"nincs olyan táj, ország, amelyet sosem ront el az ember"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
At­lan­ti­sza­ink
Király László
A Vass utca
Egyed Emese
A kí­ván­csi­ság áldásairól
Marta Petreu
Fenntartások nélkül
Adrian Popescu
A ki­in­du­ló­pont egy an­to­ló­gia
Szőcs István
MERENGŐ
V/ES­PE­RES AZ OPE­RÁ­BAN
Lászlóffy Csaba
A waterlooi ganajtúró bogár
Budapesti (XI. kerületi) óda
Bogdán László
Költő a vér­pa­don
Ma­gyar ada­lék Borges Az al­jas­ság vi­lág­tör­té­ne­te cí­mű mű­vé­be
Dimitrie Stelaru
Kutyák
A fehér angyal
Ők hárman
Pontus Euxinus
Caraomer
Áltatás
Odin
A kocsma
Karácsonyi Zsolt
D. S. DNS
Józsa T. István
Chap­lin, a szegénylegény
Nextepp Béla
Az azonistúlon in­nen
Papp Attila Zsolt
Burus Botond megleli az Istent
Marácz László
Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv
Szakolczay Lajos
Kós Kár­oly-épü­le­tek
Ha­ris Lász­ló fo­tói a bu­da­pes­ti Kolta Ga­lé­ri­á­ban
KÓ­DEX –
Társadalom(élet) és gaz­da­ság
Terényi Ede
ZE­NE – KÖLTŐI VILÁG 17.
Öröm­re han­go­lat­la­nul?
Februári évfordulók
 
Marácz László
Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.

Paul Stäckel né­met ma­te­ma­ti­kus utalt el­ső­ként a Bo­lya­i­ak­ról írott bio­grá­fi­á­já­ban ar­ra, hogy Bo­lyai Já­nos pró­bál­ko­zást tett egy tö­ké­le­tes nyelv meg­al­ko­tá­sá­ra az anya­nyelv­ét, a ma­gyart ala­pul vé­ve.
„Bo­lyai Já­nos vi­lág­nyel­ve csat­la­ko­zik ah­hoz a szám­ta­lan pró­bál­ko­zás­hoz, amely egy ilyen nem­zet­kö­zi nyelv meg­al­ko­tá­sá­ra irá­nyul. Ala­pul anya­nyel­ve szol­gált szá­má­ra, mely­nek le­egy­sze­rű­sí­té­sé­re és kü­lö­nö­sen min­den ki­vé­tel­től va­ló meg­tisz­tí­tá­sá­ra tö­re­ke­dett. Cso­dá­lat­ra­mél­tó szor­ga­lom­mal me­rült el eb­ben a mun­ká­ban; ami­hez ugyan­ak­kor fel­hasz­nál­ta a Far­kas ál­tal ja­va­solt ja­ví­tott ira­tot is. Ha­gya­té­ká­ban az új nyelv­nek ter­je­del­mes szó­tá­rai ta­lál­ha­tók, me­lyek igen ér­de­me­sek egy ala­po­sabb vizs­gá­lat­ra.” (Stäckel, 1913: 153)
Te­kint­ve, hogy Já­nos so­ha nem pub­li­kál­ta mun­ká­ját a tö­ké­le­tes nyelv­ről, ja­vas­la­tai nem be­fo­lyá­sol­ták az er­ről szó­ló tu­do­má­nyos vi­tát. Még­sem el­ha­nya­go­lan­dó az el­kép­ze­lé­se­i­nek ta­nul­má­nyo­zá­sa, hisz ezek azt szem­lél­te­tik, hogy mi­lyen be­fo­lyá­sa volt az eu­ró­pai kultúrfilozófiai irány­za­tok­nak a ma­gyar kul­tú­rá­ra, va­la­mint a tö­ké­le­tes nyelv prob­lé­má­já­ról va­ló gon­dol­ko­zás­ra Ma­gya­ror­szá­gon. Bo­lyai kí­sér­le­te egy tö­ké­le­tes nyelv meg­al­ko­tá­sá­ra egy eu­ró­pai ha­gyo­mány­ba il­lesz­ke­dik, ami a nem­zet­kö­zi kom­mu­ni­ká­ció, és ezen be­lül a nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos kom­mu­ni­ká­ció ser­ken­té­sét tű­zi ki cél­já­ul. Mun­kás­sá­ga ezen­fe­lül lé­nye­ges a ma­gyar nyelv struk­tú­rá­já­nak jobb meg­ér­té­sé­hez.
Bo­lyai a tö­ké­le­tes nyelv meg­al­ko­tá­sá­hoz op­ti­má­li­san ki­hasz­nál­ta a ma­gyar nyelv bi­zo­nyos tu­laj­don­sá­ga­it, mint a gyök­sza­vak és a ra­go­zás el­ve, me­lyek Ma­gya­ror­szá­gon csak a 19. szá­zad el­ső fe­lé­ben vál­tak tu­da­tos­sá. Mind­ezt a ma­gyar nyelv­újí­tás ke­re­tei közt tet­te, ami ré­szét ké­pez­te Ma­gyar­or­szág ak­ko­ri tel­jes mo­der­ni­zá­ci­ó­já­nak. A tö­ké­le­tes nyelv meg­al­ko­tá­sá­nak öt­le­te egyi­ke volt an­nak a sok terv­nek, ami a Bo­lyai apa és fiú – egyéb­ként messze nem min­dig ma­ku­lát­lan – együtt­mű­kö­dé­sé­ből szár­ma­zott a tá­vol eső er­dé­lyi Ma­ros­vá­sár­he­lyen.
Bo­lyai Já­nos hát­ra­ha­gyott egy kéz­ira­tot, ami igen nagy­szá­mú kéz­zel írott fel­jegy­zést tar­tal­maz. A kéz­irat több mint 10 000 ol­dalt tesz ki és a ma­ros­vá­sár­he­lyi Te­le­ki Könyv­tár­ban ta­lál­ha­tó. Ki­ér­té­ke­lé­se még messze nem zá­rult le. Az er­dé­lyi kultúrtörténész Benkő Sa­mu tematikusan rend­sze­rez­te és szá­mo­zás­sal lát­ta el az összes kéz­ira­tot. Ez a ta­nul­mány a Benkő– féle szá­mo­zást kö­ve­ti.

A ma­gyar nyelv­újí­tás
A 18. szá­zad vé­gén Ma­gya­ror­szá­gon el­in­dul egy moz­ga­lom, mely­nek cél­ki­tű­zé­se a ma­gyar nyelv meg­újí­tá­sa. A nyelv­újí­tók, azon tö­rek­vé­sük­ben, hogy új sza­va­kat al­kos­sa­nak a tu­do­má­nyos szak­ki­fe­je­zé­sek és abszt­rakt fo­gal­mak meg­ne­ve­zé­sé­re, ki­hasz­nál­ják a ma­gyar nyelv szer­ke­ze­tét és jel­le­gét, a gyök­sza­va­it, tol­da­lé­ka­it és a ra­go­zás el­vét.
Az 1825– ös Or­szág­gyű­lé­sen a sza­bad­el­vű Szé­che­nyi Ist­ván gróf he­ve­sen ér­vel egy Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia fel­ál­lí­tá­sa mel­lett. 1830– ban meg­ala­pít­ják az Aka­dé­mi­át, mely­nek cél­ki­tű­zé­se „a ma­gyar nyel­vet s a tu­do­mányt ma­gyar nyel­ven mívelni”. A tu­do­má­nyos tár­sa­ság ma­gyar szó­tá­rak össze­ál­lí­tá­sán fá­ra­do­zott, me­lyek­ben új sza­vak is he­lyet kap­tak vol­na. 1834– től szak­szó­tá­ra­kat is szer­kesz­tet­tek az Aka­dé­mi­ai Nagy­szó­tár mel­lett. Az Aka­dé­mia ezen­kí­vül ta­nul­má­nyo­kat je­len­te­tett meg a ma­gyar nyelv szer­ke­ze­té­ről, a gyök­sza­vak­ról és a tol­da­lé­kok­ról.
1834– ben a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia ki­írt egy pá­lyá­za­tot a ma­gyar tisz­ta gyö­kö­ket és ezek ere­de­ti je­len­té­sét tar­tal­ma­zó jegy­zék össze­ál­lí­tá­sá­ra (A Ma­gyar Tu­dós Tár­sa­ság 1839: 1). A két nyer­tes ta­nul­mányt 1839– ben ad­ta ki az Aka­dé­mia. Ezek Engel Jó­zsef (1807–1870), ma­ros­vá­sár­he­lyi or­vos és gyógy­sze­rész, il­let­ve Nagy Já­nos (1809–1885), ró­mai ka­to­li­kus pap, a szom­bat­he­lyi lí­ce­um ta­ná­rá­nak mun­kái. Bo­lyai Já­nos mind­két ta­nul­mányt fel­hasz­nál­ta a ma­gyar mint tö­ké­le­tes nyelv meg­szer­kesz­té­sé­nél. Jegy­ze­te­i­ben több­ször utal Nagy Já­nos Tisz­ta ma­gyar gyö­kök cí­mű mun­ká­já­ra. Nagy a ke­le­ti nyel­vek szak­ér­tő­je volt és szo­ro­san együtt­mű­kö­dött a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia nyel­vé­sze­i­vel. Engel Jó­zse­fet, A ma­gyar nyelv gyö­kér­sza­vai szer­ző­jét Bo­lyai Já­nos sze­mé­lye­sen is­mer­te. Engel 1836 és 1857 kö­zött Ma­ros­vá­sár­he­lyen prak­ti­zált és Bolyaiék há­zi­or­vo­sa volt (Hints 2002).

Far­kas, az elő­fu­tár
Az édes­apa, Bo­lyai Far­kas is a ma­gyar nyelv meg­újí­tó­ja­ként te­vé­keny­ke­dett. Ő el­ső­sor­ban azon fá­ra­do­zott, hogy al­kal­maz­ha­tó ma­te­ma­ti­kai szak­sza­va­kat gon­dol­jon ki, amik a ma­gyar­ban ak­ko­ri­ban még alig lé­tez­tek. (Stäckel 1913: 19). Az 1834– ben, az Aka­dé­mia ki­adá­sá­ban meg­je­lent el­ső Ma­te­ma­ti­kai Mű­szó­tár­nak 145 cím­sza­vát ő ta­lál­ta ki. Ezek egy ré­sze még ma is hasz­ná­lat­ban van (Gaz­da 2002: 392–395).
A Tentamen má­so­dik ki­adá­sá­ban Bo­lyai Far­kas ki­fej­ti né­ze­te­it a ma­gyar nyelv­ről. Az a vé­le­mé­nye, hogy igen fon­tos egy egy­ér­tel­mű he­lyes­írás, ugyan­ak­kor kö­vet­ni kell a ma­gyar he­lyes­írás sza­bá­lya­it, ahogy azt az Aka­dé­mia 1832– ben ja­va­sol­ta. A sa­ját anya­nyelv fej­lesz­té­sét Far­kas el­ke­rül­he­tet­len lé­pés­nek tart­ja a sa­ját kul­tú­ra és tu­do­mány to­váb­bi fej­lő­dé­sé­nek út­ján, ugyan­ak­kor ezt – tel­je­sen a fel­vi­lá­go­so­dás szel­le­mé­ben – hoz­zá­já­ru­lás­nak te­kin­ti az em­be­ri­ség ál­ta­lá­nos szel­le­mi fej­lő­dé­sé­hez.
Bo­lyai Far­kas to­váb­bá azon a vé­le­mé­nyen van, hogy a tu­do­má­nyos vi­lág­nak egyet­ér­tés­re kell jut­nia egy a la­tin­nal össze­ha­son­lít­ha­tó egye­te­mes nyelv­ről, an­nak ér­de­ké­ben, hogy a kü­lön­bö­ző nyel­ve­ken nagy iram­ban gya­ra­po­dó tu­do­má­nyos ered­mé­nyek még fel­dol­go­zás­ra ke­rül­hes­se­nek. Fon­tos te­hát „a mos­ta­ni sok s mind több– több he­lyett egy mathesisi s mu­zsi­kai lé­lek­kel al­ko­tott vég nél­kü­li tökélyesíthető nyel­ven nyom­tas­sa­nak min­dent” (Gaz­da 2002: 389). Far­kas sze­rint az egye­te­mes nyelv mel­lett min­den nem­zet­nek a sa­ját nyel­vét is ápol­nia kell, és min­den­ki­nek el kell sa­já­tí­ta­nia mind a két nyel­vet. Ily mó­don min­den nem­zet egy­azon nyel­vet be­szél­né, és a köl­csö­nös meg­ér­té­sért egy ef­fé­le nyelv „az egy­más meg­ér­té­se mi­lyen egy­be­fog­la­ló kö­tél len­ne; s mely kö­ze­lí­tés len­ne ez az em­be­ri nem egyez­sé­gé­re” (Gaz­da 2002: 390).
El­te­kint­ve a ma­gyar ábé­cé le­egy­sze­rű­sí­té­sé­től, amit már 1830– ban, Az arit­me­ti­ka ele­je cí­mű ma­te­ma­ti­ka­köny­vé­nek el­ső ki­adá­sá­ban ja­va­solt, Far­kas nem nyi­lat­ko­zott azok­ról a tu­laj­don­sá­gok­ról, amik­kel egy ilyen egye­te­mes nyelv­nek ren­del­kez­nie kel­le­ne. 1842– ben Bo­lyai Já­nos át­vet­te ap­ja öt­le­te­it, és be­le­kez­dett egy a ma­gyar­ra tá­masz­ko­dó tö­ké­le­tes nyelv ki­dol­go­zá­sá­ba (Kiss 1999: 54).

A nyelv mint jel­rend­szer
Bo­lyai Já­nos nyelv­szem­lé­le­tét mai ter­mi­nus­sal él­ve sze­mi­o­ti­ka­i­nak ne­vez­het­jük. Sze­rin­te a nyelv nem más, mint a je­lek tu­do­má­nyá­nak egy ré­sze (842). No­ha a ma­te­ma­ti­kát is egy jel­rend­szer­nek te­kin­ti, a ma­te­ma­ti­ka és a nyelv kö­zött funk­ci­o­ná­lis és mi­nő­sé­gi kü­lönb­sé­gek van­nak (620). Eze­ket a kü­lönb­sé­ge­ket úgy akar­ja csök­ken­te­ni, hogy egy­ér­tel­mű fo­gal­ma­kat ve­zet be a nyelv­ben is, ahogy az a geo­met­ri­á­ban is szo­ká­sos. A le­he­tő leg­ke­ve­sebb jel hasz­ná­la­tá­val a nyelv egy­sze­rűb­bé és egyér­tel­műb­bé vál­hat (659).
Bo­lyai ab­ból in­dult ki, hogy a ter­mé­sze­tes nyelv kez­det­ben egy ma­te­ma­ti­kai jel­rend­szer­re ha­son­lít. Ezt az „ős­nyel­vet” fel­jegy­zé­se­i­ben gébernek ne­ve­zi. Ez a hé­ber szó­já­té­ka. Bo­lyai sze­rint a géber egy egy­sze­rű és egy­ér­tel­mű nyelv volt, ami csak ak­kor vált két­ér­tel­mű­vé, mi­kor az iro­dal­má­rok és a köl­tők el­kezd­tek vissza­él­ni ve­le. Bo­lyai sze­rint a nyelv­nek (idő és hely meg­ta­ka­rí­tá­sa ér­de­ké­ben) épp hogy vi­lá­gos­nak, egy­sze­rű­nek és esz­té­ti­kus­nak kell len­nie, az­az kel­le­mes és szép ki­ej­tés­sel kell bír­nia.
A nyel­vi je­le­ket Bo­lyai ön­ké­nyes­nek te­kin­tet­te, hisz ezek füg­get­le­nek a tár­gyak­tól, me­lyek­re utal­nak. A mai nyel­vé­szet­ben új­ra meg­ta­lál­juk eze­ket az el­gon­do­lá­so­kat a struk­tu­ra­liz­mus­ban, és olyan tu­dó­sok, mint Ferdinand de Saussure (1857–1913) sze­mi­o­ti­ká­já­ban. Já­nos a nyel­vi jel­rend­szert jól al­kal­maz­ha­tó­nak vé­li gé­pe­sí­tés­re is. Ezen a te­rü­le­ten már meg­szü­let­tek az el­ső pró­bál­ko­zá­sok ak­ko­ri­ban, mint Wolfgang von Kempelen – Kempelen Far­kas – bé­csi ud­va­ri ta­ná­csos be­szé­lő gé­pe, amit 1790– ben épí­tett. A Kempelen ki­ad­vány­ára cél­zó uta­lá­sok­ból tud­juk, hogy Já­nos er­ről tá­jé­ko­zott volt.
Egy tö­ké­le­tes nyelv nél­kül a tu­do­mány nem tud na­gyobb jó­lé­tet biz­to­sí­ta­ni az em­be­ri­ség­nek. Ilyen nyelv Bo­lyai sze­rint nem lé­te­zik, vi­szont meg­al­kot­ha­tó (842). Azt ál­lít­ja a ma­gyar­ról: „(...) a ma­gyar nyelv, leg­bel­ső, ere­de­ti – de tud­tom­ra, sőt hi­tem szerént, a föl­dön, még mind ed­dig, ki nem fej­lett – szel­le­mé­re néz­ve ugyan ép, ki­tű­nő de­rék, jó­zan ta­pin­ta­tú, sze­ren­csés vá­lasz­tá­sú, egy­sze­rű s gyö­nyö­rű, sőt általjában tö­ké­lyes, philosophusi és ép­pen mathesisi szel­le­mű (...) ha tán nem is ép­pen tö­ké­lye­sí­tett nyel­vünk tes­te, tö­meg­je, szovaink idomja s ej­té­se, leg­alább an­nak szel­le­me, va­gyis el­vei, sza­bá­lyai, lé­nye­ge – ál­ta­lá­no­san el­ter­jesz­te­tik.”
Bo­lyai ma­gya­rul, né­me­tül, la­ti­nul, fran­ci­á­ul, ola­szul és ro­má­nul tu­dott (845). Ezen nyel­vek össze­ha­son­lí­tá­sa­kor ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re ju­tott, hogy a ma­gyar­ban „cél­sze­rű je­gyek és je­lek” ta­lál­ha­tók, és a né­met­tel el­len­tét­ben nagy­fo­kú egy­sé­ge­sült­ség is jel­lem­zi. A ma­gyar­nak alig van­nak nyelv­já­rá­si kü­lönb­sé­gei (603), ami vi­szont igen jel­lem­ző a né­met­re.
Ugyan még nem tö­ké­le­tes, Bo­lyai sze­rint a ma­gyar­nak van a leg­na­gyobb esé­lye ar­ra, hogy egy tö­ké­le­tes nyelv­vé vál­jon, hisz már ön­ma­gá­ban egy­sze­rűbb, mint más nyel­vek. Ál­lí­tá­sát egy ma­gyar, egy la­tin és egy né­met, név­szói ál­lít­mányt tar­tal­ma­zó, azo­no­sí­tó mon­dat össze­ha­son­lí­tá­sá­val szem­lél­te­ti. Azt ve­szi ész­re, hogy a há­rom nyelv kö­zül a ma­gyar szer­ke­zet a leg­egy­sze­rűbb: Pé­ter em­ber. A ko­pu­la és a név­elő hi­ány­zik a ma­gyar név­szói ál­lít­mány­ból. A la­tin szer­ke­zet már né­mi­leg bo­nyo­lul­tabb a ma­gyar­nál. A la­tin azo­no­sí­tó mon­dat­ba be kell ik­tat­ni a ko­pu­lát, ami a Petrus est ho­mo mon­da­tot ered­mé­nye­zi. A né­met­ben a ko­pu­lán kí­vül egy ha­tá­ro­zat­lan név­előt is il­lesz­te­ni kell a név­szói ál­lít­mány mel­lé, az így al­ko­tott mon­dat: Peter ist ein Mensch.
Bo­lya­i­nak ár­nyalt vé­le­mé­nye van a la­tin­ról mint egye­te­mes nyelv­ről, és mint Ma­gyar­or­szág hi­va­ta­los nyel­vé­ről 1844– ig. Sze­rin­te a la­tin nem ok nél­kül volt je­len­tős a tu­do­má­nyos vi­lág­ban. Ez a nyelv né­mi­képp uni­ver­zá­lis nyelv­ként szol­gált, ami össze­kö­töt­te a mű­velt nem­ze­te­ket egy­más­sal (19/1). Bo­lyai így a la­tin és a ma­gyar kö­zöt­ti kap­cso­la­tot csak egy ala­pos elő­ké­szí­tés után, elő­vi­gyá­za­to­san akar­ta meg­sza­kí­ta­ni (19). A ma­gyar nyelv sze­rin­te túl erős la­tin be­fo­lyá­so­kat vi­sel, de a nyelv­újí­tás után ma­gya­rul is meg­fo­gal­maz­ha­tók le­het­né­nek tu­do­má­nyos el­mé­le­tek. Az új is­me­re­tek meg­ne­ve­zé­sé­hez új sza­vak­ra volt szük­ség. Bo­lyai sze­rint a ma­gyar rend­kí­vül al­kal­mas új sza­vak al­ko­tá­sá­ra, el­ső­sor­ban a gyök­sza­vak és a ma­gyar nyelv ra­go­zó jel­le­ge mi­att.
No­ha Bo­lyai lel­ke­sen tá­mo­gat­ta a ma­gyar nyelv­újí­tás cél­ki­tű­zé­se­it, nem ál­lít­ha­tó ró­la, hogy pu­ris­ta volt. Ha a ma­gyar nyelv sza­bá­lyai egy bi­zo­nyos új szó kép­zé­sét ki­zár­ták, jobb volt sze­rin­te a szó meg­fe­le­lő­jét át­ven­ni egy má­sik nyelv­ből, és a köl­csön­szót ma­gya­rul „tö­ké­lye­sí­te­ni”. Ily mó­don az egye­te­mes nyelv is gyor­sab­ban és könnyeb­ben jön­ne lét­re (585).

Nyelv­újí­tás
Te­kint­ve, hogy Bo­lyai sze­rint a ma­gyar nyelv szel­le­me a leg­egy­sze­rűbb, leg­ter­mé­sze­te­sebb és leg­ere­de­tibb – a nyelv akár 4000 év­nél is idő­sebb le­het –, a ma­gyar alap­ján akar egy uni­ver­zá­lis nyel­vet al­kot­ni. Eh­hez elő­ször a ma­gyar nyelv le­egy­sze­rű­sí­té­sé­re és ra­ci­o­na­li­zá­lá­sá­ra van szük­ség. Bo­lyai va­ló­já­ban meg­le­he­tő­sen szi­go­rú­an akar mun­ká­hoz lát­ni. A ma­gyar nyel­vet elő­ször le kell bon­ta­ni, hogy az­tán tö­ké­le­tes nyelv­ként le­hes­sen fel­épí­te­ni. Bo­lyai azt gon­dol­ta, hogy a ma­gyar le­bon­tá­sa és új­ra fel­épí­té­se gyor­san meg­va­ló­sít­ha­tó lesz majd. A (843)– as szá­mú, gyök­sza­vak jegy­zé­két tar­tal­ma­zó kéz­irat elem­zé­sé­ből azon­ban alább ki­de­rül majd, hogy ez egy sok­kal ve­sződ­sé­ge­sebb fo­lya­mat, mint ahogy azt a ma­ros­vá­sár­he­lyi ma­te­ma­ti­kus el­kép­zel­te.
Bo­lyai az ábé­cé, a gyök­sza­vak és a nyelv­tan te­rü­le­tén ja­va­solt egy­sze­rű­sí­té­se­ket. Ki­dol­go­zott egy új ábé­cét azon az el­ven, hogy „min­den be­tű egyet­len han­got kép­vi­sel, és min­den han­got egyet­len be­tű ad vissza”. Bo­lyai sa­ját ábé­cé­je egy adap­tált vál­to­za­ta az ap­ja ál­tal 1830– ban, Az arit­me­ti­ka ele­jé­ben ja­va­solt ábé­cé­nek (Stäckel 1913: 139, 247). En­nek alap­ja a la­tin ábé­cé. Bo­lyai sze­rint a la­tin ábé­cé ki­fe­je­zet­ten al­kal­mas ar­ra, hogy a ma­gyar nyelv ábé­cé­je­ként szol­gál­jon (781). Leg­fon­to­sabb újí­tá­sai: a két vagy há­rom be­tű­ből ál­ló össze­tett írás­je­lek le­egy­sze­rű­sí­té­se; a hosszú más­sal­hang­zók he­lyet­te­sí­té­se egy egy­sze­rű más­sal­hang­zó­val, ami fö­lé egy víz­szin­tes vo­na­lat húz; és a hosszú ma­gán­hang­zót je­lö­lő éke­ze­tek el­ha­gyá­sa.
Bo­lyai „tö­ké­lyes ma­gyar be­tű­tár­nak” ne­ve­zi ábé­cé­jét. Nem for­dul­nak elő ben­ne össze­tett írás­je­lek, el­len­tét­ben az ak­ko­ri és a mai ma­gyar­ral. Egy össze­tett írás­jel pél­dá­ul az sz, ami két be­tű­ből áll, és egyet­len han­got je­löl, a den­tá­lis, zön­gét­len szi­sze­gőt. Bo­lyai az ábé­cét úgy egy­sze­rű­sí­ti le, hogy az ilyen össze­tett írás­je­le­ket egy egy­sze­rű be­tű­vel he­lyet­te­sí­ti, mely alá vagy fö­lé az írás fo­lya­mán egy vo­na­lat húz.
A ma­gyar zs– t, egy pa­la­tá­lis z hang össze­tett írás­jel­ét Bo­lyai rend­sze­ré­ben egy kö­zé­pen át­hú­zott z áb­rá­zol­ja. A dzs aff­ri­ká­ta pa­la­tá­lis dz han­got je­lö­lő, össze­tett írás­jel­ét Bo­lyai egy két­szer át­hú­zott z– vel ad­ja vissza (Stäckel 1913: 247). A tj, dj, nj és lj pa­la­tá­lis han­go­kat, amik a mai ma­gyar írás­ban mint ty, gy, ny és ly össze­tett írás­je­lek for­dul­nak elő, Bo­lyai rend­sze­ré­ben egy füg­gő­le­ges vo­nal­lal alá­hú­zott egy­sze­rű t, d, n, il­let­ve l he­lyet­te­sít.
A ma­gán­hang­zók fö­lött nincs idő–  vagy mi­nő­ség­be­li kü­lönb­sé­get je­lö­lő éke­zet vagy tré­ma, mint az ak­ko­ri vagy a mai ma­gyar írás­ban. Az ü és az ö ma­gán­hang­zó­kat egy y, il­let­ve egy o he­lyet­te­sí­ti, egy pont­tal a be­tűn be­lül. A hosszú ma­gán­hang­zó­kat a rö­vid ma­gán­hang­zók­tól egyet­len, a be­tű fö­lé hú­zott víz­szin­tes vo­nal kü­lön­böz­te­ti meg. A víz­szin­tes vo­nal a hosszú ma­gán­hang­zó fö­lött egyéb­ként el is hagy­ha­tó, ha a rö­vid és a hosszú han­gok kö­zöt­ti kü­lönb­ség nem ad okot za­var­ra. Mind­ez „az egy­sze­rű­ség, a könnyebb­ség és az esz­té­ti­kum” ér­de­ké­ben (840/1).
Já­nos ab­ból in­dult ki, hogy a gyök­sza­vak se­gít­sé­gé­vel a ma­te­ma­ti­kai je­lek ana­ló­gi­á­já­ra meg tud al­kot­ni egy nyel­vet, ami tu­laj­don­kép­pen na­gyon ke­vés gyök­szó­ból áll­na. A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia ki­adá­sá­ban meg­je­lent gyök­szó­tá­rak, mint a Nagy Já­no­sé is, jól­le­het hasz­no­sak sze­rin­te, ő még­is a ter­je­del­me­sebb Aka­dé­mi­ai Nagy­szó­tár egy ki­vo­na­tát ré­sze­sí­ti előny­ben.
Ezt a szó­tá­rat Czuczor Ger­gely és Fogarasi Já­nos nyel­vé­szek ál­lí­tot­ták össze a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia meg­bí­zá­sá­ból. Czuczor és Fogarasi 1844– ben kezd­tek ne­ki mun­ká­la­ta­ik­nak, a szó­tá­rat azon­ban csak Bo­lyai ha­lá­la (1860) után, 1862 és 1874 kö­zött tet­ték kö­zé (Marácz 2004: 88–89). Já­nos sze­ret­te vol­na a ki­adat­lan Aka­dé­mi­ai Nagy­szó­tár egy ki­vo­na­ta se­gít­sé­gé­vel a ma­gyar nyel­vet a fö­lös­le­ges sza­vak­tól meg­tisz­tí­ta­ni, az egy­ér­tel­mű sza­va­kat át­te­kin­te­ni, és egy­sze­rű el­vek alap­ján olyan új sza­va­kat ké­pez­ni, amik hi­á­nyoz­tak a ma­gyar­ból (212/1). A nyu­gal­ma­zott szá­za­dos­nak azon­ban nem volt ide­je az Aka­dé­mi­ai Nagy­szó­tár anya­gát Bu­da­pes­ten meg­vizs­gál­ni, és ku­ta­tá­sá­ban to­vább­ra is Nagy gyök­szó­tá­rá­ra volt utal­va. Ezen szó­tár alap­ján to­vább akar­ta tö­ké­le­te­sí­te­ni a gyök­sza­vak jegy­zé­két, az­az át akar­ta te­kin­te­ni az „élő” gyök­sza­va­kat, ami­vel re­mé­nyei sze­rint nyelv­ro­kon­ság­ok nyo­má­ra is buk­kan­ha­tott vol­na, il­let­ve ki akar­ta egé­szí­te­ni Nagy lis­tá­ját még hi­ány­zó gyök­sza­vak­kal.
Bo­lyai át­vet­te Nagy azon hi­po­té­zi­sét, mely sze­rint a ma­gyar gyök­sza­vak leg­fel­jebb há­rom hang­ból áll­nak, és ami ki­mond­ja, hogy a ma­gyar­ra a ma­gán­hang­zók és más­sal­hang­zók tö­ké­le­tes vál­ta­ko­zá­sa jel­lem­ző, mely­ben rá­adá­sul hi­á­nyoz­nak a más­sal­hang­zó– tor­ló­dá­sok és a ket­tős­hang­zók. A gyö­kök fel­ku­ta­tá­sa Bo­lyai sze­rint tu­laj­don­kép­pen egy­ál­ta­lán nem ne­héz. Sze­rény in­tu­í­ció gyak­ran már ele­gen­dő. Sze­rin­te csak ak­kor vá­lik ez ne­héz­zé, ha a gyök­sza­vak és je­len­té­se­ik ho­má­lyo­sak (781).
Kü­lö­nö­sen el van ra­gad­tat­va Bo­lyai at­tól, hogy a ma­gyar gyök­sza­vak egy szó­ta­gú­ak. Sze­rin­te az a nyelv a leg­ré­gibb és egy­ben leg­ter­mé­sze­te­sebb, mely­nek gyö­kei és gyök­sza­bá­lyai a leg­egy­sze­rűb­bek. Azon né­ze­tét, mely sze­rint a ma­gyar egy primigena nyelv, ami ön­ma­gá­ból ke­let­ke­zett és ami­nek gyök­sza­vai nem ve­zet­he­tők le to­vább, Vö­rös­mar­ty Mi­hály és Arany Já­nos, az Aka­dé­mi­á­hoz kö­tő­dő köl­tők is osz­tot­ták.
A tö­ké­le­tes nyelv meg­al­ko­tá­sá­hoz Bo­lyai a ma­gyar nyelv­tant is le akar­ta egy­sze­rű­sí­te­ni. A bo­nyo­lult nyelv­ta­ni szer­ke­ze­te­ket tö­röl­ni kel­lett, és csak a je­len ide­jű ige­ra­go­zást en­ge­dé­lyez­te. Egyút­tal min­den ma­gyar név­szói ra­go­zá­si pa­ra­dig­mát fel akart szá­mol­ni.

A (843)– as kéz­irat
A (843)– as szá­mú kéz­irat­ban a ma­gyar ábé­cé el­ső négy be­tű­jé­vel – az A– val, Á– val, B– vel és CZ– vel (a mai ma­gyar­ban C– vel) – kez­dő­dő gyök­sza­vak van­nak fel­so­rol­va Nagy Já­nos gyök­szó­tá­rá­ból. Bo­lyai szó­jegy­zék­ét „Tö­ké­lyes ma­gyar gyök­szók”– nak ne­ve­zi. Bo­lyai a sa­ját ábé­cé­jét és he­lyes­írá­si rend­sze­rét al­kal­maz­za, és oly­kor a gyö­kök­re tá­masz­ko­dó rö­vi­dí­té­se­ket hasz­nál, mint pél­dá­ul a tök az eb­ből kép­zett tö­ké­lyes mel­lék­név he­lyett.
Bo­lyai ab­ból az elv­ből in­dul ki, hogy min­den gyök­szó­nak egyet­len önál­ló je­len­té­se van, és min­den je­len­tést csak egyet­len gyök vagy szó kép­vi­sel. A jegy­zé­ké­ből azon­ban az de­rül ki, hogy a ma­gyar még tá­vol áll et­től a tö­ké­le­tes ál­la­pot­tól. A jegy­zé­ket szi­no­ni­mák­kal egé­szí­ti ki, ami­vel ő ma­ga vi­lá­gít­ja meg, hogy egy je­len­tést több szó is kép­vi­sel­het (Stäckel 1913: 194).
Bo­lyai fel­ve­té­sei a ho­mo­ni­mák ál­tal is sé­rül­nek, ami­ket fel­vesz lis­tá­já­ba. A ho­mo­ni­mák olyan (gyök)szavak, me­lyek­nek azo­nos a hang­szer­ke­ze­tük, de el­té­rő je­len­té­se­ket hor­doz­nak. Tu­da­tá­ban van en­nek a prob­lé­má­nak, és úgy pró­bál­ja el­ke­rül­ni a homonimitást, hogy a gyö­kök egyi­ké­nek egy más, nem lé­te­ző ala­kot tu­laj­do­nít. A seb szó­nak alap­já­ban vé­ve ugyan­az a gyö­ke, mint a se­bes­ség kép­zett fő­név­nek, még­pe­dig a seb. A két fo­ga­lom­nak azon­ban sem­mi kö­ze nincs egy­más­hoz, ami ar­ra utal, hogy seb és se­bes­ség nem le­het­nek ugyan­azon gyök­ből kép­zett sza­vak. A nem kí­vánt homonimitást eb­ben az eset­ben úgy ke­rü­li el, hogy a se­bes­ség gyök­sza­va­ként seb he­lyett a söbot vá­laszt­ja. A söb azon­ban egy nem lé­te­ző gyök­szó.
Bo­lyai Nagy lis­tá­ját nyil­ván­va­ló­an vo­nat­koz­ta­tá­si jegy­zék­ként hasz­nál­ta. Oly­kor el­ha­gyott anya­got eb­ből a lis­tá­ból. A ma­gyar mint tö­ké­le­tes nyelv sze­rin­te a kö­vet­ke­ző je­len­sé­gek nél­kül is lé­tez­het: olyan gyö­kök, me­lyek már nin­cse­nek hasz­ná­lat­ban vagy ne­he­zen fel­is­mer­he­tők; bi­zony­ta­lan­sá­got ki­fe­je­ző ha­tá­ro­zó­szók; a ma­gán­hang­zó– har­mó­nia okoz­ta tol­da­lék­vál­to­za­tok; ho­má­lyos je­len­té­sű tol­da­lé­kok; in­du­lat­szók és fel­ki­ál­tá­sok. Hoz­zá is fű­zött vi­szont anya­got Nagy lis­tá­já­hoz, pél­dá­ul olyan gyö­kö­ket és sza­va­kat, ami­ket Nagy fi­gyel­men kí­vül ha­gyott. Oly­kor új je­len­tést tu­laj­do­ní­tott gyö­kök­nek, me­lyek va­lós je­len­té­se már nem volt meg­ál­la­pít­ha­tó, vagy már nem volt hasz­ná­lat­ban. Né­ha új gyö­kö­ket vagy sza­va­kat al­ko­tott.
A ma­gyar pont (294) szó gyö­ke Bo­lya­i­nál pon, anél­kül hogy meg­ad­ná, hogy a pont a la­tin punctumból vagy a ma­gyar pon– ít igé­ből szár­ma­zik, amit Bo­lyai ma­ga ta­lált ki. Naggyal el­len­tét­ben, aki csak tisz­ta ma­gyar gyö­kö­ket so­rol fel és az ide­gen vagy jö­ve­vény­sza­va­kat ki­zár­ja, Bo­lyai en­ge­dé­lyez más nyel­vek­ből ere­dő, ide­gen vagy jö­ve­vény­sza­va­kat. Ezek­nek a sza­vak­nak vi­szont egy­sze­rű­en ma­gyar gyö­köt tu­laj­do­nít. A ma­gyar cé­du­la (335) szó a céd gyö­köt kap­ja, no­ha Bo­lyai tu­da­tá­ban van an­nak, hogy a szó a la­tin schedulából ered.
A szi­no­ni­mák so­rá­ból ki­ra­gad egyet, és a gyö­kök vagy sza­vak egy új so­rá­val foly­tat­ja. Így tesz né­ha egy olyan szó ese­tén is, ami sze­man­ti­kai ro­ko­na a szi­no­ni­mák egyi­ké­nek. Oly­kor egy olyan szó­val is to­vább­ha­lad, ami­nek ha­son­ló a hang­szer­ke­ze­te egy má­sik szó­é­hoz, ami már sze­re­pel a jegy­zék­ben. Mind­ezen be­tol­dá­sok kö­vet­kez­mé­nye­ként Nagy át­te­kint­he­tő ábé­cé­sor­rend­je Bo­lya­i­nál egy ka­o­ti­kus fel­so­ro­lás­sá vá­lik.
Nyil­ván­va­ló, hogy ez még nem le­het a gyök­sza­vak vég­le­ges jegy­zé­ke. Bo­lyai is fel­is­me­ri ezt, hisz né­mi idő mul­tá­val új­ra be­le­kezd a gyök­sza­vak el­ren­de­zé­sé­be. Nagy szó­tá­rá­val el­len­tét­ben, ami az ábé­cé sor­rend­jét kö­ve­ti, Bo­lyai szá­moz­za a cím­sza­va­it. Ez­ál­tal nin­cse­nek kü­lön je­löl­ve a gyö­kök és az ezek­ből tol­da­lé­kok se­gít­sé­gé­vel kép­zett sza­vak a szó­jegy­zék­ében.

Se­géd­nyel­vek
Bo­lyai Já­nos kí­sér­le­te egy tö­ké­le­tes, egye­te­mes nyelv meg­al­ko­tá­sá­ra a ma­gyar se­gít­sé­gé­vel az a posteriori nyel­vek ka­te­gó­ri­á­já­ba il­lik. Ezek­nek a nyel­vek­nek a cél­ja a kom­mu­ni­ká­ció elő­se­gí­té­se a kü­lön­bö­ző, kö­zös anya­nyelv­vel nem ren­del­ke­ző nem­ze­tek és tu­dó­sok kö­zött vi­lág­szer­te. A mes­ter­sé­ges nyel­vek, mint az esz­pe­ran­tó és a volapük, a nyel­vek ezen cso­port­já­ba tar­toz­nak, amit Nem­zet­kö­zi Se­géd­nyel­vek­nek (NSNy) is szo­kás ne­vez­ni. Eco sze­rint (1997: 318) az a posteriori nyel­vek ki­in­du­lá­si pont­ja egy­részt a nyelv­tan le­egy­sze­rű­sí­té­se és ra­ci­o­na­li­zá­lá­sa a ter­mé­sze­tes nyel­vek mo­dell­je­it fi­gye­lem­be vé­ve, más­részt egy olyan le­xi­kon al­ko­tá­sa, ami a le­he­tő leg­job­ban ha­son­lít a ter­mé­sze­tes nyel­vek szó­kin­csé­re. Az el­gon­do­lás sze­rint ezek a nyel­vek az anya­nyelv ki­egé­szí­té­sé­re szol­gál­nak.
Bo­lyai pró­bál­ko­zá­sa egy tö­ké­le­tes nyelv al­ko­tá­sá­ra a ma­gyar­ból meg­fe­lel Eco (1997) ki­in­du­lá­si pont­ja­i­nak az a posteriori nyel­ve­ket il­le­tő­en. Ja­vas­la­ta Giuseppe Peano, olasz ma­te­ma­ti­kus Latino sine flexionejával (1903) is össze­ha­son­lít­ha­tó. Peano ki­gon­dolt egy le­egy­sze­rű­sí­tett la­tint, amit nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos je­len­té­sek­ben hasz­nál­hat­tak vol­na, és ami ki­zá­ró­lag írott nyelv volt. Az el­kép­ze­lés egy olyan szó­kincs volt, ami egy na­gyon is­mert ter­mé­sze­tes nyelv gyö­ke­in ala­pul, és szin­te sem­mi nyelv­tan. A Latino sine flexione még­sem ter­jedt el, ez a nyelv is csu­pán tör­té­nel­mi re­lik­tum. Ahogy a Latino sine flexione el­halt ki­ta­lá­ló­já­nak, Peanónak ha­lá­lá­val, úgy Bo­lyai ja­vas­la­ta a ma­gyar­ról mint tö­ké­le­tes nyelv­ről saj­nos so­ha nem ért tá­vo­labb a he­lyi könyv­tár­nál a ma­ros­vá­sár­he­lyi zse­ni szá­má­ra.

Az Amszterdamban élő Marácz László tanulmányának rövidített szövegét közöljük és eltekintettünk a jegyzetanyagtól is.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében