"nincs olyan táj, ország, amelyet sosem ront el az ember"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
At­lan­ti­sza­ink
Király László
A Vass utca
Egyed Emese
A kí­ván­csi­ság áldásairól
Marta Petreu
Fenntartások nélkül
Adrian Popescu
A ki­in­du­ló­pont egy an­to­ló­gia
Szőcs István
MERENGŐ
V/ES­PE­RES AZ OPE­RÁ­BAN
Lászlóffy Csaba
A waterlooi ganajtúró bogár
Budapesti (XI. kerületi) óda
Bogdán László
Költő a vér­pa­don
Ma­gyar ada­lék Borges Az al­jas­ság vi­lág­tör­té­ne­te cí­mű mű­vé­be
Dimitrie Stelaru
Kutyák
A fehér angyal
Ők hárman
Pontus Euxinus
Caraomer
Áltatás
Odin
A kocsma
Karácsonyi Zsolt
D. S. DNS
Józsa T. István
Chap­lin, a szegénylegény
Nextepp Béla
Az azonistúlon in­nen
Papp Attila Zsolt
Burus Botond megleli az Istent
Marácz László
Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv
Szakolczay Lajos
Kós Kár­oly-épü­le­tek
Ha­ris Lász­ló fo­tói a bu­da­pes­ti Kolta Ga­lé­ri­á­ban
KÓ­DEX –
Társadalom(élet) és gaz­da­ság
Terényi Ede
ZE­NE – KÖLTŐI VILÁG 17.
Öröm­re han­go­lat­la­nul?
Februári évfordulók
 
Terényi Ede
ZE­NE – KÖLTŐI VILÁG 17.
Öröm­re han­go­lat­la­nul?

XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.

Az em­ber öröm­re szü­le­tett, és még­is eb­ből jut szá­má­ra a leg­ke­ve­sebb. A 20. szá­zad amúgy is in­kább ÜRÖM­RE HAN­GOLT volt, mint­sem öröm­re. A ro­man­ti­ka vi­lág­fáj­dal­mas „ki­tá­rul­ko­zá­sai” is in­kább az öröm­te­len­ség­re nyi­tot­tak ka­put, bár ép­pen az örö­met ke­res­ték a fáj­da­lom­ban. Mo­zart az egyet­len, aki rö­vid éle­tét és bő fél­ezer opuszát az öröm­nek szen­tel­te. Bach és az egész ba­rokk ze­ne a csen­des, biz­ton­sá­gos fér­fi­örö­met je­le­ní­tet­te meg, az olyan csik­lan­do­zá­sok, mint Bach Badinerie cí­mű bá­jos, öröm­te­li kis da­rab­ja, rit­ka­ság­nak szá­mít, a ko­ráb­bi ko­rok nagy val­lá­sos ze­né­i­ben a szent öröm láng­ja vil­lan fel és csak a paj­zán kis mad­ri­gá­lok­ban csil­lan­nak meg az ap­ró örö­mök el­pat­ta­nó szik­rái.
A ze­ne mind­un­ta­lan ko­moly akart és akar len­ni, ha né­ha­nap­ján meg is en­ge­di ma­gá­nak a tré­fál­ko­zást, a fel­sza­ba­dult ka­ca­gást, a fel­buggya­nó öröm­te­li cso­dál­ko­zás hi­tet­len­ke­dő da­do­gá­sát – mint pél­dá­ul Mo­zart Va­rázs­fu­vo­lá­já­nak Papagena du­ett­jé­ben – ezt af­fé­le gyen­ge­ség­nek köny­ve­li el és igyek­szik ha­mar hely­re­ál­lí­ta­ni a „fa­gyos” ko­moly­ság tisz­te­le­tet pa­ran­cso­ló han­gu­la­tát. A mo­dern ze­ne kul­tuszt űzött az öröm­te­len­ség­ből, a szer­zők úgy érez­ték, hogy olyan tra­gé­di­ák­tól ter­hes szá­zad­ban, mint ami­lyen a 20. volt, nem il­lik szót ej­te­ni a mű­vé­szet­ben a bol­dog­ság­ról és en­nek nyi­lat hor­do­zó kis cupidójáról: az öröm­ről. Az új ze­nék nem az örö­met vit­ték át han­gok­ba, ha­nem sa­já­tos esz­kö­zök­kel meg­pró­bál­tak örö­met OKOZ­NI. Ilyen esz­köz volt az iró­nia és ve­le együtt a meg­ne­vet­te­tés bo­hóc­tré­fái. Öröm­for­rás­sá lé­pett elő a BO­HÓC és a bo­hóc­ko­dás. Ezer­szer el­hang­zott: a bo­hóc má­so­kat meg­ne­vet­tet, de ő ma­ga leg­be­lül szo­mo­rú. A ki­fe­lé öröm­mu­to­ga­tás és a be­fe­lé for­du­ló szo­ron­gat­ta­tás át­hat­ja az egész újabb mű­vé­sze­tet. A ze­ne is csak mu­tat­ja, hogy öröm­te­li – na­gyon rit­kán, szin­te vé­let­le­nül! –, de be­lül ha­lá­lo­san ko­moly, sőt két­ség­beesett. Ezt ér­zi meg a mo­dern ze­ne hall­ga­tó­sá­ga is, ezért nem tud iga­zán öröm­re han­go­lód­ni még ak­kor sem, ha va­ló­ban örö­met ki­fe­je­ző ze­nét hall. Mint min­dig, van­nak nagy ki­vé­te­lek, ilyen a CAR­MI­NA BURANA. So­kan hi­szik, hogy a burana meg­je­lö­lés a cím­ben egye­ne­sen utal a mű bur­leszk, tré­fás han­gu­la­tá­ra, bár jól tud­ják, hogy ba­jor „kör­nye­zet­re” utal a szó. Kö­zel s tá­vol­ban az egyet­len mo­dern mű, amely tel­jes egé­szé­ben öröm­re-han­gol­tan író­dott és ha­tá­sá­ban is köz­vet­le­nül su­gá­roz­za ma­gá­ból el­fogy­ha­tat­lan öröm-ener­gi­á­it. Ez a bő egy­órás re­mek­mű ma­ga az öröm mo­dern köl­té­sze­te. Fel­vo­nul ben­ne az öröm min­den faj­tá­ja és an­nak ezer­fé­le han­gi meg­je­le­ní­té­se: a sze­líd, égi, öröm-mo­soly­gás­tól a fék­te­len ti­vor­nya öröm-má­mo­rá­nak szi­laj „ki­ál­to­zá­sá­ig”. Az ORFF-MUZSIKA öröm­hang­ja va­ló­di, olyan mint Ver­di Falstaffjának bő­vé­rű öröm­te­li­sé­ge. Rit­ka aján­dék a ze­ne­szer­ző mű­he­lyé­ben épp­úgy, mint a hang­ver­seny­te­rem­ben vagy a mo­dern ope­ra­szín­pa­don. Ír­tak víg­ope­rát a mo­dern ze­ne­szer­zők is, de va­la­ho­gyan ép­pen az öröm hi­ány­zik be­lő­lük, mert az al­ko­tó­ból is hi­ány­zott az öröm­re va­ló iga­zi rá­han­go­ló­dás ké­pes­sé­ge. Stresszel te­li ko­runk­ban ter­mé­sze­tes­nek ve­het­jük, hogy ne­héz rá­han­go­lód­ni a bol­dog­ság öröm­te­li pil­la­na­ta­i­ra. Be­ér­jük az­zal, hogy ha egy szép dal­la­mot, ze­ne­mű­vet hall­ga­tunk – szól­jon az a mu­zsi­ka akár tra­gi­kus dol­gok­ról is –, örö­met okoz a meg­szer­zett mű­vel va­ló új­ra­ta­lál­ko­zá­sunk: a fel­is­me­rés örö­mét. Ezek azon­ban át­té­te­les örö­mök, át­hi­dal­ják a mo­dern ze­ne és hall­ga­tó­sá­ga kö­zé éke­lő­dött űrt. A ze­ne­ked­ve­lők a köz­vet­len öröm­él­mény be­fo­ga­dá­sá­ra vágy­nak. Ezt az öröm­szom­jú­sá­got igyekszik min­den ere­jé­vel ki­elé­gí­te­ni az ope­rett, a mu­si­cal, a könnyű­ze­ne mind­meg­annyi kí­sér­le­te. Elég baj, hogy a mo­dern ko­moly­ze­ne nem han­go­ló­dott rá az öröm­ze­nék ke­re­sé­sé­re, el­akadt az öröm­höz ve­ze­tő im­már mind hosszabb út va­la­me­lyik köz­be­eső ál­lo­má­sán. To­vább­ra is Bee­tho­ven Ki­len­ce­dik­je vi­lá­gít­ja be az öröm­ke­re­sés rö­gös, mo­dern út­vo­na­lát. Azért egy öröm­szim­fó­nia szü­le­tett a 20. szá­zad­ban is, Prokofjev: El­ső szim­fó­ni­á­ja, az ú.n. Klasszi­kus szim­fó­nia. „Úgy gon­dol­tam – ír­ja Prokofjev – hogy ha Haydn ma, él­ne, meg­tar­tot­ta vol­na a sa­ját kom­po­ná­lás­mód­ját, és az új­ból is át­vett vol­na va­la­mit”.
Kár, hogy ke­vés Haydn élt a 20. szá­zad­ban.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében