"mélyről jövünk, mint kockák és ászok"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 3. (449.) SZÁM — FEBRUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Rá­gó­gu­mi, ri­bil­lió, re­bel­li­sek!
Szőcs István
Sipos Lász­ló al­bum
Kabdebó Tamás
Tariménes a túl­vi­lá­gon
Simonfy József
mind árva
vajon ki
utolsó menet
te adtad
Fodor Sándor
OL­VA­SÓ­NAP­LÓ XII.
A sá­tán igaz­ság­té­te­le
Könyv a do­ni tra­gé­di­á­ról
Karácsonyi Zsolt
A nagy Kilometrik
Bakcsi Botond
Meg­jegy­zé­sek Sade már­ki tör­té­ne­tei elé
Donatien Alphonse Francois de Sade
A si­ke­res szín­le­lés
Francois Bréda
DIVA DÉ­VA 3.
Deva rediviva
Lászlóffy Csaba
Fe­lel­ge­tés ba­rát­sá­gos uga­tás­ra
KÓ­DEX –
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 1.
... és meg­szü­le­tett a CSO­DA
HOL–
 
Francois Bréda
DIVA DÉ­VA 3.
Deva rediviva

XVII. ÉVFOLYAM 2006. 3. (449.) SZÁM — FEBRUÁR 10.

A „kicsi-és-nagy”, de mél­tán „kin­cses” Ko­lozs­vár­ról, a Bo­lyai-szob­ros Ma­ros­vá­sár­hely­ről, a Scînteia (Szik­ra) Há­zas és könyv­ki­adós Bu­ka­rest­ről, a fes­tő­is­ko­la sze­líd­gesz­te­nyés és re­for­má­tus Nagy­bá­nyá­já­ról, Nyírő-és-Tamási Székelyudvarhelyéről, a nagy hu­ma­nis­ta Honterus, Áprily és Or­bán Já­nos Dé­nes Bras­só­já­ról, Ady, Ju­hász Gyu­la és Zudor Já­nos Nagy­vá­rad­já­ról, Csíky Ger­gely, Mandics György és Werner von Bra­un Te­mes­vár­já­ról, to­váb­bá az Új Genius, Bö­ször­mé­nyi Zol­tán és Ka­rá­cso­nyi Zsolt Arad­já­ról, Lenau Bán­sá­gá­ról meg Elie Wiesel Máramarosszigetéről s a kulturális-litterátori „cyber-kozmosz” egyéb MIR-szondáiról és hír­ne­ves űr-ál­lo­má­sa­i­ról – s a lis­ta nem tel­jes és ter­mé­sze­te­sen „hosszú, hosszú” ! –, te­hát mind­ezen mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti­leg meg­ke­rül­he­tet­len, tar­to­má­nyi avagy eu­ró­pai je­len­tő­ség­gel is ren­del­ke­ző, mikro-makró-fővárosokról már egye­ne­sen galaktikáknyi – va­gyis : könyv­tár­nyi CD-kre is alig rá­fé­rő – „esz­té­ti­kai in­for­má­ci­ót” – az­az avitt és ós­di szó­val él­ve : „köny­vet” – írt-ho­zott össze a (tán hún-avar ere­de­tű ?) hungárus bötűk szé­le­sebb és tá­ga­sabb, re­pub­li­ká­nus pát­ri­á­já­ban a min­den­re fi­gye­lő, min­den­re nyi­tott, min­den­re ér­zé­keny és nyil­ván, hogy örök­if­jú, mert ál­lan­dó­an meg­ele­ve­ne­dő, s a plótinoszi, égi Eggyel is azo­no­sít­ha­tó, s a „jó­sze­ren­cse-sze­lét” is min­dig meg­ho­zó szel­lem, a Hal­ha­tat­lan, a Pá­rat­lan, a csak ke­ve­sek szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő Szuper-Szubjektivitás, a Teilhard de Chardin-i koz­mosz-fe­let­ti ré­gi­ók­ból fe­lénk su­gár­zó és a min­den tő­lünk ér­ke­ző pszi­cho­-ener­gi­át is ma­gá­ba öle­lő, ab­szo­lú­tu­má­ban is csak bá­mul­ni va­ló, s még a ki­mon­dot­tan és meg­rög­zöt­ten ma­gu­kat ate­is­ták­nak val­ló-ki­ki­ál­tó, új-fi­lo­zó­fus „ki­csiny­hi­tű­ek” szá­má­ra sem túl­sá­go­san kér­dé­ses, és a még szá­muk­ra is szük­ség­sze­rű lé­te­zés­sel ren­del­ke­ző, s a Kerekasztal Szent Grál­já­val is azo­no­sít­ha­tó, hí­res „Óme­ga-pont”, a Híd, a már az anyagiasulás fe­lé ren­de­ző­dő és ön­nön funk­ci­o­na­li­tá­sá­ban is mű­kö­dő, transz­cen­dens en­ti­tás­sá – egy­faj­ta őrző-védő-rend-őr Hírnök-Angyallá – ser­dült és kozmicizálódott Hit.

(Most már meg­emel­tük elég­gé a Gé­pet – a prí­ma kis Mirage-t avagy az utol­só tí­pu­sú Miget – mert­hogy al­li­te­rál – s át­kap­csol­ha­tunk az iro­da­lom au­to­ma­ta-pi­ló­tá­já­ra, merthát úgy­is az égi Egyip­tom­ban és a szür­ke Szí­ri­á­ban szí­vunk el egy ki­vá­ló, batul-alma-ízű ví­zi­pi­pát, mi­e­lőtt a ter­hes Te­he­rán­ban lan­dol­nánk.)

Ám Dé­vá­ról – avagy Dé­va prae-textusával (avagy praetextumával és szel­le­mi ürü­gyén – még so­ha­sem szü­le­tett egy nyílt­szí­vű­en vas­kos és kö­zel 400 ol­da­las – amo­lyan „fo­kos” – könyv a ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­té­ben, s ha ez a föl­té­te­le­zett Dé­va-tár­gyú opusz lé­tez­ne is – ak­kor is egy­elő­re még is­me­ret­len volt az ál­ta­lá­nos és pro­fesszi­o­ná­lis kultúr-históriai köz­tu­dat axiológiájában, ér­ték­ta­ná­ban.

An­nál is je­len­tő­sebb te­hát te­ma­ti­kai op­ci­ó­já­ban – avagy sza­ba­to­sab­ban és ne­mes „pu­riz­mus­sal” (← !) szól­va : tárgy­vá­lasz­tá­sá­ban – ez a me­rő­en új­sze­rű – s akár „echt” va­do­na­túj­nak is ne­vez­he­tő – esszé­re­gény : Erwin Ringwald Pél­dá­ul Dé­va (Kriterion, Ko­lozs­vár) cím­mel nem­rég (2005. no­vem­ber) nap­vi­lá­got lá­tott, szí­nes és ten­ger­nyi in­for­má­ci­ót össze­sű­rí­tő mű­re­me­ke (A könyv szer­kesz­tő­je : H. Sza­bó Gyu­la és Ka­rá­cso­nyi Zsolt. A bo­rí­tót Matei Lász­ló ter­vez­te).

Mű­fa­ji és iro­da­lom­tör­té­ne­ti ho­va­tar­to­zá­sát il­le­tő­en köny­vünk a böl­cse­le­ti esszé-re­gény, a fi­lo­zó­fi­ai di­a­ló­gus, a poszt­mo­dern pró­za, a min­den­ko­ri de­tek­tív-re­gény, s a jól meg­szer­kesz­tett és hi­te­les do­ku­men­tum­könyv va­la­mennyi, ma­gas-re­to­ri­kai, Quintilianus-i fo­gá­sá­val ál­lig föl­fegy­ver­kez­ve-vér­tez­ve fog­lal­ja el he­lyét az 1989-es Te­mes­vá­ri Me­ta­mor­fó­zist szo­ro­san kö­ve­tő kultúr- és tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti, ro­má­ni­ai Re­ne­szánsz Ze­usz-Ju­pi­te­ri, paternális Olüm­po­sza­in és hélioszi He­li­kon­ja­in, s kar­tács­tűz-sze­rű és pom­pás tű­zi­já­ték­hoz ha­son­la­tos meg­írt­sá­gát, va­la­mint pa­zar, stí­lus-stra­té­gi­ai mi­nő­sé­gét te­kint­ve is, a leg­egyér­tel­műb­ben – s majd­hogy­nem kö­zös­sé­gi csa­pat-szel­le­met is föl­té­te­le­ző és igény­lő – ám va­ló­já­ban : egy-toll­ból és egy-agy­ból meg­írt, össze­té­veszt­he­tet­len – utá­noz­ha­tat­lan – él-mun­ka.

Ám Erwin Ringwald írói-szellemi-művészi eré­nyei nem szo­rít­koz­nak, nem szű­kül­nek be pusz­tán a tény­sze­rű­en is rend­ha­gyó és meg­ha­tá­ro­zás­sze­rű­en is szimbólikus-paradigmatikus-parabolisztikus tárgy­kör föl­ta­lá­lói sza­ba­dal­má­ra.

A mű szto­ri­ja – avagy ahogy az arisz­to­te­lé­szi ma­ce­dón-hel­lé­nek mon­da­nák –: mütosza (lat. fa­bu­la) – „sem ku­tya” : a dé­vai (s ta­lán ép­pen a hu­szon­ne­gye­dik avagy egy hí­ján hu­szon­ötö­dik) Szent Ist­ván-szo­bor könnye­zik, s eme ter­mé­szet­fö­löt­ti je­len­ség is­me­ret­len szer­ző­jét ke­re­sik a könyv lap­ja­in meg­is­mert, nem­zet­kö­zi nem­ze­ti­sé­gű, s amúgy az em­be­ri­ség szá­mot­te­vőbb kultúrrétegeit is vá­zo­ló – emblematizáló – meg­sze­mé­lye­sí­tő sze­rep­lők (Knobloch, Burcă, Gor­don, O’Hara, Taláczy, Smythe, Yi, Krull, Ma­dame Garabedian, Motocea és a töb­bi­ek).

A szer­ző, Erwin Ringwald polifónikus mű­velt­sé­ge és vé­ka alá nem rej­tett, s ki­mon­dot­tan, s egye­ne­sen trük­kös és erő­tel­jes, majd­hogy­nem virilis erudiciója oly sok­ré­tű, oly bő, oly nagyívű, s mond­hat­ni oly­annyi­ra krő­zu­si, s oly mér­ték­ben öle­li föl a val­lás­tör­té­ne­tet, a vi­lág­tör­té­ne­lem és -földrajz, a ze­ne, a kép­ző­mű­vé­szet, az egye­te­mes szín­ház­tör­té­net s -tudomány (a teatrológia), a propedeutikai (be­ve­ze­tés­ta­ni) dra­ma­tur­gia, nomeg az össze­ha­son­lí­tó vi­lág­iro­da­lom (a komparatisztika) né­mely meg­ha­tá­ro­zó­an fon­tos szak­te­rü­let­ét s gyak­ran ta­bu-szám­ba me­nő szfé­rá­it, hogy – kis­sé mi­to­ló­gi­a­i­lag fo­gal­maz­va – azt mond­hat­nók eme, a va­rázs­me­se­be­li és a köz­böl­cses­ség kincs­tá­rá­ban is föl­lel­he­tő cso­da-fe­hér­hol­ló­hoz és a mi­ti­kus, el­be­szé­lői Phoenix-, Rukk- avagy Griff-ma­dár­hoz, plusz Ze­usz pro­mé­the­u­szi, totemisztikus Sas-ma­da­rá­hoz ha­son­lít­ha­tó, s nyil­ván­va­ló mó­don az iro­dal­mi mirákulumok de­le­je­sen va­rázs­la­tos hold­ud­va­rá­ban la­kó­zó, rend­kí­vü­li szu­per-szer­ző­ről – hogy olyan­sze­rű –, akár az észa­ki fénnyel is ro­ko­nít­ha­tó – ter­mé­szet­fö­löt­ti je­len­ség­gel ál­lunk szem­ben a Pél­dá­ul Dé­va auk­tor­já­nak az ese­té­ben, mint ami­lyen a zöl­des­kék sze­mű, arany­ha­jú Pallas Athé­né, ali­as Parthenogeneia, a Szűz­nem­ző Nő szü­le­té­se le­he­tett, mi­dőn a rá­ció, a gon­dol­ko­dás föl­éb­re­dő ön­tu­dat, az ész, a for­tély s nem utol­só sor­ban a had­ve­ze­tés vál­tig szűz mind­örök­kön szűz is­ten­nő­je elő­pat­tant Ze­usz Atya nem­kü­lön­ben is­te­ni ko­po­nyá­já­ból, az­az emen­nek fur­fan­go­san pi­hent agyából-eszéből-fejéből – s, mint tud­juk, nem kis­ded mód­ján – ha­nem … tel­jes fegy­ver­zet­ben (si­sak, pajzs, lán­dzsa, s min­de­ne­ket – a cso­dá­lat­tól ? – meg­me­re­ví­tő Gorgó-fő, mell­vért, har­ci sa­ru stb).

Erwin Ringwald ki­vé­te­les te­het­sé­gű sti­lisz­ti­kai nagy­mes­ter.

Szer­zőnk elannyi­ra nagy­vo­na­lú s Seneca-i for­má­tu­mú idea-csősz az esz­me­tör­té­ne­ti „ne­héz­bo­rok”, a böl­cse­le­ti bo­nyo­lí­tás, a cso­mó­pont­kö­té­si gócolás, va­la­mint a gon­do­la­ti alá­dú­co­lás labirintikus ber­ke­i­ben, pré­se­i­ben és tit­kos bá­nyá­i­ban, hogy a poszt­mo­dern, a poszt-szoc-reál avagy az új-szür­re­a­lis­ta re­gé­nyek­re több­nyi­re im­mu­ni­zá­ló­dó – sőt, az ezen mű­vész­ke­dő för­med­vé­nyek ré­vén „blazírtizálódott”, s mint­egy „frigidizálódó”, s im­már min­den­re csak le­mon­dó­an le­gyin­tő, leg­re­zig­nál­tabb, le­ges­leg­apa­ti­ku­sabb – Ol­va­sót is óha­tat­la­nul ma­gá­val ránt­ja a ha­szon nél­kül tet­sző mű­él­ve­zet he­do­nis­ta, ter­més­ün­nep­lő szü­re­te­i­re és ba­rok­kos, adat­sze­rű­en rész­le­te­ző öt­let­bör­ze-pro­cesszi­ó­i­ra és tár­sal­gás-tech­ni­kai föl­vo­nu­lá­sa­i­ra.

Mert a gya­nút­lan és tá­jé­ko­zat­lan, s al­kal­ma­sint el­té­vedt, pszi­cho­-spi­ri­tu­á­lis Hallgatót-Vevőt, aki ve­szi az „Adást”, mint­egy be­szip­pant­ja a ringwaldi, kör­kö­rös idő-alag­út­ba az El­ső Nagy Nar­rá­tor – az úgy­szin­tén mi­to­ló­gi­ai il­le­tő­sé­gű Nár­cisz – nirvanikus és pa­ra­di­cso­mi­an paradigmatikus pár­hu­za­mo­kat tük­rö­ző mű­vé­sze­te.

Va­gyis a re­cept­ív participációtól, ma­gya­rán : a be­fo­ga­dói résztvevéstől meg­ré­sze­gült Ol­va­sót a Narráció Nar­kó­zi­sa akar­va aka­rat­la­nul el­szé­dí­ti … s az intuició fantázia-szőtte, 1001 éj­sza­kás re­pü­lő­sző­nye­gén óha­tat­la­nul messzeröpíti őt a Me­sé­lés Misz­ti­kus Must­ja és Bó­dí­tó Bo­ra. Mutabor (Hauff) ! …

Az életművi, panoramikus fres­kó-összeg­zés­nek is be­il­lő, ringwaldi, „el­be­szé­lői” Vár – a Pél­dá­ul Dé­va – há­rom, „szel­lem-kris­tály­ta­ni” fő­mo­tí­vum­ra épül.

Az egyik (pro pri­mo) a ke­ret­mo­tí­vum­ként a szö­ve­get minduntalanul át-át­szö­vő Dé­va-to­posz.

A má­sik (pro secundo) az anti-pápista de­re­kas-ének sze­re­pét be­töl­tő könnye­ző Szent Ist­ván-szo­bor fik­ci­ós magán-mitologémája.

A har­ma­dik (pro tertio) pe­dig az a – és az, az egy­szer­re Sher­lock Holmes­-i na­gyí­tót és Wattson dok­to­ri lo­gi­kát és kö­vet­ke­ze­tes­sé­get igény­lő – Dé­vai Eset – va­gyis an­nak a lé­leg­zet­el­ál­lí­tó Misz­té­ri­um­nak az iz­ga­tó soronkövetkező ki­de­rí­té­se – amely­nek so­rán meg­tud­juk – mint csat­ta­nót ! – hogy hol is tar­tóz­ko­dik a ti­tok­za­tos és vi­lá­gos, hogy min­den epi­kai szá­lat moz­ga­tó, mo­to­ri­kus és min­de­nek­nek hoppmestere-Motocea.

Az is­te­ni Diva-Déván zaj­ló s a jelenkorúsítottan plá­tói és esz­me­tör­té­né­sze­ti di­a­ló­gus svá­dás – az­az za­ma­tos ki­fe­je­ző­ké­pes­ség­gel meg­ál­dott – és akár­mi­ről is flot­tul cse­ve­gő-szó­nok­ló – sze­rep­lői ki­vé­tel nél­kül po­ko­li­an-ör­dön­gö­sen oko­sak.

Mi­ként du­kál is az a mind­un­ta­lan re­in­kar­ná­ló­dó pi­ka­reszk pi­káns szofizmusokkal ka­cér­ko­dó pit­to­reszk, fes­tői fi­gu­rá­i­nál.

Hi­va­tás­sze­rű­en meg­rög­zött, ja­vít­ha­tat­lan non­kon­for­mis­ták és vál­tig iz­gá­ga – avagy – a vál­lalt és a nyu­gat-eu­ró­pai nyárs­pol­gár „aranyközépútisághoz” vi­szo­nyít­va – de­vi­áns­nak és mar­gi­ná­lis­nak, „csa­var­gó­i­nak” el­köny­vel­he­tő balkanizmusukba nya­kig be­le­süp­pedt frondőrök, akik­nek vi­pe­ra­kí­gyó mér­gé­be már­tott, ró­zsa­olaj­jal meg­kent, vit­ri­o­los nyi­lai el­ső­sor­ban a sar­kí­tó ide­o­lo­gi­zá­lás agy­mo­só zsar­gon-cél­táb­lá­it ta­lál­ják kö­vet­ke­ze­te­sen és sváj­ci – tán zürich-i – óra­mű-pon­tos­ság­gal el.

Ringwald Ész Is­ten­nő­től il­lu­mi­nált sze­rep­lői nem ug­ra­nak be sem­mi­fé­le társadalom-hipotétikai és meggyőződés-átformatáló-átgyúró-átpofozó, fönntről le­fe­le tör­té­nő, sarkallatos és ele­ve, hogy a kor­lá­tol­tak fu­tó­sza­la­gon va­ló gyár­tá­sát cél­ki­tű­ző hü­lyí­tés­nek avagy az ide­o­ló­gi­ai bikk­fa-nyel­vek szóló-beszélő-éneklő szi­rén­je­i­nek-gó­lem­je­i­nek.

Ringwaldunk az únos-úntalan meg­je­le­nő vi­lág­meg­vál­tó prof­éta-pró­ká­to­rok és integrizmus-inventátorok to­por­zé­ko­lást ki­vál­tó froc­li­zá­sá­ra eme­zek szá­já­ra fa­gyaszt­ja mind­un­ta­lan és kí­mé­let­le­nül igaz­sá­go­san – s a történelmi-földrajzi-stb té­nyek­hez tech­ni­ka­i­lag és meg­le­pő mó­don hű­en – a ha­mis, me­cha­ni­kus és mű­vi szót, azt a fél­re­ve­ze­té­si és kom­mu­ni­ká­ci­ós ab­ra­kot, amellyel a XX. szá­zad ilyen-olyan szí­nű dik­ta­tú­rái etet­ték a tár­sa­dal­mi és kul­tu­rá­lis jó­ér­zés és fa­ir play – va­gyis a mű­ve­lő­dés-tör­té­ne­ti arc­bőr – mind­má­ig elég­gé ki­ál­ló bor­dá­jú, so­vány és Rosinante-szerűen ro­zo­ga, rossz ge­bé­it.

Ugyan­ak­kor Erwin Ringwald eszmei-ideatikus (és va­ló­já­ban di­o­ge­né­szi) vi­lág­lá­tá­sa annyi­ra tár­gyi­la­go­san iro­ni­kus és fá­jó­an tra­gi­ko­mi­kus, hogy azt, … pél­dá­ul va­la­mely Ujguriában (va­gyis ma : Kí­ná­ban) lap­pan­gó utó-hún és elő-(h)ungár, a VII. vagy a VIII. szá­zad­ban vi­rág­zó, manicheista gnosz­ti­ku­sa­i­nak is a be­tyár-be­csü­le­té­re vál­na.

Hisz a kabbalista-talmudista-írástudói agyafúrtságú s né­mi­képp a hal­ha­tat­lan és szkí­ta Anarchis-szal kö­ze­li szel­le­mi vér­ro­kon­ság­ban ál­ló, anti-autoritárius, te­kin­tély-el­len­ző, és a re­me­ték egy­sze­mé­lyes sza­bad­sá­gát is él­ve­ző, s a pszichanalitikai fi­nom­sá­gok iránt fö­löt­tébb el­mé­lyült ér­dek­lő­dést tanusító „lélekgyógyász”-szerzőnk ál­tal moz­ga­tott-meg­te­rem­tett va­la­mennyi re­gény-fi­gu­ra és gon­do­san el­ken­dő­zött írói szó­cső egy­ugyan­azon át­fo­gó fi­lo­zó­fia híve-és-bajnoka, és tud­va tud­ja, és fön­nön hírdeti, hogy az em­be­ri pszi­ché leg­na­gyobb és eled­dig saj­nos vég­le­ge­sen még gyó­gyít­ha­tat­lan rák­fe­néi, AIDS-ei, Ebolái és Anthraxjai meg egyéb ned­ves-lep­rái, ko­le­rái és fe­ke­te-pes­ti­sei kö­zött fő­he­lyen még min­dig a fan­tá­zi­át a vég­ső­kig fölajzó-mozgosító – a le­vá­gott és kí­sér­te­ti­es sárkánykígyófejeit vál­tig vissza­nö­vesz­tő, le­győz­he­tet­len és min­dent meg­mé­te­lye­ző fa­na­tiz­mus – az­az a men­tá­lis vak­ság : a kor­lá­tolt os­to­ba­ság, a vad sö­tét-agyú­ság s a hő­bör­gés­ként is meg­nyi­lat­ko­zó, hel­lén hübrisz – a bum­for­di dölyf, a gyű­löl­kö­dő gőg, a „bun­kó” büsz­ke­ség, az el­rá­ko­so­dott Mega-Ego, a mu­száj-rög­esz­mék­ké hipertrofizálódott (túl­fej­lő­dött), és kü­lön­ben az egé­szen kez­det­le­ges és pre­lo­gi­kus kép­zet­tár­sí­tás­ok­ban ké­jel­gő, egyé­ni ön­zés.

Per­sze, mind­ez „cui prodest ?”, va­gyis má­gi­ku­san és ma­gya­rul : «Ki­nek hajt hasz­not, ki­nek lesz be­lő­le nye­re­sé­ge, ki­nek ter­mel bő­sé­get, ki­nek az ér­de­ke ?» …

A rej­tély­meg­ol­dó szoteorológiai (meg­vál­tás­ta­ni) vá­lasz er­re klasszi­kus, : «Id est» s va­ló­já­ban a la­tin sententia má­so­dik tag­já­ban rej­lik : «Id est», az­az : „Ő az”, ne­ki, már­mint ese­tünk­ben a be­le­egye­ző jám­bor­ság­ra ter­mé­szet­sze­rű­en ma­gá­tól ér­te­tő­dő­en is haj­la­mos ol­va­sót Szer-ető Szer­ző­nek, ne­ki hajt hasz­not ez az iro­da­lom­tör­té­ne­ti hu­szár­vá­gás, ez a bra­vú­ros, re­zet-ki­vá­gó, mentál-alkímiai Böl­csek Kö­ve és to­vább­gon­dol­kod­ta­tó szin­té­zis-összeg­zés, ez a Gongora-i barokkosságú gon­do­lat-ka­val­kád, nomeg ne­künk, ön­nön, ránkmért sze­rény­sé­günk­ben meg­ha­tó­dott ol­va­sók­nak is, ne­künk is „nye­rős” e mű, s ame­lyet kö­vet­ke­zés­kép­pen Ő az, id est, Ő, a Szer­ző Az, Aki el­kö­ve­tett … nomeg szí­ves és ala­pos köz­re­mű­kö­dé­sünk foly­tán a mű­vel kap­cso­la­tos in­te­rak­tív be­fo­ga­dás-esz­té­ti­kánk gya­kor­la­tá­nak há­la – sum­ma sum­ma­rum – va­ló­já­ban mi is.

De per­sze nem árul­hat­juk el Erwin Ringwald jardin secret-jének, az­az jól el­rej­tett s nem vé­let­le­nül tit­kos és írói pa­ra­di­csom­kert­jé­nek min­den nüanszos csínján-bínját, vájtfülű zörejét-neszét-és-trilláját, ahol a me­sé­lői szem­szög egy bor­sos árú video-kamera tel­je­sí­tő­ké­pes­ség­éhez fog­ha­tó­an-mér­he­tő­en és för­ge­te­ges gyor­sa­ság­gal vál­to­zik, ci­ká­zik, rep­des és csa­pong az egyik nar­ra­tív pers­pek­tí­vá­ból homlokegyenesen át­ló­san vagy ha­ránt­irány a má­sik­ba a ma­ga, Paganini-hez mér­he­tő-vi­szo­nyít­ha­tó, epi­kus „rapszodológiájában”.

Mind­er­re áll­jon íny­csik­lan­do­zó, ka­rá­csony­vá­ró íze­lí­tő­ül egy, mon­da­nom sem kell, hogy vak­tá­ban és csak­úgy ta­lá­lom­ra ki­ra­ga­dott iro­da­lom-gaszt­ro­nó­mi­ai szö­veg-sze­let a Ringwald-i, Do­bos-tor­tá­ból és írás­tu­do­má­nyi, az an­tik rhétor-iskolák leg­ki­csi­szol­tabb, tech­ni­kai szel­le­mé­hez mél­tó szak-sza­kács­könyv­ből :

Burcă azon ipar­ko­dott, hogy új­ra át­ve­gye a szót, de Knobloch nem hagy­ta.
– Amint lát­já­tok – foly­tat­ta, uj­já­val mu­tat­va a pre­fek­tus­ra – előt­te­tek áll a mes­si­á­si lá­to­más, a mes­si­á­si utó­pia, a mes­si­á­si meg­vál­tás­ba ve­tett hit leg­újabb hí­ve. Mond­hat ne­kem bár­ki bár­mit is, a zsi­dók, mint en­nek a hit­nek meg­te­rem­tői, ki­ér­dem­lik dísz­he­lyü­ket a vi­lág­tör­té­ne­lem szín­pa­dán.
Mi­re én csak ennyit mond­tam:
– Ezt a dísz­he­lyet vé­rük­kel kel­lett meg­fi­zet­ni­ük.
A je­len­le­vők­nek ez­zel eszük­be jut­tat­tam Hit­ler­nek hat­mil­lió zsi­dó ál­do­za­tát, de en­nek el­le­né­re sem érez­het­ték azt, amit az érez, aki­nek any­ját-ap­ját, fe­le­sé­gét, gyer­me­ke­it gyil­kol­ták le, po­los­ka­ként, gáz­zal, századmagukkal, össze­gyö­mö­szöl­ve egy für­dő­szo­ba ki­né­zé­sű mé­szár­szék­ben.
– Lőrincz Zsolt jut eszem­be – me­sél­tem – egy ko­lozs­vá­ri ma­gyar fiú, aki­nek öz­ve­gyen ma­radt édes­any­ja hoz­zá­ment egy iz­ra­e­li­hez, és ki­ván­do­rolt ve­le a zsi­dók ősújhazájába. „Ott szin­te át­tér­tem zsi­dó­nak – mond­ta Zsolt – de az­tán meg­gon­dol­tam ma­gam. Hi­szen apám ágy­ban halt meg, és nem lá­ge­rek vagy prog­ra­mok va­la­me­lyik­ében, s az­tán meg so­sem ta­nul­nék meg úgy he­ge­dül­ni, amint azt a zsi­dók te­szik.” Szép mon­dás volt, meg is ha­tott, és, amint lát­hat­já­tok, nem is fe­lej­tet­tem el so­ha. No­ha nem hi­szem, hogy ez je­len­te­né a vi­lág­hí­rű zsi­dó he­ge­dű­sök sok­szor meg­cso­dált te­het­sé­gé­nek alap­ját.
– Pa­ga­ni­ni nem volt zsi­dó – osz­tot­ta Knobloch né­ze­te­met – és még­is ő volt min­den idők leg­na­gyobb he­ge­dű­se. Az­tán meg zsi­dók al­kot­ják a No­bel-dí­jas fi­zi­ku­sok­nak meg or­vo­sok­nak je­len­tős ré­szét, de en­nek alig­ha van kö­ze a zsi­dók sor­sá­hoz, a zsi­dók szen­ve­dé­se­i­hez.
Mi­köz­ben a je­len­le­vők el­gon­dol­koz­tak mon­dá­so­mon meg Knobloch vá­la­szán, Burcă ki­hasz­nál­ta a be­ál­lott szü­ne­tet és is­mét át­vet­te a szót.
– Az én meg­vál­tóm – mond­ta –, már­mint az, aki­ről én el­al­vás előtt ál­mo­do­zom, nem ugyan­az a hat év­vel Krisz­tus előtt, He­ró­des ural­ko­dá­sá­nak utol­só évé­ben szü­le­tett mes­si­ás­sal. Az én fel­ken­tem­nek ugyan­is, ah­hoz hogy ki­ér­de­mel­je tisz­te­le­te­met, meg kel­lett vol­na vál­ta­nia a vi­lá­got a bu­ta­ság­tól meg a kor­rup­ci­ó­tól is, és meg kel­lett vol­na győz­nie az em­be­re­ket ar­ról, hogy nincs meg­bo­csát­ha­tó és meg­bo­csát­ha­tat­lan tör­vény­te­len­ség, csak tör­vény­te­len­ség, hogy min­den bűn, az bűn, majdenm egy­for­ma mér­ték­ben bűn.» (pp. 363-364.)

Pró­za­írói Mágus-Magiszterünk és Misz­ti­kus Mes­te­rünk a Li­te­ra­tú­ra hét­pró­bás or­szág­út­ján amo­lyan ke­le­ti, hiero-phantikus Ke­le­men­ként – s egy­ben ön­ma­gát is ön­ként (avagy kény­sze­rű­ség­ből ?) föl­ál­do­zó, „föl­do­bó” szel­le­mi Kelemennéként – vezérel-irányít-orientál-és-kibernetizál ben­nün­ket, hű és oda­adó, mi­ti­kus misztészeit, az­az be­ava­tan­dó, s már-már ol­va­do­zó ol­va­só­it az ele­mi­en adott ter­més­kő­sze­rű­sé­günk tö­ké­le­tes, tér­mér­ta­ni koc­ká­vá va­ló át­csi­szo­ló­dá­sá­nak az ősi Ös­vé­nyén kis­sé szi­go­rú, de tü­rel­mes, tu­dós és meg­ér­tő meg­mű­ve­lő­je­ként.

A ki­zá­ró­la­go­san én-köz­pon­tú, el­fo­gult os­to­ba­sá­gunk „ter­més­kö­vei”, mi­ként ezt a bo­rí­tó is su­gal­maz­za, pusz­tán csak le- és be­om­ló, küklopikusan ti­sza­vi­rág-éle­tű és gyak­ran csak fal­li­kus függőlegességű, efe­mer fa­la­kat ered­mé­nyez­het­nek – ta­nít­ja a di­a­ló­gus-re­gény fő­sze­rep­lői ré­vén Ringwaldunk s a men­ta­li­tás­tör­té­net mind­un­ta­lan a föld­del egyen­lő­vé vá­ló „dé­vai Vá­rá­ban” ne­ga­tív exemplumként, ba­tsá­nyis el­len-pél­dá­nak ál­lít­ván – pél­dá­ul – Dé­vát, s a pa­ra­dig­ma­ként ke­zelt, „dé­vai”, eu­ro­pé­er, de va­ló­já­ban azon­ban csu­pán paradoxálisan apartheid-módra-kozmopolita „multi-kultit”, az­az azt a nem­ze­ti­sé­gi krump­li­pap­ri­kást, ahol az ős-le­vest ké­pe­ző össze­te­vők meg­fér­nek ugyan egy­más­sal egy fa­zék­ban, de ahol az ízek so­ha­sem ol­vad­nak-ér­nek iga­zán össze : ez a vi­lág emígyen megyen – so­pán­ko­dik mint­egy a könyv esz­mei mon­da­ni­va­ló­ját meg­fo­gal­ma­zó epi­ló­gus­ban a si­ra­tó-bú­csúz­ta­tók egyi­ke.

„„

Amely szo­mo­rú­an mo­soly­gó – avagy : mo­soly­gó­an szo­mo­rú – tényt még a cik­li­kus Apo­ka­lip­szist cik­li­ku­san (ci­ni­ku­san ?) vá­ró egye­tem­le­ges ad­vent­iz­mus messzianisztikus és Beckett-i Meg­vál­tás-, Godot-, Is­ten- és Cso­da-vá­rá­sa sem cá­fol­hat­ja hi­te­le­sen. A Kant-i örök bé­ke utó­pia – von­ják le a som­más és nem ép­pen meg­nyug­ta­tó vég­kö­vet­kez­te­tést a Pél­dá­ul Dé­va bölcs be­szél­ge­tő-part­ne­rei.

A vi­lá­got, lám-lám, még a kü­lön­ben si­ke­res Si­mon má­gus sem ment­he­ti-vált­hat­ja meg. Na ugye, cikk-cikk …

De min­den ku­darc-su­gal­ma­zó és kultúr-történeti re­zig­nált­ság el­le­né­re, ami e nagy­sze­rű és meg­gon­dol­koz­ta­tó könyv bú­csú-ol­da­la­i­ról és epi­ló­gu­sá­ból ki­cseng – sőt expressis verbis és in texto meg is fo­gal­ma­zó­dik – a dé­vai pa­ra­dig­ma, a dé­vai „ke­mény-dió”, a dé­vai, s vég­té­re is a Kelemenné-i ál­do­zat­ho­za­tal foly­tán még­is tri­um­fá­ló és kassza­si­ker­be tor­kol­ló „sziszifoszizmus”, a dé­vai cso­mó – va­gyis az ön­azo­nos­sá­got köl­csö­nö­sen tisz­te­lő és meg­őr­ző, ám még­is vi­lág­pol­gá­ri szel­le­mi­ség – ez a kultúr-komportamentalista panaceum (és pél­dá­ul az im­már tör­té­ne­lem­mé vált Te­mes­vá­ron) és a pél­dá­ul Dé­ván sza­ba­dal­maz­ta­tott egye­tem­le­ges test­vé­ri­sé­gi cso­da­szer – min­den ki­áb­rán­dult ir­gum-bur­gum és cöcögtető ejnyebejnyezés el­le­né­re szer­fö­lött kö­zel áll a sze­re­tő, szer­zői szív­hez, me­lyet ez a ki­hí­vás, ez a meg­ol­dás-le­he­tő­ség lát­ha­tó­an még ak­kor is ki­vált­képp ér­de­kel, ha a tárgy­kör kü­lön­ben na­i­van utopisztikusnak, ide­a­lis­tá­nak és gyer­me­teg­nek is tű­nik szá­má­ra ter­mé­szet­sze­rű­en iro­ni­kus, mert bo­rot­va­éles ra­ci­o­na­li­tá­sú vi­lág­ér­zé­ke­lé­se foly­tán.

A pszeudo-pesszimizmus te­rí­ték­re he­lye­zé­sé­nek meg­van­nak a ma­ga paradoxálisan po­zi­tív és ka­nyar­fú­ró­san föl­eme­lő s filantrópikusan hu­ma­nis­ta há­tul­ütői : túl­zot­tan sö­tét bo­rú­lá­tás – az el­lent­mon­dás ösz­tö­ne ré­vén – a de­rű­lá­tás ha­lo­vá­nyan tün­dök­lő, messzi re­mé­nyét éb­resz­ti ter­mé­szet­sze­rű­leg s mint­egy au­to­ma­ti­ku­san föl az ol­va­só­ban.

A Ringwald-i, vég­ső, kár­val­ló fegy­ver­le­té­tel és di­dak­ti­kus ki­égett­ség mentál-manipulációs gyö­ke­rei vi­szont el­ső­sor­ban pszi­cho­-stra­té­gi­ai jel­le­gű­ek, tud­ni­il­lik ah­hoz hogy a dé­vai pél­da – a nem­ze­ti­sé­gi „szeressük-egymást-gyerekek !” – egy­szer majd meg­va­ló­sul­has­son in facto, ar­ra foly­to­no­san és fo­lya­ma­to­san vágy­ni kell, s ez a kü­lön­ben ne­mes vágy csak ak­kor élő, ha a vágy-cél, a bel­ső óhaj tár­gya egy­elő­re még nem tel­je­sed­he­tett be a gya­kor­lat va­la­mennyi szint­jén.

Sze­re­tet­tel kö­szönt­jük a ta­nul­mány szer­ző­jét 50. szü­le­tés­nap­ja al­kal­má­ból. A szerk.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében