"Kezdetben a magasságból gyertyák hulltak."
Kereső  »
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 24. (494.) SZÁM - DECEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
HÓRÁK, RILÁK, METEÓRÁK,
Szőcs István
Nézőpont az angyal érkezéséhez
"Vadat és halat, s mi jó falat"
Demeter Zsuzsa
Struccfantom-vonatok Kocsárdon
Egyed Emese
Incipit
Rápillantás
Inga
Képek
AYHAN EY GÖKHÁN
És hallgatom a híreket
Léda Váradra készül
Töredék
Költészetem
Két ember
Szent Lajos király hídja
Szálinger Balázs
Én Béríró Sebestyénem
Karácsonyi Zsolt
Íszá mosolya
Wilhelm Müller
Versek
Egyed Ákos
Batthyány Lajos és Wesselényi Miklós (befejező rész)
Bogdán László
Levelek Lídiának, nem csak a ködről
Király Zoltán
versei
Terényi Ede
Műhelyjegyzeteim - Puer Admirabilis
Januári évfordulók
 
Demeter Zsuzsa
Struccfantom-vonatok Kocsárdon
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 24. (494.) SZÁM - DECEMBER 25.

Szőcs Géza legújabb könyvével ismét egy inspiratív, kérdésfelvető, s nem utolsósorban szórakoztató, ironikus-humoros, izgalmas olvasmánnyal lepte meg olvasóit. A Limpopo alcíme szerint nem más, mint “egy strucckisasszony naplója”, Szőcs Géza “embernyelvre fordította, átdolgozta és közzéteszi.” Ugyanakkor mindjárt az alcím alatt arra is figyelmeztet a fordító-átdolgozó-közzétevő, hogy kötete “első, változatlan kiadás.”
A könyv tehát már alcímében is megannyi kérdést tesz fel: először is a műfajiság és szerzőség kérdéskörét. A kritikák előszeretettel nevezik a Limpopót regénynek, amellyel, mint látni fogjuk, nemcsak a naplóműfaj narratív technikái miatt érdemes csínján bánni. A strucckisasszony szemszögéből elmesélt “történet” is elősegítheti a Limpopo allegorikus (kis)regényként, netán (tan)meseként való olvasását. A Bevezető első sorai ugyanakkor tovább szélesítik a lehetséges irodalmi műfajok skáláját: egy orwelli történet sejlik már az előszóban. E felismeréseknek azonban az olvasó nem sokáig örülhet!: “a szerző” már a Bevezetőben elismeri s egyben felül is írja Limpopo naplójának vélt műfaji hagyományait: “amikor ugyanis rájöttem, hogy egy baromfitelepi naplóval van dolgom, amely egy struccfarmon, tehát egy állati gazdaságban született, gyanakodni kezdtem: vajon nem egy orwelliánus história került-e a kezembe? Végül mégiscsak elolvastam, és úgy tűnik: a helyzet még súlyosabb, mert Arisztophanész, Ezópusz és La Fontaine kezemunkáját sem lehet nem felismerni e találtszöveg fölmenői között. Sőt, mintha még rút a kiskacsa története is visszakísértene benne.”
Hasonlóan felülírja a Bevezető a szerzőséggel kapcsolatos olvasói elvárásokat is. A talált szöveg szerzője az alcím szerint Limpopo, de a megtaláló, saját bevallása szerint, “megfejtette” és megszerkesztette a szöveget, a bejegyzések sorrendjét. Ugyanő rendezte a történeteket egyfajta lineáris sorrendbe a naplóban megfigyelhető, fejlődő nyelvtani szabályszerűségek mentén, figyelmen kívül hagyva a kortárs divatos olvasati módozatokat. Limpopo is kiszól néha-néha a könyvből: “mint minden regényhős, aki kiszól a könyvből, rákérdezve az íróra: no és velem mi lesz? – ezzel a kíváncsisággal várom én is, hogy megtudjam, milyen sorsot szánt nekem a Szerző. Igen, de hátha nincs is Szerző, csak egy elszabadult narratíva? Amilyenek egyes kísértethajók meg a Kocsárd körül tolató fantomvonatok...”
A mű itt követhető magyarítása, átültetése nemcsak a szerző-fordító problémára, a posztmodern történet szétírtságára – vagy a szétírtság fölöslegességére – hívja fel a figyelmet. A kötet végén található, A struccok nyelvéről című nyelvelméleti értekezés és annak utolsó sora, a “hát így tessék olvasni” imperatívusza Limpopo történetének, önmagára eszmélésének, azaz nyelviségének összegzése is.

A naplóból kiolvasható történet viszonylag egyszerű. A szocializmus utáni érában egy kelet-európai kisvárosban (F.-ben) strucctelepet létesítenek. A néha-néha Bodor Ádám-i hangulatot árasztó kisvilág történéseiről Limpopo szemszögéből értesülünk, akit a napló elején még Panninak hívnak. A történet fő epikai vonalát a struccok repülőedzésének – mint a telepről való szabadulás egyetlen lehetséges alternatívájának, az Afrikába való visszatérésnek – az elbeszélése képezi. Mindezt meglehetősen széttöredezett, a linearitást látszólag széttörő formában: a 151 bejegyzésre tagolódott naplóban számtalan, epikai fordulatokkal tarkított történésről is értesülünk, amelyek egyaránt reflektálnak a struccok és a stuccok-őrzők egymás közötti viszonyaira is. Megismerjük a strucckolónia tagjait, egyéniségüket; az őröket, azaz a smasszereket (Potrohost “aki a gémeskútban felejtette az anyját, így szokott bemutatkozni olyan pofával, mintha szellemes dolgokat mondana: Én vagyok a vén bakancsos és fia, a huszár”; Tökfely Mihályt: “ő nemesítette ki a No Pasarán fantázianevű, lábszagú rózsát”, illetve Mérgest, a “selypítő erdélyi ökölvívót”), mindennapi életüket, sakkjátszmáikat, a titokzatos gyilkost, aki a “hatalom” körében szedi fiatal, nőnemű áldozatait, ugyanakkor a baromfitelep további lakóit, vendégeit (Patikás Petikét az “ember-barátot”, az aranyhalat, Bellát, Svarcot, a feketebaglyot stb). Az edzéseket ének- és szótörlési órák váltogatják, ahol azokat a szavakat próbálják meg elfelejteni, amelyek “nem hallható, nem látható, nem szagolható, és meg sem fogható dolgokra vonatkoznak.” A repülőedzések során/miatt kibontakozó széthúzások következtében Limpopót elűzik a telepről, visszatérve kevesedmagával – a végzetes nap, a strucctelep felszámolása előtti napon – készül elrepülni Afrikába. Eddig a történet, melynek végéről, lezárásáról a Bevezetőben szerezhetünk részben tudomást: a struccok kiszabadítását tervező szerző a telepre látogatáskor már csak üres ketreceket talál, és egy aktatáskában Limpopo naplóját.
Limpopo naplójának allegorikus történetként – rabság és szabadság, kiszolgáltatottság, otthontalanság, elvágyódás, ember és hatalom problematikájaként – való értelmezése, vagy értelmezési lehetősége tehát kézenfekvő, s erre maga a szerző több helyen is rájátszik. Az éneklés/zene misztériumát felismerő Limpopo a “Fiaim, csak énekeljetek” sorral buzdítja strucctársait az éneklés mesterségének elsajátítására. Kiemelhetjük Zuzu strucckisasszony sommás értékelését az énektanár csalogány előadásáról, aki A csalogányhoz című Vörösmarty-vers eléneklésével kezdte az énektanítást, s egyfajta történelmi optimizmussal: “Zuzu kijelentette, hogy ha neki még egyszer meg kell hallgatnia a csalogányt, úgy érzi, öngyilkos lesz.” Mindez azonban – talán épp kézenfekvősége miatt – túlságosan leegyszerűsítené Limpopo történetét. (Viktor Pelevinnek a Remete és Hatujjú című elbeszélésében – megjelent 2007-ben – is hasonló tematikával találkozunk; az elbeszélés egy baromfifeldolgozó üzem két, repülni már elfelejtett szárnyasának történetét meséli el, akik szabadságukat a repülés újratanulásával szerzik vissza.)
A napló rövid bejegyzései által megteremtett széttöredezettséget, a párhuzamosan futó, néhol összefüggéstelennek látszó történetek halmazát a meglehetősen gyakori irodalmi, zenei, filmes, történelmi utalások, irodalmi toposzok teszik sokrétűbbé, egyben nyitottabbá, kevésbé regényszerűvé – és humorosabbá – a szöveget. Felismerhetjük Szőcs Géza összetéveszthetetlen nyelvi fordulatait is (A kisbereki böszörmények, A vendégszerető, avagy Szindbád Marienbadban). Mindezek alkalmazása azonban nem öncélú. A függelékben az utalások egy részének megfejtése is megtalálható (a többi az olvasói ismeretekre, fogékonyságra bízatik), megteremtve ezáltal a nyitott mű aktív olvasási körülményeit.
Hiszen Limpopo naplójának egyik legizgalmasabb része épp a nyelvi humor, irónia, a nyelvjátékok sokasága, illetve a poetizáló nyelv uralma (hadd idézzem az albatrosz énekét: “LÁTTAM ÉGNI A TADZS MAHALT./AZT ÍRJA RAJTA: TOUCH MY HEART,/ÉS KERTEMBEN EGY TADZSIK EMBER/SE SÍRT ÁSNI/ SE SÍRNI NEM MER. ”)
A nyelv sokrétűsége Limpopo önmagára ismertségében is fontos szerepet kap. A napló elején megszólaló Limpopo már nem azonos a napló végén beszélővel. Erre utal a szerző is, amikor a szöveg nyelvtani fejlődése mentén állítja sorrendbe a fejezeteket. Limpopo belső útja a felejtés–emlékezés, a múlt–jövő, az én–mi kérdéscsoportja köré építhető. A napló három igen hangsúlyos kérdéssel indít: “Mi a jóúristent keresünk mi itt? Mit keresünk ezen a telepen, mi struccok? Mit keresünk ezen az éghajlaton?”. Sem a strucckisasszony, sem társai nincsenek tisztában jelenlegi helyzetükkel, de saját maguk identitásával sem. Például Limpopo első nevének, a Panninak eredetéről nincs egységes véleményük (nem mellékesen ez csak az a név, amelyen a társai szólítják, nem tudva, hogy “Én Én vagyok”). A történet kezdetén a felejtés motívuma domináns – a felejtés szervezett formáját a szótörlő órákon sajátíthatják el a struccok. Második nevét társai ragasztják rá, mintegy egyszavas válaszként a napló elején feltett hármas kérdésre. A napló első részében nagyobb teret kapnak a társak által elmesélt történetek (pl. A Széchényi téri mészáros), a strucctelep leírása, a parttalan reflexiók, s egyelőre megválaszolatlan kérdések.
A repülőleckék elkezdésével egyre inkább a belső történetek válnak hangsúlyosabbá. A kezdetben megfogalmazott Én-képzet Limpopo eszmélése során kiegészül a MI misztériumával, a “beleférhetőség” felismerésével (“Vajon mitől érzi úgy az éjjeliőr a kapusszobában, hogy ő rúgta a győztes gólt Brazíliának, vagy hogy őt győzték le a törökök Mohácsnál”). A felejtés–emlékezés, múlt–jövő nyelvben történő le/megképzésére ismerhetünk Limpopo és Erdélyi Bella (vagy Blanka?), az aranyhal balladisztikus történetsoraiban is: Bella mindössze tizennyolc másodpercig tud emlékezni, így minden találkozása Limpopóval az első találkozás újdonságával hat. Ugyancsak ezt példázhatják a kísértet gyanánt bolyongó erdélyi fejedelmek és az őket kereső nyomozók. A strucckisasszony a feketebagollyal, Svarccal folytatott eszmecseréi révén fedezi fel és határozza meg a világot és önmagát. Beszélgetésüknek az egyik legfontosabb, összegző, vissza-visszatérő játékos szimbóluma a kocsárdi vonatállomás. A meseszerű, néhol Lázár Ervinre emlékeztető történetek a világ teremtéséről, a lélekről, az angyalokról, a halálról, Isten nyelvéről, az elnyert metafizikai támaszról, oroszlánokról és tigrisekről a látszólag lezáratlan történetet lezárttá teszik. Hiszen Limpopo már tudja, hogy a lélek olyan, “mint a székelykocsárdi váróterem. Az egyik bejáratára az van írva, hogy első osztályú váróterem, a másikra, hogy másodosztályú.”.

 Szőcs Géza: Limpopo, avagy egy strucckisasszony naplója. Embernyelvre fordította, átdolgozta és közzéteszi Szőcs Géza. Első, változatlan kiadás, Magvető Kiadó, Budapest, 2007. Illusztrálta Egyed Tibor
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében