"A tiltott gyümölcs az Úr ötlete volt"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 1. (447.) SZÁM — JANUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Haj­nal az ab­la­kon, haj­nal a sze­me­ken
Szőcs István
ME­REN­GŐ
Ün­nep és cső­cse­lék
El­ma­radt szil­vesz­te­ri szaturnáliák he­lyett
Meg­hí­vó
Fe­lek. Di­a­ló­gus a szom­széd­ság­ról
Cseh Katalin
Kijózanodás
Fák
Előérzet
Sóvárgás
Vágy-Változatok
Fodor Sándor
Bú­csú – a
Cseke Péter
Meg­cen­zú­rá­zott írá­sok
Jancsó Bé­la: Kosz­to­lá­nyi De­zső (1885–1936)
Ungvári László Zsolt
Ze­nész , hunyt szem­mel
ESZTERÓ ISTVÁN PARÓDIÁI
Ugye, értitek?
Székely Csaba
Már­ton Lász­ló: Test­vér is
Fekete Richárd
Át-iratok
Weöres Sándor:
Az éjszaka bordái (Az éjszaka csodái)
(kórházi változat)
Kabán Annamária
Kvan­to­rok szö­veg­for­má­ló sze­re­pe
Ady End­re: Só­haj­tás a haj­nal­ban
Balázs Imre József
"Az em­ber nem rossz, de el­va­dít­ha­tó"
Lászlóffy Csaba
Fe­né­kig álom
Gaal György
Vá­ros­tör­té­net hely­ne­vek­ben
Alexa Károly
Ör­mény­föld, 2005. má­jus
Ma­gán­be­széd
KÓ­DEX–
Terényi Ede
MŰ­HELY­JEGY­ZE­TE­IM 21.
Csak ki­nyi­tom a köny­vet...
HOL -
 
Meg­hí­vó
Fe­lek. Di­a­ló­gus a szom­széd­ság­ról

XVII. ÉVFOLYAM 2006. 1. (447.) SZÁM — JANUÁR 10.

cím­mel a ko­lozs­vá­ri Ma­gyar Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Tan­szék vi­ta­na­pot ren­dez 2006. ja­nu­ár 21-én 10 órá­tól Ko­lozs­vá­ron a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar Eminescu ter­mé­ben. A meg­hí­vot­tak (az EL­TE, a Pé­csi TE, a ko­lozs­vá­ri BBTE ok­ta­tói és doktoranduszai, ma­gyar és ro­mán írók, mé­dia­szak­em­be­rek) egy ko­lozs­vá­ri köny­ves új­don­ság alap­ján kö­ze­lít­he­tik meg a kér­dést: Un pahar cu lumină/Pohárnyi fény cím­mel je­lent meg Molnos La­jos szer­kesz­té­sé­ben a ko­lozs­vá­ri kor­társ köl­tők két­nyel­vű an­to­ló­gi­á­ja (Tinivár Ki­adó, Ko­lozs­vár, 2005), de ar­ra szá­mí­tunk, hogy a mű­vek itt hoz­zá­fér­he­tő idegen/otthonos/kölcsönös vi­lá­ga pretextusa és kon­tex­tu­sa is lesz egy szé­le­sebb ér­te­lem­ben vett, kö­zös (ma­gyar-ma­gyar, sőt ma­gyar-ro­mán) dol­ga­ink­ról va­ló, ér­dem­be­li esz­me­cse­ré­nek. Az EL­TE Mű­vé­szet­el­mé­le­ti és Mé­dia­ku­ta­tá­si In­té­ze­te ál­tal kez­de­mé­nye­zett be­szél­ge­tés-so­ro­zat har­ma­dik ta­lál­ko­zá­sa ez a mos­ta­ni, de el­ső ab­ban a te­kin­tet­ben, hogy (újabb ha­tá­rok át­lé­pé­sé­vel) az ed­di­gi­ek­től kü­lön­bö­ző szín­he­lyen és ro­mán ér­tel­mi­sé­gi­ek be­vo­ná­sá­val zaj­lik.
A vi­ta­in­dí­tó meg­tar­tá­sá­ra a Pé­csi Tu­do­mány­egye­tem pro­fesszo­rát, Thomka Be­á­tát kér­tük fel. Ko­lozs­vár­ról re­mé­nye­ink sze­rint Adrian Popescu köl­tő, szer­kesz­tő, Mar­ta Petreu köl­tő, folyóirat-szekesztő, kri­ti­kus is hoz­zá­szól a szom­széd­ság-kér­dé­s­hez. Egye­te­mi hall­ga­tók tol­mács­ként is se­gí­tik a ren­dez­vény mun­ká­la­ta­it. Dél­után a be­szél­ge­tés a Tran­zit­ház­ban foly­ta­tó­dik (Malom/Bariţiu ut­ca sz.n.) nép­rajz­ku­ta­tók, szín­há­zi szak­em­be­rek jelenlétéban (Há­zi­gaz­da: Könczei Csil­la, a meg­hí­vot­tak kö­zött sze­re­pel Mona Chirilă ren­de­ző, a ko­lozs­vá­ri Puck Báb­szín­ház igaz­ga­tó­ja is).

EGYED EME­SE tan­szék­ve­ze­tő
Babeş-Bolyai Tu­do­mány­egye­tem
BTK, Ma­gyar Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Tan­szék
400202 Cluj-Kolozsvár Horea 31
fax.: +40264-432417
te­le­fon +40264-534948/5530-as mel­lék
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében