"mélyről jövünk, mint kockák és ászok"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 3. (449.) SZÁM — FEBRUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Rá­gó­gu­mi, ri­bil­lió, re­bel­li­sek!
Szőcs István
Sipos Lász­ló al­bum
Kabdebó Tamás
Tariménes a túl­vi­lá­gon
Simonfy József
mind árva
vajon ki
utolsó menet
te adtad
Fodor Sándor
OL­VA­SÓ­NAP­LÓ XII.
A sá­tán igaz­ság­té­te­le
Könyv a do­ni tra­gé­di­á­ról
Karácsonyi Zsolt
A nagy Kilometrik
Bakcsi Botond
Meg­jegy­zé­sek Sade már­ki tör­té­ne­tei elé
Donatien Alphonse Francois de Sade
A si­ke­res szín­le­lés
Francois Bréda
DIVA DÉ­VA 3.
Deva rediviva
Lászlóffy Csaba
Fe­lel­ge­tés ba­rát­sá­gos uga­tás­ra
KÓ­DEX –
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 1.
... és meg­szü­le­tett a CSO­DA
HOL–
 
Fodor Sándor
OL­VA­SÓ­NAP­LÓ XII.
A sá­tán igaz­ság­té­te­le
Könyv a do­ni tra­gé­di­á­ról

XVII. ÉVFOLYAM 2006. 3. (449.) SZÁM — FEBRUÁR 10.

Az Új Ho­ri­zont Ki­adó gon­do­zá­sá­ban fö­löt­tébb ér­de­mes könyv je­lent meg (2005-ben) Hol van­nak a ka­to­nák? cím alatt a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú­ban va­ló igen­csak szo­mo­rú vé­gű ma­gyar rész­vé­tel el­ső nagy tra­gé­di­á­já­ról, a do­ni ka­taszt­ro­fá­lis – ne res­tell­jük ki­mon­da­ni: ve­re­ség­ről. A könyv egyéb­ként Sá­ra Sán­dor fel­be­csül­he­tet­len ér­té­kű do­ku­men­tum­film­jé­ből ké­szült vá­lo­ga­tást tar­tal­maz, ko­ra­be­li had­tör­té­ne­ti do­ku­men­tu­mok­kal, ám – szá­mom­ra leg­alább­is – ép­pen írott, könyv jel­le­gé­nél fog­va, töb­bet mond Sá­ra mo­nu­men­tá­lis film­so­ro­za­tá­nál, mert így – kötetben– át­te­kint­he­tőbb. És mert át­te­kint­he­tőbb, erő­tel­jes­eb­ben idé­zi a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú eme tra­gi­kus ki­me­ne­te­lű üt­kö­zet­so­ro­za­tá­nak, a két­ség­beesett me­ne­kü­lés­nek egész gyá­szos mi­vol­tát.
Sá­ra film­je – be­val­lom – nem tet­szett ne­kem ma­ra­dék­ta­la­nul, hi­szen csak né­hány rész­le­tét lát­tam, ame­lyek­ben a do­ni csa­ták­ból vé­gül is ha­za­ju­tott ka­to­nák em­lé­kez­tek, köz­tük im­már meg­si­ra­tott ked­ves ba­rá­tom, a ki­vá­ló köl­tő, Gel­lért Sán­dor is. Az ál­ta­lam lá­tott so­ro­za­tok min­de­ni­ké­ben szin­te egy­han­gú­an a „nímet”-et, a né­me­tet okol­ták a nyi­lat­ko­zók a ka­taszt­ró­fá­ért. Azt azon­ban (hang­sú­lyo­zom: a so­ro­zat ál­ta­lam lá­tott rész­le­te­i­ben) sen­ki se ve­tet­te fel, hogy tu­laj­don­kép­pen mit ke­re­sett a ma­gyar hon­véd a Don­nál, egy­ál­ta­lán a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú­ban? Vagy ha még­is – ezért is ki­zá­ró­lag a „nímet” volt a hi­bás? Hi­szen a fin­nek Kelet-Karéliáért vo­nul­tak had­ba, ame­lyet alig egy év­vel előt­te ra­bolt el tő­lük a Szov­jet. Mi­nek­utá­na ezt vissza­fog­lal­ták, be­ás­ták ma­gu­kat a ré­gi ha­tá­ron és Le­nin­grád ost­ro­má­ban se vet­tek részt. A ro­má­nok Besszarábiáért száll­tak harc­ba a né­me­tek ol­da­lán, ame­lyet a Szov­jet szin­tén 1940-ben szállt volt meg egy kur­ta ul­ti­má­tum­mal. Antonescu mar­sall fék­te­len am­bí­ci­ó­ja kö­vet­kez­té­ben azon­ban nem áll­tak meg a ré­gi ha­tá­ron, a Dnyesz­ter­nél, ha­nem Sztá­ling­rá­dig men­tek – az is­mert, szo­mo­rú ered­ménnyel. Mi, ma­gya­rok? Szin­tén ha­dat üzen­tünk a Szov­jet­uni­ó­nak, ez­zel vég­képp és vissza­von­ha­tat­la­nul be­so­rol­va a ten­gely­ha­tal­mak kö­zé, ho­lott sem­mi­fé­le te­rü­le­ti vagy egyéb kö­ve­te­lé­sünk nem volt a Szov­jet­től, nos, mi azért küld­tük el fi­a­in­kat a há­bo­rú­ba, ne­hogy le ta­lál­junk ma­rad­ni Ro­má­nia mö­gött az osz­toz­ko­dás­nál, ami­kor is a nagy né­met szö­vet­sé­ges majd ér­de­me sze­rint ju­tal­maz­za ba­tá­ta­it, mi pe­dig ugye so­kat kö­szön­het­tünk ne­ki. Kö­szön­het­tük a Fel­vi­dé­ket, Kár­pát­al­ját, majd Észak-Er­délyt is, utá­na pe­dig a Dél­vi­dé­ket.
Pe­dig lett vol­na fi­gyel­mez­te­tés, ha oda­fi­gye­lünk, ha oda­fi­gyel­nek a ma­gyar po­li­ti­ka irá­nyí­tói. A leg­meg­rá­zóbb gróf Te­le­ki Pál mi­nisz­ter­el­nök ön­kén­tes ha­lá­la volt, aki ily mó­don bün­tet­te ma­gát a Ju­go­szlá­via el­len in­dí­tott há­bo­rú kü­szö­bén, ami­ért a Berlin–Róma ten­gelyt fo­gad­ta el igaz­ság­te­vő­ként a tri­a­no­ni bé­ke­dik­tá­tu­mért, hi­szen az ő köz­ben­já­rá­suk­ra, jó­vá­ha­gyá­suk­kal kap­ta vissza Ma­gyar­or­szág a már em­lí­tett te­rü­le­te­ket. Saj­nos, ak­kor Ma­gya­ror­szág­nak nem volt elég mi­nisz­ter­el­nö­ke két­ség­beesett fi­gyel­mez­te­té­se, aki ily mó­don tet­te jó­vá vég­ze­tes hi­bá­ját, hogy vég­ső so­ron az igaz­ság­ta­lan bé­ke­szer­ző­dés dol­gá­ban a ten­gely­ha­tal­mak­nál ke­re­sett jó­vá­té­telt.
Nos, azt hi­szem, csak mind­ezek elő­re­bo­csá­tá­sá­val hi­báz­tat­hat­juk a „nímet”-et, ame­lyik a szov­jet­el­le­nes há­bo­rú kez­de­te­kor va­ló­já­ban nem is szá­mí­tott a ke­vés­bé kor­sze­rű­en fel­sze­relt ma­gyar hon­véd­ség harc­té­ri tá­mo­ga­tá­sá­ra – kez­det­ben nem szor­gal­maz­ta Ma­gyar­or­szág had­ba lé­pé­sét. Nos, én se a „nímet” vá­do­lá­sá­val kez­dem. Nem igyek­szem más­ra „a má­sik­ra” mu­to­gat­ni, mint tra­gé­di­ánk oko­zó­já­ra. Hi­szen a há­bo­rú vé­gét amúgy 17 éve­sen még el­csíp­tem, 1944 szep­tem­be­ré­től ’45 már­ci­us 31-ig „véd­tem a ha­zát”, amíg el nem fo­gyott, hogy az oszt­rák ha­tár előtt há­rom ki­lo­mé­ter­rel meg­ad­jam ma­gam ma­ra­dék baj­tár­sa­im­mal együtt a Vö­rös Had­se­reg­nek. A fron­ton vol­tam együtt né­met he­gyi­va­dász­ok­kal is. Szin­te res­tel­lem ezt le­ír­ni, de a tisz­tes­ség meg­kö­ve­te­li, hogy ki­mond­jam: ezek a Ka­u­ká­zus­tól Auszt­ri­á­ig hát­rá­ló szö­ges-ba­kan­csos fi­úk jó baj­tár­sak vol­tak. Ezért vé­lem, hogy „vissza­em­lé­ke­ző” lé­tem­re rosszul ten­ném, ha a még ná­lam is sze­ren­csét­le­nebb né­met baj­tár­sa­i­mat hi­báz­tat­nám min­den há­bo­rús nyo­mo­rú­sá­gun­kért, tra­gé­di­án­kért, ahe­lyett hogy a hit­le­ri és an­nak alá­ját­szó ma­gyar po­li­ti­kát kár­hoz­tat­nám. Sum­ma summárum: Az igaz­ság­ta­lan­sá­gért, ami az em­bert (akár nem­ze­te­ket is) ér­te, so­ha­sem sza­bad a Sá­tán­tól el­fo­gad­ni az elég­té­telt. Meg kell vár­ni az Úr­is­ten – vagy a Tör­té­ne­lem – so­ha­sem el­ha­mar­ko­dott igaz­ság­té­tel­ét. Még ak­kor is, ha en­nek a „bí­rói dön­tés­nek” a mély­sé­gét nem tud­juk be­lát­ni a ma­gunk vé­ges, oly­kor dur­ván fer­dí­tő szem­mér­té­ké­vel. A nem hí­vők le­gyint­het­nek er­re, de a tény tény ma­rad: Ma­gyar­or­szág csú­nyán rá­fi­ze­tett a múlt év­szá­zad mind­két vi­lág­há­bo­rú­já­ban va­ló rész­vé­te­lé­re. A má­so­dik után csak nö­vel­te az el­ső vi­lág­há­bo­rú­ban va­ló ér­tel­met­len vi­téz­ke­dé­sé­ért fi­ze­tett iszo­nyú árat em­ber­éle­tek­ben, de te­rü­let­ben is, hogy ne szól­jak a má­so­dik vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tő szov­jet meg­szál­lás „ál­dá­sa­i­ról”, a kö­zel fél év­szá­za­dos kom­mu­nis­ta ura­lom­ról a tér­ség or­szá­ga­i­ban.
A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú­ban va­ló – ön­kén­tes­nek in­dult – rész­vé­te­lün­kért megint ször­nyű árat fi­zet­tünk. En­nek el­ső, döb­be­ne­tes „fel­vo­ná­sát” je­le­ní­ti meg a Hol van­nak a ka­to­nák? cí­mű könyv, ame­lyet kö­te­le­ző ol­vas­mány­ként aján­la­nék min­den ma­gyar tan­nyel­vű kö­zép­is­ko­la fi­gyel­mé­be. Az Új Ho­ri­zont Ki­adó pe­dig, je­le­sül Tál Gi­zel­la és Raffai Ist­ván, re­me­kül ál­lí­tot­ta össze a túl­élők val­lo­má­sa­i­ból, egyéb hi­va­ta­los ok­má­nyok­ból vá­lo­ga­tott köny­vét, Sá­ra Sán­dor nagy­sze­rű do­ku­men­tum­film­je alap­ján. Ám a kö­tet nem­csak az ő mun­ká­juk ered­mé­nye, ha­nem – er­köl­csi­leg min­den­kép­pen – Nemeskürty Ist­vá­né is, aki 1972-ben el­ső­ként mond­ta ki Rek­vi­em egy had­se­reg­ért cí­mű köny­vé­ben, hogy a száz­ezer­nyi, Don­nál oda­ve­szett (fog­ság­ból so­ha ha­za nem ke­rült) ma­gyar ha­lott­nak is ki­jár a hő­si ha­lot­ta­kat meg­il­le­tő tisz­te­let. Nemeskürty ér­de­me, még ha mű­vé­be (egyes bí­rá­lói sze­rint) csúsz­tak is ap­ró pon­tat­lan­sá­gok, ha bi­zo­nyos meg­fo­gal­ma­zá­sa­i­val, pél­dá­ul az­zal, hogy Hor­thy Ma­gya­ror­szá­ga oda­vesz­ni küld­te a front­ra ezt a had­se­re­get, a mai had­tör­té­né­szek (azt hi­szem, jog­gal) nem is ér­te­nek egyet, ér­de­me el­vi­tat­ha­tat­lan. Nél­kü­le ta­lán Sá­ra film­je se szü­let­he­tett vol­na meg, és fő­mun­ka­társ­ára, Csoóri Sán­dor­ra is ha­tott a Rek­vi­em. Ne­kik együtt kö­szön­he­tő, hogy meg­va­ló­sult ez a 120 ta­nút meg­szó­lal­ta­tó film­do­ku­men­tum, ame­lyet – is­mét­lem – saj­nos nem néz­het­tem vé­gig egé­szé­ben, ezért a lá­tott rész­le­tek alap­ján olyan ér­zés tá­madt ben­nem, hogy a film – kis­sé egy­ol­da­lú. An­nál ke­vés­bé egy­ol­da­lú a Hol van­nak a ka­to­nák? cí­mű könyv, mely­ben ve­zér­ka­ri tisz­tek­től egé­szen ba­ká­kig min­den ka­to­na­ré­teg meg­szó­lal és el­mond­ja a ma­ga vé­le­mé­nyét az át­él­tek­ről. Ön­ma­guk­ban ezek a val­lo­má­sok le­het­nek szub­jek­tí­vek, el­fo­gul­tak, de va­la­mennyi­ből, az egész­ből döb­be­ne­te­sen re­á­lis kép bon­ta­ko­zik ki a má­so­dik ma­gyar had­se­reg do­ni tra­gé­di­á­já­ról, a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú el­ső nagy, ben­nün­ket köz­vet­le­nül érin­tő ka­taszt­ró­fá­já­ról, me­lyet, ne fe­led­jük, szá­mos más kö­ve­tett, ide­ért­ve az iszo­nyú vér­vesz­te­ség­gel já­ró nyi­las ha­ta­lom­át­vé­tel kö­vet­kez­mé­nye­it is, ame­lyek vér­vesz­te­ség te­kin­te­té­ben igen­csak rá­li­ci­tál­tak a do­ni ka­taszt­ró­fá­ra.
Nos az „el­ső­ről”, a do­ni össze­om­lás­ról, en­nek oka­i­ról igen­csak tár­gyi­la­gos ké­pet nyújt a könyv egé­sze. Nem­csak val­lo­má­sok – do­ku­men­tu­mok is szól­nak a had­se­reg hi­á­nyos fel­sze­re­lé­sé­ről, fegy­ver­ze­té­ről, az úgy­ne­ve­zett „könnyű had­osz­tály­ok” igen­csak csa­la­fin­ta mi­vol­tá­ról. (Csak azt tud­nám, kit akart be­csap­ni a ko­ra­be­li de­rék ma­gyar had­ve­ze­tés, a né­me­te­ket-e, vagy el­len­ke­ző­leg az oro­szo­kat, az­zal, hogy egy had­osz­tály­nak szánt te­rü­let­re há­rom he­lyett mind­össze két ez­re­det so­ra­koz­ta­tott fel (ezért volt ugye „könnyű” a had­osz­tály), és el­vár­ta vol­na, hogy ez az ily mó­don rit­kí­tott had­se­reg el­len­áll­jon a szám­be­li, fegy­ver­ze­ti fö­lény­ben lé­vő, tech­ni­ka­i­lag job­ban el­lá­tott tá­ma­dó oro­szok­nak. Jog­gal szól a könyv a né­met had­ve­ze­tés el­len is, ame­lyik a sztá­ling­rá­di iszo­nyú ve­re­ség után kap­ko­dó­vá vált a szom­szé­dos front­sza­kasz­okon és már pusz­ta ágyú­töl­te­lék­ként pró­bál­ta hasz­nál­ni a szö­vet­sé­ge­se­it. Szól azon­ban ez a könyv min­de­nek­fö­lött, szá­mom­ra, a rö­vid­lá­tó, Tri­a­non igaz­ság­ta­lan­sá­ga­i­ért a Sá­tán­hoz elég­té­tel­ért for­du­ló ma­gyar kül­po­li­ti­ka el­len is. Hisz még csak azt se mond­hat­juk, hogy mind­er­ről fo­gal­muk se le­he­tett a ma­gyar köz­élet ak­ko­ri irá­nyí­tó­i­nak: gróf Te­le­ki Pál ön­gyil­kos­sá­ga si­koly­ként em­lé­kez­te­tett rá. Ezért te­kin­tem az egy­ko­ri ma­gyar mi­nisz­ter­el­nö­köt a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú el­ső ma­gyar hő­si ha­lott­já­nak.
Ha jö­vőn­ket bol­do­gabb­nak akar­juk, itt az ide­je, hogy tár­gyi­la­go­san szem­be­néz­zünk múlt­bé­li hi­bánk­kal, sú­lyos bal­lé­pé­se­ink­kel, akár bű­ne­ink­kel is (ami­lyen a két vi­lág­há­bo­rú­ban va­ló ér­tel­met­len rész­vé­te­lünk és a ma­gyar zsi­dó­ság el­len a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú vé­ge fe­lé el­kö­ve­tett nép­ir­tás­ba tor­kol­ló bű­nünk volt). Az em­ber – és min­den egyes nem­zet – haj­la­mos ugyan­is a más lel­ki­is­me­ret­ét vizs­gál­ni, más fö­lött íté­le­tet mon­da­ni. En­nél azon­ban sok­kal töb­bet ér, ha vég­re meg­pró­bá­lunk men­nél tár­gyi­la­go­sab­ban szem­be­néz­ni sa­ját múl­tunk­kal, sa­ját hi­bá­ink­kal-bű­ne­ink­kel, még ak­kor is, ha eze­ket sze­ret­nők meg nem tör­tén­tek­nek tud­ni. Ezt a – meg­győ­ző­dé­sem sze­rint – tisz­tu­lás­hoz ve­ze­tő ön­vizs­gá­la­tot szol­gál­ja az Új Ho­ri­zont Ki­adó­nak ez a ki­vá­ló köny­ve is.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében