"húzott hajót hordoz a délibáb"
Kereső  »
XX. ÉVFOLYAM 2009. 15. (533) SZÁM — AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Szabadnap
Mózes Attila
Megfakult képek
Szőcs István
JEGYZETEK
Bíró Zsófia
Krónika a posztmodern utáni zivataros korokból (3.)
Váradi Nagy Pál
Át a vashídon
LOUISE GLÜCK
Özvegyasszonyok
Altató
TED KOOSER
Boldog születésnap
STANLEY KUNITZ
A veszekedés
Ami szívet eszik
Márkus-Barbarossa János
Klausenburgerek (Hosszú mondat)
POTOZKY LÁSZLÓ
Üres csónak ring a tavon
MOLNÁR BODROGI ENIKŐ
Bengt Pohjanen köszöntése
BENGT POHJANEN
Versei
ANDORKÓ JÚLIA
Fekete Atlantiszok
Tar Károly
A pokol tornácán
PÉNZES ISTVÁN
Amator orbis
Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK - ZENÉT? - Mi­lyen messze va­gyunk a ze­né­től...
Hírek
 
kritika, tanulmány

Cseke Péter
Meg­cen­zú­rá­zott írá­sok
Jancsó Bé­la: Kosz­to­lá­nyi De­zső (1885–1936)

Kabán Annamária
Kvan­to­rok szö­veg­for­má­ló sze­re­pe
Ady End­re: Só­haj­tás a haj­nal­ban

Pomogáts Béla
"A vé­let­len tün­dé­ri aján­dé­ka"
– Kosz­to­lá­nyi a köl­té­szet­ről –

Kabán Annamária
Pár­hu­za­mos for­dí­tá­sok szer­ke­ze­te
Paul Ver­laine: Az én meg­hitt ál­mom

Zsidó Ferenc
Szán­tai to­vább­lép

Egyed Emese
A kí­ván­csi­ság áldásairól

Marta Petreu
Fenntartások nélkül

Adrian Popescu
A ki­in­du­ló­pont egy an­to­ló­gia

Papp Attila Zsolt
Burus Botond megleli az Istent

Marácz László
Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv

Szakolczay Lajos
Kós Kár­oly-épü­le­tek
Ha­ris Lász­ló fo­tói a bu­da­pes­ti Kolta Ga­lé­ri­á­ban

Szőcs István
Sipos Lász­ló al­bum

Francois Bréda
DIVA DÉ­VA 3.
Deva rediviva

Szabó Árpád Töhötöm
Mi­ért él Bun­dás Rekk si­va­tag­ban?

Szőcs István
Az el­sők di­cső­sé­ge – örök­ké má­so­ké?

Demeter Zsuzsa
Nyelv-em­lé­kek

Fodor Sándor
OL­VA­SÓ­NAP­LÓ
Egy kortárs különös sorsú könyvéről

Demény Péter
Ki­ált­vány egy nagy mű­vész ügyé­ben

Gyulai Levente
Hasz­ná­la­ti uta­sí­tás az el­kép­zelt matrjoska-babákhoz

Pomogáts Béla
Iro­da­lom a je­len­ben

Szőcs István
„…korai tör­té­ne­té­nek buk­ta­tói”

Gaal György
Nosz­tal­gia nél­kül a mo­nar­chia­be­li Ko­lozs­vár­ról

Babós Noémi
Vá­gáns da­lok dél­után­ra

Sütő-Egeressy Zsuzsa
El­mond­ha­tó tör­té­ne­tek

Mózes Huba
Arany­met­szés és sor­is­mét­lés Bar­tók Bé­la Arany­met­szés és sor­is­mét­lés Bar­tók Bé­la

Demeter Zsuzsa
Makaróniköltészet rokokószószban

Kántor Lajos
Láng dosszié - társszerzőségben

Sütő-Egeressy Zsuzsa
Ahol az ördög bujkál

Pomogáts Béla
"Kiáltó szó" Az erdélyi irodalom közösségi felelősségvállalása

Kovács Noémi
"Morbid történetek"

Sütő-Egeressy Zsuzsa
A kallódás művészete

Józsa István
Időképek

Pomogáts Béla
Költészet és hatalom

Szőcs István
MERENGŐ - A spanyolviasz feltalálásának történetéből (befejező rész)

Bogya Bíborka
Berlinvarázs

Mózes Huba
Dsida Jenő Könyörgés csodáért című költeményének kéziratos változata

Orcsik Roland
Kentaur irodalom - Az Új Symposion anyanyelvi idegenségéről -

Demeter Zsuzsa
Versegyén az álmok vásznán

Szegedy-Maszák Mihály
Bánffy Miklós - a karikaturista

Szakács István Péter
Szabadon született szavak - Beveyetés a nyugati magyar irodalomba

Egyed Ákos
Bocskai István, az államférfi

Szőcs István
Fürkészői ős-hajdan koroknak (Cserép József idéztetése)
Bréda Capytulációja avagy Szóból ért az ember!

Bakcsi Botond
Paródia és patafizika

Gyulai Levente
A kritikus szétnéz az úszó színpadon

Mózes Huba
Kötött hangritmusféleségek a magyar költészetben

Pomogáts Béla
Az erdélyi magyarság lelkiismerete - Sütő András öröksége -

CS. NAGY IBOLYA
"A kisebbségi lét metaforája volt..."

Szőcs István
"Hozudnak rendilétesen" (Sigmond István költői tanszínjátékáról)

Pomogáts Béla
Az erdélyi magyarság lelkiismerete - Sütő András öröksége -

Fried István
Antikvitás-recepció és modern emberkép - Márai Sándor Ulysses regénye

Demeter Zsuzsa
A címadás öröme

Szőcs István
Gén, műgén, álgén I.

Gyulai Levente
A hétfejű olvasó és az értelmezőkulcs

Varga Anikó
Én, te, ő, x

Mózes Huba
Sicus et nos dimittimus debitoribus nostris

Németh Éva
Komédia szünet nélkül

Pomogáts Béla
Az 1956-os forradalom és az erdélyi magyar irodalom

Demeter Zsuzsa
Mikor röpül Minerva baglya?

Szőcs István
Cs. Erdős - visszatekintő?

Gyulai Levente
Mennyire legyen vastag és széles a nagyító?
Mit hallgat el a művész?

Kántor Lajos
Megrendeltként szabadnak lenni... - A költő Szilágyi Domokosról

Pomogáts Béla
A búcsú regénye

Kinizsi Zoltán
Jozefát úr, avagy a koppánykodás

Kabdebó Tamás
Blackwell és a magyarok

Pomogáts Béla
Ötvenhat öröksége

Szőcs István
MERENGŐ - MÁGUS Déva vára
Női szerepek és férfi szereposztások?

Papp Attila Zsolt
Minden mérték fölött

Pomogáts Béla
Az erdélyiság változatai - Dsida Jenő és Szabédi László transzszilvanizmusa
Kolozsvár költője - Töredékek Lászlóffy Aladárral

Gyulai Levente
Az interjú mint az (ön)kanonizáció lehetősége

Sütő-Egeressy Zsuzsa
Gondolatok az alkönyvtárban

Gyulai Levente
Változó dialóguspozíció

Petrik Emese
Az ars poetica műfaji lehetőségei és Kassák művészete

Egyed Emese
A történet személyessége

Petrik Emese
Az önértékelés játéktere

Sütő-Egeressy Zsuzsa
Hamupipőkék Akadémiája

Pomogáts Béla
Kérdések és válaszok a történelemnek - Illyés Gyula és az erdélyi magyarság

Petrik Emese
Az önértékelés játéktere (folytatás előző számunkból)

Gálfalvi Zsolt
Domokos Géza könyvei

Gyulai Levente
A megértés története

Petrik Emese
Az önértékelés játéktere (folytatás előző számunkból)

T. Szabó Levente
A hallgatás alakzatai: öt kérdés

Balajthy Ágnes
A költő, akinek eleme a játék

Balázs Imre József
Értelmiségi szerepkatalógus Szilágyi Domokos műveiben

Demény Péter
Miért Kolumbusz?

Petrik Emese
Az önértékelés játéktere (folytatás előző számunkból)

Pomogáts Béla
A régióké a jövő

Kabán Annamária
Versépítő alakzatok

Gyulai Levente
"A vidra egyik útja során történt"

Petrik Emese
Az önértékelés játéktere (befejező rész)

Pomogáts Béla
Magyar mérleg (Cs. Szabó László esszéiről)

Bögözi Kádár János
Sürgetem a gyors időt

Bertha Zoltán
"...hogy kitudódjék a világ" - A hetvenéves Lászlóffy Aladárról

Széles Klára
A Lászlóffy-életmű "láthatatlan területe"

Pomogáts Béla
Magyar mérleg (Cs. Szabó László esszéiről) (folytatás előző lapszámunkból

Jancsik Pál
Egy Áprily-vers elemzése

Szőcs István
Jegyzetek - Minél kisebbségi gondolatok

Pomogáts Béla
Magyar mérleg (befejező rész)

Cseke Péter
Ady szerepe az Erdélyi Fiatalok eszmélésében

Simoncsics Péter
Mű - fordítás! - mű - Eszterhás Péter dán műfordításairól pályafutásának huszadik évében

Borsos J. Gyöngyi
Hegyes Agyar kelepcéje, avagy kinek címezték az ajánlott szappant?

Sas Péter
Kolozsvár ábrázolása Grandpierre Emil alias Nagy Péter 80 éves lírai városkalauzában

Szőcs István
Retour éternel - Székelykeserves vegyeskarra

Egyed Ákos
Batthyány Lajos és Wesselényi Miklós

Demeter Zsuzsa
Struccfantom-vonatok Kocsárdon

Egyed Ákos
Batthyány Lajos és Wesselényi Miklós (befejező rész)

Antal Balázs
Ballada kitömött madarakkal

Gaal György
Diákkörök és -egyesületek a 20. századi kolozsvári Unitárius Kollégiumban (1900-1948)

Szőcs István
A múlt idők setét virága I. - Egyik író annyi, mint a másik?

Gaal György
A nem csak legendákban élő Kelemen Lajos

Pomogáts Béla
Erdélyi magyar irodalomtörténet-írás (1920-1944)

Szőcs István
Múlt idők setét virága III.

Antal Balázs
Kulcsok egy szabályos kisregényhez

Demeter Zsuzsa
Város a tengeren

Antal Balázs
Kulcsok egy szabályos kisregényhez

Mike Ágnes
"Az emlékezés nem luxus, hanem munka"

Egyed Ákos
Helyzettudat és vállalás

Cseke Péter
Aki az építészet bartóki útját járta

Orbán Zsuzsa-Lilla
Mítoszteremtés és rejtett humor kitalált és valós történetekben

Tóth Mária
Berlinhét, Berlinév

Józsa István
Irodalmon innen és túl

Gál Andrea
Mitologizálás

Pomogáts Béla
Reményik Sándor költészete

Gaal György
Lámpagyújtogatás Reményik körül

Pomogáts Béla
Reményik Sándor költészete (befejező rész)

Zsigmond Andrea
Skandináv belülnézet 1. - Norvég-ügy, pásztázás
Skandináv belülnézet 2. - Dán tükrözés

Pomogáts Béla
Kuncz Aladár (1886–1931)

Mike Ágnes
Kövekben az idő

Bakk Ágnes
Hogyan spóroljunk a képekkel

Gömöri György
Dsida versfordításairól

Pomogáts Béla
Bartalis János (1893–1976)

Demeter Zsuzsa
Téma nem titkos, de lezárva

SZABÓ ANDRÁS PÉTER
Fülszöveg

Borsos J. Gyöngyi
Mennyei madártej

Demeter Zsuzsa
TIFF: a postás mindig 7-szer csenget

László Noémi
Egy vakmerő dilettáns esete az irodalommal

Józsa István
Életanyag

Antal Balázs
Megélt beszéd

Egyed Emese
Jelvilágok vándora

Gál Andrea
Varró Dé – amitől a szív oly olvadé

Botházi Mária
Fülszöveg

Gagyi Ágnes
Skandináv belülnézet 3. - Doppler 1.

Benő Attila
Újabb magyar szótárak és a külső régiók magyar nyelvváltozatai

Mike Ágnes
Esszé az esszéről

Gagyi Ágnes
Skandináv belülnézet 4. - Doppler 2.

Pomogáts Béla
A sors kovácsa és a kovács sorsa – Jegyzetek Szilágyi Istvánról

Antal Balázs
A toposz trónfosztása - Transzszilvanista szöveghagyományra épülő disztópikus regények

SZABÓ ANDRÁS PÉTER
Tinódi arcai

Pomogáts Béla
Horváth Imre (1906–1993)

Xantus Boróka
„Százötven papírfecnik”

Lőrinczi László
Úgynevezett „Kuncz-politika”

Pomogáts Béla
Jékely Zoltán (1913–1982)

Orbán Zsuzsa-Lilla
Utazásnyi regény

Simoncsics Péter
Nyelvi létmódok – történeti perspektívában

Szőcs István
Hazajáró Mátyás király

Demeter Zsuzsa
A szerzők nem felejtenek

Boda Edit
Atriplex Segediensis, avagy a sajátos magyar laboda

Pomogáts Béla
Erdélyi magyar valóságirodalom

Antal Balázs
Szorokin egy Oroszországa

Borsos Júlia Gyöngyi
„A cimbalmost leütötték cimbalommal, öncimbalmával ütötték le”

Fried István
Az Előretolt Helyőrség újabb légionáriusai (kötetek ifjú erdélyi szerzőktől)

Fried István
Az Előretolt Helyőrség újabb légionáriusai (kötetek ifjú erdélyi szerzőktől)

VÉGH BALÁZS BÉLA
Kaffka Margit a kortárs könyvkiadásban

Pomogáts Béla
Szabédi László (1907–1959)

Antal Balázs
Disznóól legóból

Bertha Zoltán
Lászlóffy Aladár világa - Széles Klára nagymonográfiája

László Noémi
Hova küldenek a bóják? - Király László – versszolgálat a csillag árnyékában

Székely Csaba
Sem megoldani, sem megbirkózni - Kétszáz éve született E. A. Poe

Szőcs István
Megújulás – viaszérésben

Bertha Zoltán
Kisebbségiség és modernség

Papp Ágnes Klára
A lehetetlen poétikája

KŐVÁRI ILONA
Ki dalol a könyvespolcon?

RÁCZ LEVENTE
„Szív és cserép maradjon ép”

Petres László
Az utolsó boszorkány krónikása*

BIRÓ ANNAMÁRIA
Schlözer, Hoffmann és az ő „nagy igazságaik”

CS. NAGY IBOLYA
A vers az, amit hallgatni kell - Impressziók Kányádi Sándor lírájáról

KÖDÖBÖCZ GÁBOR
A szonettben megtalált szabadság

Antal Balázs
Az egyetlen metafora felé

V. GILBERT EDIT
Boldogítók és kivonulók

Gagyi Ágnes
A düh a szabadság egyetlen módja

Pomogáts Béla
A költészet: a szellem önvédelme – Radnóti Miklós születésének centenáriumán –

V. GILBERT EDIT
Boldogítók és kivonulók (Folytatás előző lapszámunkból)

Gál Andrea
Poe nyomában: lírai fantasztikum

Szepes Erika
Ajánló sorok Lászlóffy Csaba A waterlooi ganajtúró bogár című kötetéhez

Pomogáts Béla
Az irodalom (látszólagos) veresége – a magyar forradalom után

László Szabolcs
Kazárok Bábelje – egy rekonstrukció

Széles Klára
Lászlóffy Aladár örök öröksége (1937. május 16. – 2009. április 19.)

Balázs Imre József
Üzenet a legbelső titkos lőterekről

Mike Ágnes
Kinézésekkel a képből

Bertha Zoltán
A Nyugattól a Kelet Népéig és Szárszóig - Németh László eszmevilágáról

Fodor Györgyi
Emotikonmozaik

Bertha Zoltán
A Nyugattól a Kelet Népéig és Szárszóig - Németh László eszmevilágáról (befejező rész)

Fülöp Izabella
Az önértelmezés körkörössége

VÉGH BALÁZS BÉLA
Regénymonológ gyermekhangra

MOLNÁR BODROGI ENIKŐ
Bengt Pohjanen köszöntése

ANDORKÓ JÚLIA
Fekete Atlantiszok

Petrik Emese
„Marasztaló Aranykor” – a női nemesség

Simoncsics Péter
Teátrista teátrum nélkül, avagy Csokonai „fekete komédiája”

Márton Ágota
Gyerekperspektíva, avagy „lentről a világ”

Simoncsics Péter
Teátrista teátrum nélkül, avagy Csokonai „fekete komédiája” (befejező rész)

Antal Balázs
A napfény és mögötte a rács

Tóth Mária
Biciklivel a fák közé

Kozma Dezső
Arany János költő-arcképei

Márkus Béla
Szemközt az Idővel - Sorok a száz éve született Horváth István költészetéről

KŐVÁRI ILONA
Oda merek…(?)

Balázs Imre József
A mélyszerkezet kitüremkedései

SZABÓ ANDRÁS PÉTER
A Generalissimus Siculiában

VÉGH BALÁZS BÉLA
Levél (Veresmartról) a hitveshez

M. BODROGI ENIKŐ
Opera a határon

DOBÁS KATA
Ikonikus szóváltás térrel, idővel

Cseke Péter
Társbérletben a történelemmel - A húsz éve elhunyt Bözödi György főművének előtörténetéről és utóéletéről

László Noémi
Indul a bakterház – tánclépésben

Mike Ágnes
Magyarázat mindannyiunknak

Orbán Zsuzsa-Lilla
El nem döntött dolgok

Borsos J. Gyöngyi
Város az Éber Utazóhoz

Pomogáts Béla
Az emlékezet stratégiái - Erdélyi emlékiratok a huszadik század második felében

Gál Andrea
Angyalos könyv

FARKAS GÁBOR
„Moldovának szép tájaind” - Lakatos Demeter költészete

Szőcs István
Kolozsvár születése

Farkas Wellmann Éva
A világtól való el nem szakadottság

KALLÓS ORSOLYA ENIKŐ
Petőfi: a valóság igazsága

Balázs Imre József
Otthontalan otthonosság - Géczi A. János történetei

Gáll Attila
Vállalt képzavarok (?)

Gaal György
Kolozsvári Regulus: Linczigh János

KABÁN ANNAMÁRIA − MÓZES HUBA
Dsida Jenő irodalmi seregszámlái

Márton Ágota
Titkot rejtő szövevények

Karácsonyi Zsolt
A zárt tér metafizikája

RÁCZ VINCE
A nép nem olvas verseket (Szerb Antal irodalmifejlődés-rajzához)

Antal Balázs
Ki viszi át a lírai hőst?

CS. NAGY IBOLYA
Öntörvényű és önpusztító élet - A Csoóri-személyiség vonásai

Széles Klára
„Keresem magamban az angyalt” - Részletek egy Sigmond István műveiről szóló tanulmányból

Mike Ágnes
Szélbe szórt szavak

Bakcsi Botond
A hiány antológiája (Darvasi László: Virágzabálók)

Dávid Gyula
Szerkesztői asztal és tanári katedra - Áprily Lajos Kolozsváron: 1925-1929

Xantus Boróka
„A valóság melyik szeletében vagyunk éppen?”

Muntán Emese
„Vannak, akik nagyanyától születnek”

László Noémi
Arról, ami arany, még ha nem is fénylik

VÉGH BALÁZS BÉLA
Páskándi Géza gyermekversei

Gál Andrea
Románia, ezredelő

Fodor Györgyi
A cseplini másvilág

Márton Ágota
Tér, idő s gondolat

Józsa T. István
Párhuzamos szövegvilágok

Cseke Péter
Klasszikusaink testamentuma - Avagy: miként képzelte Páskándi Géza 1968-ban az írói mecenatúrát?

Karácsonyi Zsolt
Metadrámák, posztmodern ikrek

MÁRKUS ÉVA LAURA
Amiről nem beszélünk...

Mike Ágnes
Küldetés… teljesítve

TŐKÉS ORSOLYA
Magyar színészet kisebbségi sorban

Antal Balázs
Átrendezkedés

Márton Ágota
Szürrealista mese

Király Farkas
Napisten napirendre tér

Blénesi Éva
„Olvass, bolyongj, szeress” - A humanista Faludy önteremtése és világteremtése

Papp Attila Zsolt
F. Gy. mester utazásai térben és időben

Lanczkor Gábor
Kommentár egy kínai vershez

Vallasek Júlia
Mi van a pályatükör másik oldalán?

PÉCSI GYÖRGYI
Izgalmas közöny

Márkus Béla
A poén derűje és bánata – Engedelmével –

SZABÓ ANDRÁS PÉTER
Panaszkönyv

CSÁKÁNY CSILLA
Maestro Erkel gálaest Kolozsváron

SERESTÉLY ZALÁN
„...áldott a te méhednek gyümölcse...”

Egyed Péter
A Földi Szellem forrásvidékeinél

Cseke Péter
Egy 1931-es életigenlő tanulmány időszerűsége (László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai)

Balázs Imre József
A „benti világ” alaptörténetei

Pomogáts Béla
A Forrás első költőnemzedéke – Gondolati és poétikai megújulás –

Kántor Lajos
Történelem – alul- és felülnézetben

Szőcs István
Százával elpazarolt nézők…

Egyed Péter
A Földi Szellem forrásvidékeinél

Bakcsi Botond
Titok, jelen, regény

Dávid Gyula
Balla Bálintról és szűkösségszociológiájáról, laikus megközelítésben

KABÁN ANNAMÁRIA − MÓZES HUBA
Dsida Jenő az erdélyi Helikon marosvécsi találkozóin

Xantus Boróka
„Keresek rímet mindig ugyanarra”

Szőcs István
Egy az Isten, más a palást

Mózes Huba
A felismeréstől a virtuális egységbe foglalásig

Antal Balázs
A mindenféleség gyönyörűsége

Pomogáts Béla
A Forrás második költőnemzedéke – A szülőföld és a közösség élményei –

Vincze Ferenc
Az önazonosság senkiföldjén

Pomogáts Béla
A Forrás második költőnemzedéke – A szülőföld és a közösség élményei – (befejező rész)

Gál Andrea
Nyomolvasás kezdőknek és haladóknak

Gaal György
Lexikonunk zárókötetei

M. BODROGI ENIKŐ
Jégzajlás a meänkieli kultúrában

VARGA P. ILDIKÓ
Sofi Oksanen – amiről beszélni kell

OUTI HASSI
A pofikönyvben hát minden reményünk?

Lászlóffy Csaba
Avagy ki és hol őrzi az emlékezés kulcsát?

SELYEM ZSUZSA
Álmomban röhejes ellenálló vagyok - Bodor Ádám 1978 és 1981 között írt tárcáiról

VÉGH BALÁZS BÉLA
Versek kicsiknek, nagyoknak

Petres László
A szusszanásnyi verslábtól a napéjegyenlőségig

Szőcs István
Akkor is éppen így ütött az óra…

Xantus Boróka
Ínyesmester irodalmi utazása

Fodor Györgyi
Hány fokos a beszéd láza?

Szántai János
Király Farkas költő novelláskötete

GY. DÁVID GYULA
„Tu Eris Super Domum Meam” - Johannes Nachtigall (1717?-1761)

Antal Balázs
Védő versek

Gaal György
A tollforgató Kelemen Lajos

Márton Ágota
„Fordítva kissé oldalról”

Szőcs István
Erdély egyik története

Simoncsics Péter
A Kalevala a magyar kultúrában

KOVÁCS FLÓRA
Továbbírás?

Gál Andrea
Orbán Balázs és a kora

Széles Klára
Egy különös író különös pályája

Demeter Zsuzsa
Változatok halálsikolyra és madárhangra

Cseke Péter
Aki erdélyi szavakból épített katedrálist

BIRÓ ANNAMÁRIA
Emlékkötet Egyed Ákos 80. születésnapjára

KORPA TAMÁS
Textuális tükrök – közelítések Szilágyi Domokos levelezéséhez

Demeter Zsuzsa
Változatok halálsikolyra és madárhangra 2.

Xantus Boróka
„Mindig a légy győz”

ANNA TARVAINEN
Út az ismeretlenbe – kortárs magyar irodalom Finnországban

Demeter Zsuzsa
Változatok halálsikolyra és madárhangra 3.

Balázs Imre József
Régi történet

HEGEDŰS IMRE JÁNOS
Polifónia

SZABÓ ANDRÁS PÉTER
Erdély „unifikációja” – másképp

Szakolczay Lajos
A szerelem gyönyöre és korbácsütései

KOVÁCS FLÓRA
A nyelv jegyei

BIRÓ ANNAMÁRIA
A nő városa egy apás korban

Mike Ágnes
„Aranyerdő közelében, ezüst erdő rejtekében, gyémánt erdő közepében”

Széles Klára
Pomogáts Béla fontos, új kézikönyve és S.O.S-jelei

Márton Ágota
Határátlépések a nyelvben

Cseke Péter
Jancsó Elemér párizsi leckekönyve

SERESTÉLY ZALÁN
Egy ibér pókhálóról

Egyed Ákos
Fejedelemválasztó országgyűlés Nyárádszeredában 1605-ben

Papp Attila Zsolt
Kortársunk, a sárkány

Pomogáts Béla
Erdélyi magyar dráma

Vallasek Júlia
Elviselni a családi múltat

PÉCSI GYÖRGYI
A posztumusz Tengerparti lakodalom és a kései Szilágyi Domokos-versek

Pomogáts Béla
Erdélyi magyar dráma

Farkas Wellmann Éva
Néhol szinte a lélegzetvételt

Mózes Huba
Két költő: Babits Mihály és Reményik Sándor

KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Az Anyaföld története

Gál Andrea
Kortárs legendák

BERKI TÍMEA
Irodalom/történet egy 18. századi református lelkész írásgyakorlatairól

Láng Orsolya
Belenagyítás a testbe

Fried István
Monográfia Tőzsér Árpádról

SZÉMAN E. RÓZSA
A derű mesterfoka

Vízi Tünde
Szubimágó

ANDORKÓ JÚLIA
Az örökké bohóckodó lét természetéről

Xantus Boróka
„Nincs szó arra, ami én vagyok”

Kabán Annamária
Kinek lila szárnya ragyog

KISS ERNŐ CSONGOR
Határhelyzetek végnapokra

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Hontalanul köröző madarak

Angi István
Egy torzóba fogant Egész drámája

NAGY CSILLA ZSUZSANNA
Shake spirit, avagy Shakespeare itt

Vallasek Júlia
Angolkeringő 1. Érzékek érverése

Egyed Ákos
Középajtai Benkő József pere 1803-ban

Gömöri György
Három új vers-hungarikum Angliából

Láng Orsolya
Azonosulások

Antal Balázs
Érzelem? Ugyan!

GHIURUŢAN–BURA ROZINA
Hívó szelek

Gaal György
Az utolsó erdélyi heraldikus

MOLNÁR PÉTER
A látvány beszkennelése

Pomogáts Béla
Teljesedő kiadás

Mózes Huba
Emléket állítottam. Dsida Jenő fordításainak szövegközisége*

Gál Andrea
Nyomorultak

SERESTÉLY ZALÁN
Értette-e Vejnemöjnen a szavak jelentését?

TŐTŐS DOROTTYA
„Dögölj meg, kedves vendég, ha jót akarsz”1

Vallasek Júlia
Angolkeringő 2. „Oda nézel, ahova nem szeretnél”

Fodor Györgyi
Imádott ugató szavak!

TÓTH-KOVÁCS NIKOLETT
Fantasztikus utazás az ősvaló felé

KOVÁCS FLÓRA
Továbbszállás

Pomogáts Béla
Magyar irodalom Erdélyben - Személyes bevezetés a gyergyószárhegyi eszmecseréhez

Petres László
Miesnapi kirándulások Árkádiában

Székely Örs
Az állástalan táncosnő, a lovas és a bozótlakók

Xantus Boróka
A „majdnem-tökéletes” megérintése

SERESTÉLY ZALÁN
„Kell, hogy valami hangfürtbe fogja a húst”

BIRÓ ANNAMÁRIA
„Csak annyit tudunk: így is történhetett”

ALBERT KINGA
Ellenállni a csonkításoknak

KISS ERNŐ CSONGOR
A sosemvolt imposztor

LAKATOS MIHÁLY
Végtére is: miféle szerzet ez a Bence?

Láng Orsolya
Köztes lét

Cseke Péter
Hamu alatt őrzött parázs

Vallasek Júlia
Angolkeringő 3. - Veszélyes tündérmesék (A. S. Byatt: The Children’s Book)

Kabán Annamária
„Engedd szellemed cikázni még” - Intertextuális kapcsolódások egy Kovács András Ferenc-versben

NAGY ZOLTÁN
A „nélkülözhetetlen fölösleg” újrateremtése(i)

Bogdán László
A kert, a kísértő éden, az évszakok körforgásában

MOLNÁR ZSÓFIA
Egy tekintet a józan paradicsomra

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Bizánci tündérjáték

Vallasek Júlia
Angolkeringő 4. A magány librettói

Tóth Tünde
Működ(tet)ni muszáj

Sántha Attila
A titokzatos „gyimesi apátúrság” helynévi nyomairól

SERESTÉLY ZALÁN
Hertza Mikola ideiglenes repülési tilalma

KABDEBÓ TAMÁS
Poeta Doctus Universalis – Makkai Ádám költészetéről

Márton Ágota
Szász fúga

Xantus Boróka
Mahler sámliján

Kabdebó Tamás
Poeta Doctus Universalis – Makkai Ádám költészetéről –

Láng Orsolya
Arról, hogy mégis

FERENCZI SZILÁRD
Vérvonal

Jakab Villő Hanga
Megtalált eszmélet

Vallasek Júlia
Angolkeringő 5. A tudomány mágiája, avagy hogyan szelídítsünk tigrist? (Yann Martel: Pi élete)

SZABÓ ANDRÁS PÉTER
Ex occidente lux?

Miklós Ágnes Kata
„Ez Budapest, nem Chicago” – Kondor Vilmos regényeiről –

Xantus Boróka
Kísértő Dacia, fenyegető zeppelin

Pomogáts Béla
Kalotaszegi elégia

Kinizsi Zoltán
Mindeközben a Vadnyugaton...

ANDRÉ FERENC
Atlasz bírja

Fodor Györgyi
De mi van a pulton?

Kötő József
Dsida és az erdélyi magyar színház identitásképének kialakulása

Dávid Gyula
Többségből a kisebbségért - Páskándi Géza a kisebbségstratégiáról négy tételben

Király Farkas
Heten, mint az Ibikék

Láng Orsolya
Én – az mindig valaki más

Borsos J. Gyöngyi
Hogyan működik a macska?

KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Élmény-Közel-Kelet

Fried István
„Mert színek vannak a feketeségben”

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
A végpusztulás útirajza

Vallasek Júlia
Angolkeringő 6. Emma, Anna, Gina (Anne Enright: The Forgotten Waltz)

Xantus Boróka
Papa szeme mindent lát

Gaal György
Klió erdélyi napszámosainak mintaképe

VÉGH BALÁZS BÉLA
A megismeréstől a felismerésig (József Attila és Szilágyi Domokos eszmélései)

Kántor Lajos
Központ, központok

Farkas Wellmann Éva
Visszatalálni a közönséghez

KISS ERNŐ CSONGOR
Huszonnégy mai magyar története

Borsos J. Gyöngyi
Olyan kicsi Laskák vagyunk

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
„Vitalitás és melankólia”

Demeter Zsuzsa
Vallanak-e a lila lovak?

Szakolczay Lajos
Szabadságváltozatok

ANDRÉ FERENC
„533 És ezt is megírod?”

Borsos J. Gyöngyi
Az a bizonyos fokhagymacikk

Szőcs István
A székelykapu – és másféle kapuk II.

HEGEDŰS IMRE JÁNOS
Versközelben

Cseke Péter
Székesegyház-építő lázban - Németh László irodalom-földrajzából

Antal Balázs
Készülődés a visszatérésre

MOLNÁR ZSÓFIA
Lábjegyzetelt protokoll

Bertha Zoltán
Poézis és gondolat

Gál Andrea
"Egyszerre szinte mindent fogna egybe"

Orbán Zsuzsa-Lilla
Ismerős történetek

SERESTÉLY ZALÁN
Alkalom az alkalmatlankodásra

Xantus Boróka
Versben indító Szívtűzoltóautó

Vallasek Júlia
Angolkeringő 8. Mindig április

KECSKÉS TAMÁS HUNOR
A tudás és a tudomás különbségeiről

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
A narrátor emlékezete

Demeter Zsuzsa
Bűntelen bűnösség – Sigmond István prózapoétikájáról

Pap Ágnes
Molekulákban a világ

Lakatos Artur
A fantasy-világ mítoszai (1.) – Robert E. Howard és a harcos antihősök

László Noémi
Ördöglakat – Kinde Annamária utolsó verseskötetéről

Pomogáts Béla
Többségből kisebbség – kisebbségből szórvány

Lakatos Artur
A fantasy-világ mítoszai (3.) – Lovecraft, a fantasy pszichotriller prófétája

BERKI TÍMEA
Bölcsészek vetélkedése

Jakab Villő Hanga
A farkas mi vagyunk

Lakatos Artur
A fantasy-világ mítoszai (3.) – Jack Vance és a haldokló Föld világa

GONDOS MÁRIA-MAGDOLNA
„Totál egotrip”

Szekernyés János
Díjazottak tárlata

Lászlóffy Zsolt
A béke utolsó – a háború első éjszakája

ANDRÉ FERENC
Mítoszok, Sziveri, Erdély

Gál Andrea
A kecegányfióka, az IFET-ló és egyéb állatfajták

Könczey Elemér
Bánffy Miklós, az eklektikus grafikus

Dávid Gyula
Milolu: egy rendhagyó Bánffy-regény

Balázs Imre József
Bánffy Miklós és a Reggeltől estig művészproblematikája

MÁRTON ÁGOTA
Variációk papírszívre

Vallasek Júlia
Angolkeringő 9. – Az önelemzés kudarca

ANDORKÓ JÚLIA
Azok a hatvanas évek az Utunkban

Pap Ágnes
A szerelem Lángja

ANDORKÓ JÚLIA
Azok a hatvanas évek az Utunkban

Xantus Boróka
Az írás terápiája

Vallasek Júlia
Angolkeringő 10. A kellemetlen tanú

Benke András
„Mondhatna jövendőt, ha volna…”

Cseke Péter
Kuncz Aladár udvarhelyi kézfogása - Tompa Lászlóról nyár eleji képekben

KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Komponált képzavarok

Pomogáts Béla
Szabédi László 2014-ben - Trianontól a „harmadik útig”

Egyed Péter
A beatkorszak költője

Láng Orsolya
Az ismerős mellékes

Pomogáts Béla
Szabédi László 2014-ben - Trianontól a „harmadik útig”

Kötő József
A két világháború közötti erdélyi színház az Erdélyi Helikon tükrében

Farkas Wellmann Éva
Minden fontosban a magány

Jancsik Pál
Egy igazi erdélyi humanista

Simoncsics Péter
Weöres Sándor nyelvi bravúrjai

Dávid Anna Júlia
Találkozás a Moszkvásokkal

Mózes Huba
Dsida Jenő költői kibontakozásának városa: Kolozsvár

KOVÁCS FLÓRA
Az ütem írása - Bretter György esszéiben fel-feltűnő időszemléletek*

KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Olvassa el, de úgysem fogja érteni

Vallasek Júlia
Angolkeringő 11. Rejtőzködő félelem (Mark Haddon: The Red House)

Elek Tibor
Klasszicizáló beérkezés

DIMÉNY HAJNALKA
„...úgy kezd a lelkünk a ketrecéből kiszabadulni”

Fried István
Lányregényes emlékezet mint kordokumentum

Elek Tibor
Klasszicizáló beérkezés

Antal Balázs
Apa a Holdon

BERKI TÍMEA
Múlt-mutatók

Pomogáts Béla
Egy nemzeti közösség szószólójaként - Az Erdélyi Szépmíves Céh és az erdélyi magyar közélet

Vallasek Júlia
Havasi nosztalgia

Gaal György
Egy könyvtárigazgató emlékiratai

Orbán Zsuzsa
Fehér galamb a fürjek között

Horváth Előd Benjámin
A szerelmi költészet diszkrét bomlasztása

BÉRES NORBERT
A test börtöne

Vallasek Júlia
Angolkeringő 12. A kém, aki szeretett

MOLNÁR ZSÓFIA
Békebelivé élni a csodát

MIKÓ IMOLA
A szabadság nehéz mámora

Demeter Zsuzsa
„Döbrentei nekünk oly zsurnált ad, amelyet reményleni nem mertünk volna” - Erdélyi Muzéum (1814–1818)

Vallasek Júlia
A lehetetlen kísértése, avagy hogyan (ne) vitatkozzunk az irodalomról

ANDORKÓ JÚLIA
Irodalom a korai Utunkban

Benke András
Történet(ek) határok nélkül

Elek Tibor
Erdélyről, de kinek, minek s hogyan?

KISS ERNŐ CSONGOR
A több-ség traumája

BORCSA JÁNOS
Esszéregény történelmi kényszerpályákról

GERGELY BORBÁLA
A beletörődés tompa éle

Fried István
„Arról, amiről kell, nem lehet beszélni” - (2014-es Vízimozi, Papp Attila Zsolttól)

LUKÁCS NIKOLETT
Oscar Wilde hatása Magyarországon

Vallasek Júlia
Szobrok helyett folyók

Pap Ágnes
Kétlakiság: magyarul álmodni, németül élni

FŐFAI RITA
Ragaszkodás a gyűlölt háborúhoz

DÉNES GABRIELLA
Ecce homo!

Codău Annamária
Történetek egy kifordult világról

Farkas Wellmann Éva
Közösen indított történet

ERDÉLYI KRISZTINA
A változóban keresendő változatlan

Molnár Ildikó
Emlékezés Jancsó Elemérre

Dávid Gyula
Lucian Blaga magyarul

KÉSZ ORSOLYA
Kettő üzenet Kolozsvárról

Dávid Gyula
Lucian Blaga magyarul

Lakatos Artur
Nem elvesztegetett idő

Pap Ágnes
A mindenség művészete

András Orsolya
Günter Grass és a fekete doboz

Gegő Virág
Amikor a tények beszélnek

Pomogáts Béla
Korszerű versek - közelítések Reményik Sándorhoz

Codău Annamária
Te, én, testvér

Vallasek Júlia
Angolkeringő 14. - Keskeny úton, magányosan

Borsos Júlia Gyöngyi
Az örök ifjúság málnaszörpje

Cseke Péter
Páskándi könyvszerkesztői életideje*

Dávid Gyula
„kincsekre hulljon a fény…”

Benke András - Dávid Anna Júlia
Szavak által homályosan

KISS ERNŐ CSONGOR
Találkozás a szavakkal, találkozás a vízihullával

KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Újabb Kudarc

MOLNÁR ZSÓFIA
„Miféle vidék ez, Agripina?”

Borsodi L. László
Látomásos metaforika, szólamok polifóniája Baka István DÖBLING című versiklusában

Pap Zsolt
Kocsmába zárt történelem

Pomogáts Béla
Petőfi Sándor temetése

Sántha Attila
A szabadságát lóval megvásároló nép Jordanes Geticájában – Gótok vagy hunugurok?

Fried István
Markó Béla elölnézetei

KÉSZ ORSOLYA
Bolyongás a ledrengetegben

Pomogáts Béla
Történelmi sors és történelmi feladat. Magyarok kisebbségben

MOLNÁR ZSÓFIA
Magos-magvas történetek

Szebeni Zsuzsa
Szilvássy Carola és a Helikon

Szántai János
Ahol megül a magány

Gaal György
Közelképek a kolozsvári múlt mai emlékeiről

Király Farkas
A lábjegyzetelt metálmítosz

Zsidó Ferenc
Közösségi költészet – közösség nélkül?

Papp Attila Zsolt
A Notre Dame-i főmufti

Codău Annamária
Erről a huszonötről

Haklik Norbert
Bukarestből Bukarestbe

Borsodi L. László
Az éleslátás iróniája

KÉSZ ORSOLYA
Milyen is egy találkozás?

Codău Annamária
Az idegenség alakzatai

Tamás Dénes
Elveszítve megtalálni

Sári Mihály
A magyar kultúra Erdély olvasztótégelyében

Haklik Norbert
Vidám embermesék a végről

Benke András
A létezést állítani kell, nem bizonyítani

Szőcs István
Rozsdásszemű

Pomogáts Béla
Cselekvő népszolgálat

MOLNÁR ZSÓFIA
Szemes, szemtelen életlövedékek

Fried István
Egeres világjárás Kovács András Ferenccel

Fülöp Gábor
Éjjeli versek múzsája

Bréda Ferenc
THEATRUM FABULAE

Pap Zsolt
Vannak-e az ellenállásnak közhelyei?

SERESTÉLY ZALÁN
Két vázlat az állat méltóságához

Szőcs István
Juszt se leszek a magáé!

Antal Balázs
Éjsötét szerelmetes nemzedék

Borsos J. Gyöngyi
Bajor Andor palackpostái

Haklik Norbert
Platóni űrutazás pravoszláv tömjénfüsttel

Szőcs István
Származni, hej! (I)

Benke András
Fémhuzallá nyúló árnyékok

KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Szükségszerűm vagy véletlenem. Levezetni Kertész Imrét

Tamás Dénes
Az utolsó polgári regény

Szőcs István
Származni, hej! (II.)

ERDÉLYI KRISZTINA
Mézsűrű csöndben

Pomogáts Béla
Erdélyben és Európában. Lászlóffy Aladár költészetéről

Haklik Norbert
Örmény sirató

Szabó Csenge
Rekedt kiáltást magában visszaküldő vak visszhang

Szőcs István
Származni, hej! (III.)

TŐTŐS DOROTTYA
Passzus az elbeszéléshez

Czakó Gábor
Ősnyelv-e a magyar? Nyelvészetünk homályos foltocskái

Szőcs István
Nagyon túl a Dunán, Tiszán is

KISS ERNŐ CSONGOR
Több magányt

Haklik Norbert
Élet a halál előtt

Bartalis-Kádár Apor
Népek mérlegén

Gaal György
Akik a magyartanárokat képezték. Házsongárdi séta sírjaik közt

Szőcs István
A könyv önkitolása

Gegő Virág
Történetek, történelmek

Pomogáts Béla
Az Erdélyi Helikon és az „erdélyi gondolat”

Szőcs István
Sötét őstörténeti folyó-show

BIRÓ ANNAMÁRIA
Székely Árkádia

Gaal György
Akik a magyartanárokat képezték. Házsongárdi séta sírjaik közt

Bokor Zsuzsa
Néma filmkockák. Kérdések egy film kapcsán

Demeter Zsuzsa
Kolozsvárinak lenni...

Szőcs István
Hírük, nevük – és hírig-azgatóik

Antal Balázs
Fanyar dalok könyve

Haklik Norbert
A sörhab alatt

Erdős Katalin
Elfelejtett fehér selyem zsebkendő

Szőcs István
A bennfentesség műhelytitkai

Horváth Előd Benjámin
Heterogén egység

Szőcs István
„Egymaga fele a teremtésnek?”

Kántor Lajos
Szelek és vitorlák

Király Farkas
Kolozsvári ponyvaszpotting

Pomogáts Béla
Számvetés a történelemmel

Haklik Norbert
Példabeszédek egy bákói liftaknából

Szőcs István
Jegyzetek – megint divatba jött témákról. Alíz és a történészek Tündérországban

Fried István
Mikor alkalmi, mikor alkal­matlan a vers?

Balázs Imre József
Szabad

Dupka György
1956 és Kárpátalja

Szőcs István
Jegyzetek divatos témákról. A karvalytól Bertha nagy lábáig

Egyed Emese
„Azt érzem, hogy helyettem és nevemben cselekedtek”

Magyary Ágnes
Cervantes Odüsszeiája, avagy magyar kalózok Észak-Afrikában

László Noémi
A malomnak nincsen köve

Benke András
A múlt, ami soha nem ér véget

Miklós Krisztina
A kollektív és egyéni emlékezet ambivalenciája

Szőcs István
Jegyzetek divatos témákról. Javítandani – Ahogy lehet…

Asztalos Veronka-Örsike
Meghamisított történetek a pletykakavalkád hátterében

Veres Miklós
„…van művész harmadik is még, Phantasos…” Utazás a dualizmus kori tudományos-fantasztikus irodalomba

Borsos J. Gyöngyi
Vérző áramkörök

Haklik Norbert
Antonius, Kleopátra, Villon és a Titanic

Szőcs István
Jegyzetek divatos témákról. Okoskodó szónyomor

Lakatos Artur
Egy kis démon is jobb, mint a semmilyen

Szőcs István
Haszonköltészet-tenyésztés – irodalomoktatás

Kántor Lajos
Szelek és vitorlák

BORCSA JÁNOS
Szentgyörgyi László kételyei

Vallasek Júlia
Angolkeringő. A gyáva hős

Haklik Norbert
Középkori Sherlock Tallinból

Szőcs István
Jegyzetek divatos témákról. Túlélni mindent, és a Semmit is!

Antal Balázs
Posztmodern betyárok

Szőcs Géza
Jegyzetek divatba jött témákról

Bodó Márta
Képek mint füstkarikák

Szőcs István
Jegyzetek divatos témákról. Városok arcjátéka – kifele

Gaal György
Életképek Kolozsvárról és a Kuncz családról

Haklik Norbert
Lázálmok a peremvidékről

Szabó Csenge
Amikor ütemet vált a szív

Szőcs István
Jegyzetek divatos témákról. Ami a szádon, az a szíveden? Vagy inkább fordítva?

Pomogáts Béla
Helyét kereső értelmiség

ERDÉLYI KRISZTINA
A főúttól kétsaroknyira

Antal Balázs
A látható életmű

Fried István
A regény mint hegedűverseny. Szántó György Stradivarijának „rejtélye”

Szőcs István
Jegyzetek divatjukmúlt ügyekről. Mi maradt meg a „hazai magyar” irodalomból?

KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Létezik másfajta világrend is

Vallasek Júlia
Angolkeringő. Mi a csoda?

Szőcs István
Jegyzetek divatjukmúlt ügyekről. Mi maradt meg a „hazai magyar” irodalomból?

Czakó Gábor
A magyar szó ismérve

Stermeczky Zsolt Gábor
A visszafogott modern ember esete a szegedi boszorkányperekkel

Fried István
Arany János, Béranger, Goethe. (Műfordítói kétségek és lehetőségek Arany Jánosnál)

Egyed Emese
Lapolvasó szem, átszerkesztő ceruza. Arany János széljegyzeteiről

Szőcs István
Jegyzetek divatjukmúlt témákról. Mi maradt meg a „hazai magyar” irodalomból?

Benke András
Mit lehet látni egy vak tükörben?

Haklik Norbert
Egy tragédia utolsó felvonása

Nagy Hilda
„Káposztát vegyek vagy melankóliát?”

Szőcs István
Takarodó – Anekdotázás – Lefúvás

Király Farkas
A b. könyv

Codău Annamária
Absztrahált élmények

Erdős Katalin
Hat szem közt a háromról

Kozma Dezső
Miként lel egymásra a vaskos és annak égi mása

Cseke Péter
Az emlékezet feltámasztása, avagy a 75 éves Gálfalvi György létértelmező tényszemlélete

Vincze Ferenc
Dsida Jenő reloaded

Haklik Norbert
Mégsem boszorkányság?

Antal Balázs
Ki?

Demeter Zsuzsa
Erdélyi peregrinusok emlékalbumai

HEGEDŰS IMRE JÁNOS
Magyar világ Bajorországban

Egyed Emese
Három Teleki gróf utazása (1759–1762)

Vallasek Júlia
Angolkeringő. A szép, új világ melankóliája

TŐTŐS DOROTTYA
Ithaka elmarad

Karácsonyi Zsolt
Az ismeretlen ismerős. A propaganda médiumai a Nagy Háborúban

KECSKÉS TAMÁS HUNOR
De minek eltévedni?

Marcsák Gergely
Ősz, idegenben

Tamás Dénes
Minek a vége?

Cseke Péter
Életem hanyatlóban van már, mint az alkonyi nap. „Öröm és szenvedés” az 1937-es Dsida-évben

Haklik Norbert
Vandam szerint a világ

Péter Árpád
Cseke Péter erdélyi jelen-létei

Gaal György
Helikoni honfoglalók

TŐTŐS DOROTTYA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a regény

Boka László
Kincskeresők – Nagy visszatérők és Kolozsvár-élményeik*

Borsos J. Gyöngyi
„Írtam, mert jó volt”

Antal Balázs
Néma lázongás

Antal Balázs
Természetesen csinált történetek

KECSKÉS TAMÁS HUNOR
A szűkszavú gazda birtokai

Kántor Lajos
Birtok és hatalom

Balázs Imre József
Vázlat egy életmű értékeléséhez. Kántor Lajos 1937–2017

Czakó Gábor
Kanalak, vándorok

Haklik Norbert
Kórház egy másik város szélén

Vincze Ferenc
Az ideológiát kijátszó poétika Fodor Sándor Fehérfenyő című kötetében

Bodó Márta
Az eltalált mérték

MIKÓ IMOLA
Onkológiai derű

Vallasek Júlia
Van még balzsam Gileádban?

Fried István
Kovács András Ferenc körbe néz

KÉSZ ORSOLYA
Demo-verzió

Lakatos Artur
Népiblog

Zsidó Ferenc
Borcsa János irodalmi látlelete*

Haklik Norbert
Egy istennő hajnala

Antal Balázs
A „DE”-vel kezdődő regény

MIKÓ IMOLA
Beszéljünk a lényegről

Erős Kinga
Luther, a műfordító

Egyed Emese
Életünket? Vérünket?

Bertha Zoltán
Nemzet a csillagokban. Németh László régi erdélyi protestáns drámahőseiről

Gaal György
Irodalmi múzeum és könyvtár

Vallasek Júlia
Mono no aware

László Noémi
Kazuo Ishiguro, az ellen-Münchhausen

MOLNÁR ZSÓFIA
Nota bene az idők járását

BORCSA JÁNOS
Illetékesen

Czakó Gábor
Másodszor a Szarvasi Tűtartóról

Bugár Gergely
Az emlékezet irodalmisága

Balázs Imre József
A tér belakása

Cseke Péter
Arany János balladái Buday György képeivel

Nagy Zsolt
Grafikák a balladai homályban

Codău Annamária
Mint minden emlékező

BORCSA JÁNOS
Pessoa „olvasói”

Domokos Zsófia
Résnyi líra

Pap Zsolt
Van egy ország, ahol lakom

Codău Annamária
Néha ki kell dühöngnünk magunkat

Gaal György
Murádin Jenő születésnapi beszélgetései

Haklik Norbert
Novellák a legnagyobb cseh megteremtőjétől

Czakó Gábor
Szerhij Patkanov és a szabir tabu

Fried István
Kisebbségtörténelem Csák Máté földjén

Vallasek Júlia
Angolkeringő. A vigasztalanok boldogsága

Oláh András
Akik voltunk

Angi István
Maestro Dorin Pop centenáriumán

horváth csaba
A fel nem adható város kronológiája

Szabó Csenge
A kapcsolatok elviselhető könnyűsége

Haklik Norbert
Ruszin odüsszeia téren és időn át

Demeter Zsuzsa
A megharcolt nyugtalanság

Lakatos-Fleisz Katalin
A kesernyés félmosoly

BORCSA JÁNOS
Gazda József utazásai térben és időben

Patócs László
Küllősödés

Pap Ágnes
Szívfürdő

Marin Dia
A jeltelen csend beszéde
A jeltelen csend beszéde

Gaal György
Séták Kolozsvár múltjában és jelenében

Fried István
„ez én vagy és az is én vagyok”

Antal Balázs
Hit (?), önbizalom (?), költői program (?)

Petres László
Északkelet-Magyarországról szeretettel

Haklik Norbert
Háború az atom ellen

Kovács Péter
A pótolhatatlanság tömbháza

Lakatos Artur
A fantasy-világ mítoszai (4.) Steven Brust, Dragaera és a magyaros motívumok

Borsos J. Gyöngyi
Mire képes a képregény?

Codău Annamária
Láng helyett szikrák

Zsidó Ferenc
A negyedik dimenzió

Király Farkas
Az űrök természetéről. Kulcskísérlet

Fleisz Katalin
A csoda minimuma

Haklik Norbert
Verses aparegény generációs élményleltárral

Asztalos Veronka-Örsike
Csupán egy üveg bor

horváth csaba
Kormánybiztosi életpályák ’48–49-ben

Szántai János
Sortűz, avagy a négy testőr Vadkeleten

Mikola Emese
Emlékmű papírból és tintából

ANDRÉ FERENC
Határidő

Lakatos Artur
Egy polgármester életútja

Fried István
… És Ginsberg megbocsát (?!)

Tamás Dénes
Egy nap két világfolyam között

Tiboldi Boróka
Füllel és szemmel olvasott dalok

Borsodi L. László
Dumákat beszéltek, és nem szóltok róla senkinek

Haklik Norbert
Élethazugságok könyve

Mărcuțiu-Rácz Dóra
A velencei tükör titkai

Antal Balázs
Hálózatok könyve

TŐTŐS DOROTTYA
Embert kutyájáról?

Márkus Béla
„a ráemlékezés terein”

Bertha Zoltán
A lét elviselendő nehézsége

Szakolczay Lajos
Pityók. Emlékek a hős­korszakból

Csordás László
Kísértés és kísérlet

Kürti László
Versek

Lakatos-Fleisz Katalin
Tojás nélküli csillagok

MÁRKUS BÉLA
„a ráemlékezés terein”

Haklik Norbert
Anyanyelve: az irónia

Vallasek Júlia
Angolkeringő. A fecsegő holtak könyve

Radnai Dániel Szabolcs
Az irracionalitás és a romanticzizmus útvesztői

MÁRKUS BÉLA
„a ráemlékezés terein”

Csontos Márta
Ellenpólusok Reményik Sándor versbeszédében

Molnár Ildikó
Levelek és sorsok Babits utolsó pályaszakaszában

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
A tízparancsolat integritása

CS. NAGY IBOLYA
Próza – „versszünetben”. Király László novellisztikájáról

Antal Balázs
A jókedvű bús költő

Zsidó Ferenc
Egyén és közösség regénye*

Péter Árpád
Tört mondatok, tört életek, egyesüljetek!

CS. NAGY IBOLYA
Próza – „versszünetben”. Király László novellisztikájáról

Erdős Katalin
Léghajón innen és túl

Cseke Péter
Zarándokutak a Fekete kolostorhoz avagy egy remekmű kultúrdiplomáciai szolgálata

Haklik Norbert
Balthazárral Betlehem és Budapest között

Péter Árpád
Hiányok és hatékonyság

VÉGH BALÁZS BÉLA
Kedves Anyám! – Kaffka Margit utolsó levele édesanyjához

Egyed Emese
A megtisztulás versei

Cseke Péter
Ady arca az örökkévalóságban

Láng Orsolya
Egy referenciális olvasat nyomában

Antal Balázs
Az apátlanság könyve

Haklik Norbert
Előre, varsói kurvák, gengszterek

SZABÓ ANDRÁS PÉTER
Hadakozás, önvédelem

Borsodi L. László
Az újrakezdés végtelen körei. Fekete Vince lírai nagymonológja

Kovács Péter Zoltán
„Szárnyvonal: az voltam neked.” Fekete Vince és Ikarosz fordított zuhanása

Türöszi Mákszimosz
Beszélgetések

Gaal György
Dsida Jenő verstitkaiból

Zsidó Ferenc
Vitorla-ének „újratöltve”

Lakatos-Fleisz Katalin
„A szöveg elénk teszi testrészeit”

Kovács Péter
Lakrészek ritmusa

Mărcuțiu-Rácz Dóra
A székely Kis herceg meg a Blokk

Borsodi L. László
A kulturgodir és galanter, a deszkurkörec

Bodó Márta
Szerepjáték, palackposta

Tamás Dénes
Egyed-arcél

Codău Annamária
Tériszony a más koncepciójában

Radnai Dániel Szabolcs
Odaülünk, rövidülünk

Széles Klára
Lászlóffy Aladár: A végtelen készenlét

Kabdebó Lóránt
A küldetéses ember labirintusa

Kovács Péter Zoltán
One Way Ticket to… Know, Where?

Láng Orsolya
Az empátia mint önvédelem

Mărcuțiu-Rácz Dóra
Szabadrúgás & sárgalap

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
„Ne add magad, ne add magad, generációm”

TŐTŐS DOROTTYA
„s ki újszülöttet ringat el, még azt sem tudja, kit nevel”1

Antal Balázs
Mózes Attila novellisztikája (részlet)

Csordás László
Egy írói életmű rejtekútjain

Borsodi L. László
A harag színei

Sárkány Tímea
Az erőszak poétikája

MÁRTON EVELIN
Hová tűnt a Wasserhasa?

Kerekes Eszter
A megkettőződés művészete

Csontos Márta
A sziklamotívum Reményik Sándor költészetében

TŐTŐS DOROTTYA
Az abszurdon innen és túl

Kovács Újszászy Péter
Dalok a rugalmasság nyelvén

Péter Árpád
Dávid Gyula Erdély-szemléletéről

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
„Nincs üzenet a mának”?

BORCSA JÁNOS
Markó-esszé, Markó-vers

Fried István
Az átéléstől a szabad szonettig (Futó megjegyzések Markó Béla szonettkötetéről)

Tapodi Zsuzsa
Tisztelet az alapozónak

Zsidó Ferenc
Belga sör, magyar irodalom

Codău Annamária
Az elhallgató megszólaltatása

Kovács Újszászy Péter
Csak az idegenség

G. Mátyus Melinda
Öt szobor az egészről. A 80 éves Szakáts Béla munkásságáról

Tamás Dénes
A térkép és a város

Karácsonyi Zsolt
Ars sacra – két kiállításban

Valentin Trifescu
Szövegek-utak

BORCSA JÁNOS
Átvitelek korrespondenciája

László Noémi
„Gyönyörű, napfényes sötét”

BORCSA JÁNOS
Város a versben

Mărcuțiu-Rácz Dóra
Elbújni a kirakatban

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Kultikus beszédmód az irodalomban. „Mindenkinek jut egy történet, ami csak vele eshetett meg.”

TŐTŐS DOROTTYA
Kibújik a macska a zsákból?

Vallasek Júlia
Az emlékművek jelentőségéről

Codău Annamária
A szabadulás útvesztői

Gaal György
Ligeti Ernő, az urbánus transzszilvanista

László Noémi
A jó sztori

Codău Annamária
A halál után felröppenő madár

Kovács Péter Zoltán
Mágikus irrealizmus és karteziánus kannibálok

BORCSA JÁNOS
Megjegyzések Magyari Lajos költői és közírói életművéhez

Borsodi L. László
Táj, (szülő)föld, haza, szó

Asztalos Veronka-Örsike
„Nem igaz, hogy mindenre vannak szavak” – és mi történik, ha nincsenek?

Gaal György
Egy Magyar utcai ház krónikája

Tamás Dénes
Családzajlásban

Iványi Márton
Az Állatvilág Visszavág és a Nagy Erdei Menetelés

Fleisz Katalin
„Álmot rejt, mely leginkább valólét”

Molnár Ildikó
Jancsó Elemér, a Nyugat és Babits1

Codău Annamária
A soha véget nem érő körforgás öröme

Molnár Ildikó
Jancsó Elemér, a Nyugat és Babits (Folytatás előző számunkból)

Kovács Péter Zoltán
Emlékezés, regény, emlékezésregény?

Albert Zsófia – Bara Tamás – Biró Annamária
Van-e olyan, hogy nemeuklidészi regény?

Péter Blanka
A periférián meleg van és minden rendben

Codău Annamária
Akikbe besűrűsödnek a szavak

Antal Balázs
Hosszú versek könyve

TŐTŐS DOROTTYA
„csak így tudom mondani”

Karácsonyi Zsolt
A személyesség méltósága

Cseke Péter
Páskándi kolozsvári műfajspektruma

BORCSA JÁNOS
Világhoz kapcsolódó országutakon. Páskándi Géza novelláiról

Biró Mónika-Anita
Pénteken még a fű is zöldebb

Vallasek Júlia
A mások regénye

Cseke Péter
Páskándi kolozsvári műfajspektruma (Folytatás előző lapszámunkból)

Borsodi L. László
A hontalanság utcája

Borsos J. Gyöngyi
Sorozatos bűnügyek

Dávid Gyula
„A szellem felszabadult játéka a nyomorú valóság romjai fölött”

László Noémi
Hétköznapi gyilkosok. Jelenetek egy magyar regényből

Codău Annamária
Rendteremtő viharok?

Borsodi L. László
Ha nem süllyed el a Titanic

Laczkó Emőke
Miért kell megfelelni?

Antal Balázs
A bíró könnyei

Márkus Béla
„borongós helyben tapodás”

BORCSA JÁNOS
Hívó otthoni táj

Tóth Emese
Az erőszak csendjei és zajai

Gazda József
Száz év megpróbáltatottság

Codău Annamária
Az elveszettség dimenzióinak szétfeszítése

Borsodi L. László
Amiket sosem mondanál ki

Tamás Dénes
Emberek és állatok (és növények)

BORCSA JÁNOS
Az alkotással több lesz a világ. Hornyák József olvasása közben

RITTER GYÖRGY
„Versek”

André Ferenc & Horváth Benji
Metamodernizmus az erdélyi fiatal lírában

Fried István
Verskötetnyi mondatok a szabadságról (Markó Béla újabb versei nyomában)

Biró Mónika-Anita
Hatástörténetek margóira

Cseke Péter
Egy Abafáján született Dsida költemény előtörténete Mikrofilológiai feljegyzések

Péter Árpád
Emlékezni: érdemes

Tankó Andrea
„Kinyújthatatlan az idő./ Nem áll meg a levegőben/ a porral.”

Szakács Péter
Mitológiaértelmezés és (perem)vidéke Kerényi Károly, Vicente Ferreira da Silva és Eudoro de Sousa munkásságában

Zsidó Ferenc
Társalkodói folyamat

Kovács Péter Zoltán
Buddha a blokkok között

Antal Balázs
„És ezen nem szólalok meg”

Vallasek Júlia
Amikor bezavarnak a csillagok

László Noémi
„Sose aggódjék, művész úr!”

Mărcuțiu-Rácz Dóra
Szigetközben szálloda

Codău Annamária
Otthontalan holtak társasága

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
„A múlt emlék vagy valóság”

Molnár Ildikó
A Vásárhelyi Találkozó új olvasata Jancsó Elemér életművének tükrében

Laczkó Emőke – Péter Blanka – Tóth Emese
Hogyan vág vissza az irodalom?

Radnai Dániel Szabolcs
„Sose látott, mégis nagyon éles képek”

Biró Mónika-Anita
Homo artificialis, avagy Ádám modern köntösben

Pipics János
John Betjeman, a koszorús költő

Tankó Andrea
Ellenállni a mágusi rontásnak

Fried István
Töredékek Tamási Áronról

Lakatos Artur
Hadifoglyok mesélik

Borsodi L. László
Miként a bőr, reped

Tamás Dénes
„A tálalhatóvá hűtött anyag”

Codău Annamária
A szavak és a túlélés

Tankó Andrea
Bárki – más is

CS. NAGY IBOLYA
Villámposta-töredékek Farkas Árpád halálakor

PÉCSI GYÖRGYI
Egyfedelű költő és ember

Fried István
„az örök száguldásban érkezésig”

Balázs Hanna Imola
Forradalom most!

Radnai Dániel Szabolcs
Új történet, régi dallam

Tankó Andrea
Mindennapokról és nem mindennapiról „Nem látom a napfelkeltét, nem látom a naplementét, csak jönnek, óvatosan, a kukorékolás jelzi, valami történik.’’

Codău Annamária
Más helyett
Hallgatás és paranoia

Biró Mónika-Anita
Vajon Nagyi Kolozsváron járt

PÉCSI GYÖRGYI
Migráns, posztmigráns kor-irodalom

Lakatos Aliz
Folyamatok és tendenciák az erdélyi magyar nyelvhasználatban

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Aspektuslátás (1)

Codău Annamária
Mennyi az elég?

Molnár H. Magor
Indulatok a könyvtárban

Juhász Andrea
Megérkezés Erdélybe – Kuncz Aladár húszas években írott novelláiról

Lakatos-Fleisz Katalin
A szó alakváltozásai

Codău Annamária
Indián vagy, mert indián vagy, mert indián vagy?

Teleki Réka
„szeretnék felmentést kérni, receptre eltűnni végre”

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Világnézeti előzmény

RITTER GYÖRGY
Arról a bizonyos „itt élésről”

Teleki Réka
„ajajaaaj életem” – egy diktátor halála és feltámadása között

Antal Balázs
Kisajátíthatatlan sokszólamúság

Kolta Dóra
Orientalizmus a századforduló magyar irodalmában

MÁRTON EVELIN
VR-szemüveggel a középkorban

Codău Annamária
Taxi-út az éjszakában

Cseke Péter
Páskándi látványos erdélyi kibontakozása 1965 után

Biró Mónika-Anita
14+1 gondolat a műrepülés művészetéről

Zsidó Ferenc
Flash-próza, hosszúfénnyel

Kelemen János
Dante, a laikus filozófus (1)

Pál József
A jelenlévő költő. Dante modernségéről

BÁNKI ÉVA
Kinek az igaza? (Kiválasztottságtudat és személyesség az Isteni színjátékban és az Új életben)

Demeter Zsuzsa
A Pokol nem hely: szellemi állapot

Codău Annamária
Elvárások labirintusában

Csontos Márta
Reményik Sándor szeretetlírája

Szalló Tünde
A test feladatai: félni és menekülni

Biró Mónika-Anita
Kritikák kötetben, csíkos csomagolásban

Máriás József
Szellemi otthonteremtés

Codău Annamária
Gondolatok a szakadék mentén

Barazsuly Viktória
Képnapló

Aniszi Kálmán
A lélegző vonal és a lélegző betű szimbiózisa

Tamás Dénes
Egyben a kettő

Kabdebó Lóránt
A „rettenetes” megfogalmazása és feloldása

TŐTŐS DOROTTYA
Utas és homokszem

Zsidó Ferenc
Megérkezés a bolyongásba

Kabdebó Lóránt
A „rettenetes” megfogalmazása és feloldása (2.)

Codău Annamária
Váratlan eszmélések

Cseke Péter
A Székelyföld és a Szászföld határvidékén – Szülőföldem szociográfiai megközelítése

Borsodi L. László
A Balkántól Putyingradig, a végső kikapcsolás előtt




Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében