan tü­re­lem­mel te­szi, ami fi­a­tal író­nál na­gyobb erény, mint gon­dol­nánk. Szö­ve­gei nyel­vé­nek és tör­té­net­szö­vé­sé­nek gör­dü­lé­keny­sé­ge és él­ve­ze­tes­sé­ge min­den bi­zonnyal eb­ből fa­kad. Burus Já­nos Bo­tond nem si­et. Azt is tu­dom, mi­ért. „Na, még csak ar­ra len­nék kí­ván­csi, hogy mi lesz majd, ami­kor fel­tá­pász­kod­nak az összes em­be­rek. Fe­le vissza­szo­rul a sír­ba, le­fo­ga­dom, ak­ko­ra lesz a to­lon­gás. Csak le­ug­ra­na egy pakk szi­va­rért, Czenczer bá­csi, és öt­szá­zan áll­ná­nak a sor­ban ma­ga előtt. – Ar­ra va­ló az örök­ké­va­ló­ság, ké­rem” (Hal).

(Burus Já­nos Bo­tond: Pethő Mar­cit el­hagy­ja az Is­ten. FISZ–Erdélyi Hír­adó Ki­adó, Budapest–Kolozsvár, 2005.)
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében